Nhật ký chuyến đi
MV HD GOLD
Trọng tải: 5240
Thời gian Cảng mở
05/07/22 - 10/07/22 Hai Phong (VN) - Viet Nam
20/08/22 - 25/08/22 Chennai (IN) - India
04/10/22 - 11/10/22 Tuticorin (IN) - India
04/10/22 - 11/10/22 Tuticorin (IN) - India