Nhật ký chuyến đi
MV HOANG TRIEU 68 
Trọng tải: 7080
Thời gian Cảng mở
10/03/19 - 15/03/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
15/04/19 - 20/04/19 Port Kelang (MY) - Malaysia
15/05/19 - 20/05/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam