Lien hàng hóa khi chưa thanh toán tiền cước hoặc tiền thuê tàu

14/07/2020 , 07:37 AM

***Trong thời kỳ mà nền kinh tế vận tải biển toàn cầu có nhiều biến động, khả năng không thanh toán tiền cước vận chuyển hàng hóa hoặc tiền cước thuê tàu xảy ra với tần suất cao hơn. Gần đây, câu lạc bộ hàng hải đã chứng kiến nhiều người thuê tàu phải đối mặt với khó khăn trong việc đáp ứng nghĩa vụ của mình để thanh toán cước phí vận tải phải trả theo hợp đồng thuê tàu. Trong hoàn cảnh như vậy, chủ tàu có thể muốn biết nếu như ông ấy có thể thực hiện một Sự giam giữ (LIEN) trên hàng hóa cho đến khi ông ấy đã được trả cước vận chuyển hoặc cước thuê tàu bởi Người thuê tàu hay không. 

Phải có một quyền CẦM giữ hàng hóa trong hợp đồng thuê tàu.

Chủ tàu cần phải xác định xem nếu hợp đồng thuê tàu sẽ cấp cho ông ấy một quyền giam giữ đối với hàng hóa trong vấn đề không thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền cước thuê tàu hay không. Điều khoản giam giữ hàng hóa thật rõ ràng nên được soạn thảo, nó sẽ dễ dàng cho chủ tàu để xác định phạm vi của việc giam giữ hàng hóa và theo đó nó là căn cứ để thực hiện quyền hạn Liens hàng hóa của Chủ tàu khi việc thanh toán không được thực hiện đúng theo quy định.

Ví dụ về điều khoản Cầm giữ hàng đã được soạn thảo rộng rãi, điều khoản này mở rộng để bảo vệ Chủ tàu có quyền giam giữ hàng hóa, đó là khoản 8 của hợp đồng thuê tàu GENCON 1994 và khoản 23 của NYPE 93. 

Chỉ khi tiền thuê tàu hoặc tiền cước vận tải theo hợp đồng thuê tàu trở thành 'tiền nợ' và 'phải trả' có thể chủ tàu đảm bảo quyền lợi của ông ấy dựa vào mặc định trong hợp đồng, bằng cách thực hiện một sự giam giữ đối với hàng hóa đang vận chuyển đó.

Điều khoản LIEN phải được đưa vào vận đơn

Mối quan hệ giữa người giữ Vận đơn và Chủ tàu được tạo ra bởi hiệu lực của hợp đồng vận chuyển có chứa trong đó, hoặc bằng chứng bởi, các điều khoản và điều kiện trong vận đơn. Tham chiếu chính xác hơn là đến hợp đồng thuê tàu trong vận đơn, để bảo vệ quyền lợi của Chủ tàu nhiều hơn về việc thực hiện sự giam giữ so với hàng hóa. Một ví dụ điển hình của một điều khoản kết hợp được tìm thấy tại khoản 1 Congenbill 2007: “Tất cả các điều khoản và điều kiện, quyền tự do và các ngoại lệ của hợp đồng thuê tàu, ngày như ở mặt sau, trong đó bao gồm điều khoản nghị quyết, tranh chấp/ điều khoản Luật và Trọng tài sẽ được kèm theo đây kết hợp”. Như vậy, ở đây Vận đơn kết hợp một điều khoản LIEN hàng hóa cho việc chưa thanh toán tiền thuê tàu (cũng như ngược lại với tiền cước vận chuyển), các chủ tàu sau đó có quyền thuộc hoặc theo vận đơn để LIEN hàng hóa bất kể nó thuộc sở hữu của Người thuê tàu hay không.

LIEN phải được công nhận bởi các Tòa án trong đó Sự giam giữ hàng hóa tìm cách để được thực hiện nó.
 
Thậm chí nếu cả hợp đồng thuê tàu và vận đơn được điều chỉnh bởi luật pháp Anh, chủ tàu phải xác định xem LIEN có được công nhận ở nước sở tại mà ở đó chủ tàu thực hiện việc LIEN hay không. Trong một số khu vực pháp lý, quyền hạn pháp lý dân sự thông thường nhất, LIEN không được công nhận và không thể được thực hiện được trừ trường hợp hàng hóa thuộc sở hữu của bên vắng mặt/từ bỏ. Ngoài việc xác định quyền LIEN được công nhận bởi luật pháp địa phương hay không, các chủ tàu cũng phải kiểm tra xem có bất kỳ thủ tục nào được yêu cầu để cho việc LIEN được thực hiện một cách hiệu quả hay không.

Chủ tàu phải thực hiện đầy đủ các bước để bảo đảm và thực hiện quyền của mình về LIEN (trước khi chia tách sở hữu của hàng hoá đó).

Trong những trường hợp bình thường, thì LIEN có thể được thực hiện khi tàu đến cảng dỡ, khi nó được neo ngoài khơi cảng dỡ, hoặc trên bờ - nơi hàng hoá có thể được dỡ an toàn và lưu trữ trong một kho mà không có sự mất mát quyền sở hữu hàng hóa của chủ tàu. 

Chủ tàu phải đảm bảo rằng quyền sở hữu của hàng hóa được duy trì sau khi dỡ hàng khỏi tàu.

Quyền cầm giữ trên hàng hóa là một sự giam/cầm giữ sỡ hữu nghĩa là: LIEN sẽ không cần thiết nữa một khi sự sỡ hữu bị mất. Vì lý do đó, chủ tàu phải có biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền LIEN trên hàng hóa của mình ngay khi đó, ví dụ, lưu kho hàng hoá trên tài khoản và chi phí của mình. Duy trì liên tục sự sỡ hữu hàng hóa, hoặc ít nhất là kiểm soát độc quyền của hàng hóa, nó là rất quan trọng cho việc thực hiện LIEN.

Quyền của chủ tàu bán hàng hóa để tính toán vào việc chưa và hoặc không thanh toán tiền cước, tiền thuê tàu.

Trừ khi tuyệt đối được cho phép bởi hợp đồng thuê tàu, hoặc được cung cấp theo Luật pháp địa phương sở tại, chủ tàu không có quyền bán hàng. Sự tồn tại của quyền được bán sẽ phụ thuộc vào Từ Ngữ của hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng thuê tàu. Trong mọi trường hợp, chủ tàu đều là dưới một bổn phận chăm sóc đối với hàng hóa đang LIEN và sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào cho bên hưởng toàn bộ hàng hóa LIEN đó. 

Thông báo 
Các chủ tàu phải thông báo cho các bên có lợi ích trong việc vận chuyển hàng hóa (ví dụ người thuê vận chuyển hoặc người cầm giữ vận đơn/chủ hàng) về ý định của mình để thực hiện LIEN hàng hóa. Thất bại trong việc đưa ra thông báo như vậy nên được coi là rất quan trọng trong trường hợp thông báo được yêu cầu theo hợp đồng hoặc pháp luật địa phương.

writter by Mr. Win of TTS