Nhật ký chuyến đi
MV VIOLET ACE
Trọng tải: 11663
Thời gian Cảng mở
11/06/21 - 16/06/21 Penang (MY) - Malaysia
12/08/21 - 17/08/21 Bangkok (TH) - Thailand