Nhật ký chuyến đi
MV VINASHIP SEA
Trọng tải: 27841
Thời gian Cảng mở
28/08/22 - 02/09/22 Muara (BN) - Brunei Darussalam
25/06/24 - 30/06/24 Davao (PH) - Philippines