Nhật ký chuyến đi
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8200
Thời gian Cảng mở
27/03/20 - 02/04/20 Cai Lan (VN) - Viet Nam
12/08/21 - 17/08/21 OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of
11/09/21 - 16/09/21 Kuantan (MY) - Malaysia