Nhật ký chuyến đi
MV THANG LONG
Trọng tải: 8934
Thời gian Cảng mở
01/04/22 - 05/04/22 Chennai (IN) - India
28/02/22 - 04/03/22 Kolkata (IN) - India
03/02/22 - 08/02/22 Kuantan (MY) - Malaysia
13/03/22 - 18/03/22 East India (IN) - India
01/06/22 - 05/06/22 Penang (MY) - Malaysia
01/07/22 - 05/07/22 Kolkata (IN) - India
21/07/22 - 25/07/22 Kohsichang (TH) - Thailand