Nhật ký chuyến đi
MV MP ATLANTIC
Trọng tải: 22035
Thời gian Cảng mở
12/10/21 - 17/10/21 Davao (PH) - Philippines
16/12/21 - 21/12/21 Iloilo (PH) - Philippines
05/10/22 - 10/10/22 Bacolod (PH) - Philippines
03/12/22 - 08/12/22 Iloilo (PH) - Philippines