Nhật ký chuyến đi
MV ATN GLORY
Trọng tải: 23783
Thời gian Cảng mở
04/10/21 - 09/10/21 Bataan (PH) - Philippines
24/08/22 - 29/08/22 Iloilo (PH) - Philippines