Nhật ký chuyến đi
MV MARIWIT
Trọng tải: 12190
Thời gian Cảng mở
20/02/21 - 25/02/21 OPEN SEA (TH) - Thailand
12/07/21 - 17/07/21 OPEN SEA (TH) - Thailand
14/08/21 - 19/08/21 Tokyo Bay (JP) - Japan