Nhật ký chuyến đi
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian Cảng mở
15/04/18 - 20/04/18 Subic (PH) - Philippines
22/09/18 - 27/09/18 Manila (PH) - Philippines
06/05/19 - 11/05/19 Manila (PH) - Philippines
22/11/19 - 27/11/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
21/02/20 - 26/02/20 Cam Pha (VN) - Viet Nam