Nhật ký chuyến đi
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian Cảng mở
24/09/18 - 05/10/18 Ciwandan (ID) - Indonesia
05/02/19 - 10/02/19 Pusan (KR) - Korea, Republic of
26/01/20 - 30/01/20 Kuching (MY) - Malaysia