Nhật ký chuyến đi
MV HB GLORY
Trọng tải: 5093
Thời gian Cảng mở
01/05/22 - 05/05/22 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
01/06/22 - 05/06/22 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
20/07/22 - 25/07/22 HongKong (HK) - Hong Kong
15/08/22 - 20/08/22 Surabaya (ID) - Indonesia
01/09/22 - 05/09/22 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
05/09/22 - 10/09/22 Samarinda (ID) - Indonesia
05/10/22 - 10/10/22 Samarinda (ID) - Indonesia
01/11/22 - 05/11/22 Samarinda (ID) - Indonesia
01/12/22 - 05/12/22 Bahodopi (ID) - Indonesia