Lịch xếp hàng

2400 MTS BAG RICE FRM VN TO MY

Hàng hóa: BAG RICE IN BAGS 50KG SF 1.45

Số lượng hàng (Tấn): 2400 +/-5PCT

Thời gian xếp hàng: 12/02/18 - 17/02/18

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD bends

Trạng thái: Openning

15000 MTS CEMENT FRM VN TO PH

Hàng hóa: CEMENT IN SILING OR JUMPO BAGS SF 1.8-1.9

Số lượng hàng (Tấn): 15000 +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 19/10/17 - 31/10/17

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Manila (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 1800MTS SHEX UU/ CQD

Trạng thái: Spot

7000CBM ROUND LOGS

Hàng hóa: ROUND LOGS

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 31/10/17 - 15/11/17

Cảng xếp hàng: Lianyungang (CN) - China

Cảng dỡ hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: 1500MTS SHINCE/2000 SHINC

Trạng thái: Spot

3000 STEEL SCRAP FRM NHA TRANG TO HAIPHONG DOMESTIC

Hàng hóa: STEEL SCRAP SF 2.4-2.5

Số lượng hàng (Tấn): 3000

Thời gian xếp hàng: 01/01/18 - 05/01/18

Cảng xếp hàng: Nha Trang (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: 700MT SHINC/ 800MTS SHEX UU

Trạng thái: Hot to fix