Nhật ký chuyến đi
MV OS 35
Trọng tải: 35600
Thời gian Cảng mở
26/09/18 - 03/10/18 Duqm (OM) - Oman
20/05/19 - 25/05/19 Qinzhou (CN) - China