Nhật ký chuyến đi
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian Cảng mở
02/01/19 - 08/01/19 Penang (MY) - Malaysia
01/12/19 - 05/12/19 Singapore (SG) - Singapore
15/01/20 - 20/01/20 Xiamen (CN) - China