Nhật ký chuyến đi
MV GOLDEN SUN
Trọng tải: 27760
Thời gian Cảng mở
25/05/19 - 30/05/19 Cam Pha (VN) - Viet Nam
06/06/19 - 11/06/19 Ningde (CN) - China