Nhật ký chuyến đi
MV SATURN
Trọng tải: 13334
Thời gian Cảng mở
22/05/22 - 27/05/22 Dalian (N.CN) - China
16/01/22 - 21/01/22 Kunsan (KR) - Korea, Republic of
01/02/22 - 06/02/22 Yokohama (JP) - Japan
26/03/22 - 30/03/22 Jakarta (ID) - Indonesia
16/07/22 - 20/07/22 Chittagong (BD) - Bangladesh
05/09/22 - 10/09/22 North China (CN) - China
08/10/22 - 13/10/22 Sulawesi (ID) - Indonesia
26/10/22 - 01/11/22 CHANGJIANGKOU (CN) - China
05/12/22 - 10/12/22 Bahodopi (ID) - Indonesia