Lịch tàu mở

MV FORTUNE OCEAN
Trọng tải: 9147
Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18
Cảng mở: Weihai (CN) - China
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV FLYING
Trọng tải: 6222
Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-ASIAN
Trạng thái: Openning
MV TONG CHEN 702
Trọng tải: 7174
Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SHIH CHUAN
Trọng tải: 5363
Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18
Cảng mở: Fuzhou (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIA-ASIAN
Trạng thái: Narrow
MV DONG TENG
Trọng tải: 1800
Thời gian tàu mở: 13/02/18 - 18/02/18
Cảng mở: Lianyungang (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: VIETNAM-CHINA
Trạng thái: Normal