TOANTHANG Shipping
nâng cao giá trị dịch vụ là cam kết của chúng tôi!!!
Dịch vụ cốt lõi
hàng dự án/ hàng quá khổ, chúng tôi làm gì cho bạn?
Tạo giá trị cho Nhu cầu của bạn
MV DONG TENG

Trọng tải: 1800 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/18 - 12/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SHIH CHUAN

Trọng tải: 5363 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV TONG CHEN 702

Trọng tải: 7174 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV FLYING

Trọng tải: 6222 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV OCEAN QUEEN

Trọng tải: 53533 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/18 - 30/01/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV KAIGEN MARU

Trọng tải: 1600 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV CH BELLA

Trọng tải: 33144 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV JOINT PACIFIC

Trọng tải: 3740 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUA YUN 8

Trọng tải: 15888 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV RUI HAI 1

Trọng tải: 6175 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/18 - 04/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MING HEN 1

Trọng tải: 8900 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Tan Cang Hiep Phuoc (VN) - Viet Nam

MV CHANG DA 368

Trọng tải: 8933 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV UNIRICH

Trọng tải: 9891 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV FENG DA

Trọng tải: 8940 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV EAST BRAVE

Trọng tải: 2218 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV GAIN OCEAN

Trọng tải: 5575 tấn

Thời gian tàu mở: 02/03/18 - 07/03/18

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV EAST RIVER

Trọng tải: 8803 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 11/03/18

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV NAVIOS LYRA

Trọng tải: 34718 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SINCERE

Trọng tải: 5380 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV SHINNING RICH

Trọng tải: 5380 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Niigata (JP) - Japan

MV HIGH RICH

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 26/02/18 - 03/03/18

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV YUN DA

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 14/03/18 - 19/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HUI TONG

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 09/03/18

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV JI GUI

Trọng tải: 5336 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV YUAN QIAO

Trọng tải: 5300 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV JIA FENG

Trọng tải: 25378 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: South China (CN) - China

MV BLUE OCEAN

Trọng tải: 31734 tấn

Thời gian tàu mở: 22/03/18 - 27/03/18

Cảng mở: Yokohama (JP) - Japan

MV SMART TINA

Trọng tải: 38850 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SEA STAR 

Trọng tải: 7732 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/18 - 25/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 01

Trọng tải: 4898 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TUNGOR

Trọng tải: 7909 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/18 - 20/03/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ASTRA

Trọng tải: 47777 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/18 - 23/03/18

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV NOMA

Trọng tải: 8624 tấn

Thời gian tàu mở: 19/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298 tấn

Thời gian tàu mở: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV HENGLIN

Trọng tải: 7644 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/18 - 02/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST AYUTTHAYA

Trọng tải: 32770 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: New Mangalore (IN) - India

Mv Ken Ten

Trọng tải: 24086 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/18 - 04/04/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV CONQUEROR

Trọng tải: 32911 tấn

Thời gian tàu mở: 11/04/18 - 16/04/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV YU HE 

Trọng tải: 10763 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/18 - 10/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST STAR-1

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV CORNELIA

Trọng tải: 24516 tấn

Thời gian tàu mở: 14/08/18 - 17/08/18

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV DA HAO 

Trọng tải: 43108 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Shangtou (CN) - China

MV GLOBAL DREAM

Trọng tải: 24801 tấn

Thời gian tàu mở: 30/08/18 - 05/09/18

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV COSOEAN

Trọng tải: 6830 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV WANDA 8

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Taniyama (JP) - Japan

MV SOYA MARU

Trọng tải: 3200 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV FORTUNE ANNA

Trọng tải: 3345 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV ISE MARU

Trọng tải: 3290 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV DOLPHIN 15

Trọng tải: 5063 tấn

Thời gian tàu mở: 22/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV CORNELIA

Trọng tải: 24500 tấn

Thời gian tàu mở: 24/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV PEACE UNIVERSE

Trọng tải: 6366 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298 tấn

Thời gian tàu mở: 05/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: Tabaco (PH) - Philippines

MV HOANG TRIEU 27

Trọng tải: 2969 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCCITAN STAR

Trọng tải: 27141 tấn

Thời gian tàu mở: 30/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV BLUE SKY

Trọng tải: 8021 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV PEGASUS 01

Trọng tải: 7083 tấn

Thời gian tàu mở: 13/12/18 - 20/12/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV FAREAST HOPE

Trọng tải: 55628 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Nantong (CN) - China

MV SEA SAPPHIRE

Trọng tải: 32550 tấn

Thời gian tàu mở: 23/12/18 - 30/12/18

Cảng mở: Umm Qarsr (IQ) - Iraq

MV MARITIME SINCHAI

Trọng tải: 64400 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV HAI PHUONG SEA

Trọng tải: 5087 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/19 - 15/02/19

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV JING SHUN 

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV SOPHIA OCEAN

Trọng tải: 29952 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV ALLIANCE NO. 1   

Trọng tải: 2824 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV SONG SHAN

Trọng tải: 11288 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV HUA SHAN

Trọng tải: 12124 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV CHANG SHAN

Trọng tải: 2819 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/19 - 28/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV CHANG HAI

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV TIAN ZHU SHAN

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV MBC ROSE

Trọng tải: 13050 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV HTK AURORA

Trọng tải: 2958 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV HTK ENERGY

Trọng tải: 5359 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 127

Trọng tải: 11910 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 79

Trọng tải: 10090 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV TAN BINH 99

Trọng tải: 10284 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/19 - 03/02/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV TAN BINH 236

Trọng tải: 23519 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 89

Trọng tải: 6828 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Legaspi (PH) - Philippines

MV COSMIC TIGER

Trọng tải: 13591 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAO STAR

Trọng tải: 25064 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV NAVIN OSPREY

Trọng tải: 7532 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Delfzijl (NL) - Netherlands

MV NAVIN FALCON

Trọng tải: 7533 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV NAVIN VULTURE

Trọng tải: 7536 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Port La Nouvelle (FR) - France

MV CH DORIS

Trọng tải: 33144 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV GLOVIS MADRID

Trọng tải: 56669 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Said (EG) - Egypt

MV DANCEFLORA SW

Trọng tải: 28333 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV SEA DOLPHIN C

Trọng tải: 33800 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV BRAVO TRADER

Trọng tải: 29534 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Villanueva (PH) - Philippines

MV GONG SHUN

Trọng tải: 9282 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/19 - 27/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BM UNION

Trọng tải: 8300 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV XIN HAI ZHOU 26

Trọng tải: 23139 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN ZHOU 6

Trọng tải: 15256 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN HAI ZHOU 2

Trọng tải: 13567 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV YUN HONG

Trọng tải: 13692 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV NAVI SUNNY

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV RONG DA CHANG SHA

Trọng tải: 20500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV KONSTANTINOS

Trọng tải: 43222 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV YU HUA

Trọng tải: 45208 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV XIN HAI ZHOU 3

Trọng tải: 11921 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV XIN HAI ZHOU 8

Trọng tải: 4000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NS NINGBO

Trọng tải: 72495 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Youngchung (KR) - Korea, Republic of

MV SAGE SYMPHONY

Trọng tải: 58000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

 MV AARGAU

Trọng tải: 32790 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

​​​​​​​MV T SYMPHONY

Trọng tải: 32451 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Vizag (IN) - India

Mv Alahas

Trọng tải: 12100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

Mv True Light

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

Mv Istorya

Trọng tải: 13000 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/19 - 18/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV JENNY OCEAN

Trọng tải: 5779 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV XING YANG 7

Trọng tải: 5600 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HONOUR

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV HUA YUN 1

Trọng tải: 22449 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV HAI PHUONG ASIA

Trọng tải: 3102 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV KAI XIANG

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV FU XING

Trọng tải: 10475 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV FU YE

Trọng tải: 9301 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Pusan (KR) - Korea, Republic of

MV MANA

Trọng tải: 4580 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/19 - 17/05/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV STAR AQUA

Trọng tải: 28225 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/18 - 30/11/18

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV MCP VILLACH

Trọng tải: 7665 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/19 - 09/05/19

Cảng mở: Cochin (IN) - India

MV DYNAMIC OCEAN 02

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/19 - 15/05/19

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV HTK SUNRISE

Trọng tải: 29828 tấn

Thời gian tàu mở: 04/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: East Kalimantan (ID) - Indonesia

MV BRIGHT SUCCESS

Trọng tải: 3960 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV GUO SHUN 13

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV XIANG TONG

Trọng tải: 4450 tấn

Thời gian tàu mở: 13/08/18 - 18/08/18

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV BAO SHUN

Trọng tải: 28799 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV EVER LOADING

Trọng tải: 52261 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV SEVASTOPOL

Trọng tải: 8723 tấn

Thời gian tàu mở: 06/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MARION ACE

Trọng tải: 8952 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV SUN NOBLE

Trọng tải: 12131 tấn

Thời gian tàu mở: 08/03/19 - 15/03/19

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV DONG HONG HANG 3

Trọng tải: 21300 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

​​​​​​​MV DL ACACIA

Trọng tải: 81568 tấn

Thời gian tàu mở: 19/02/19 - 23/02/19

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV MARITIME VOAYGER

Trọng tải: 64400 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/19 - 05/03/19

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV SKYE ANGEL

Trọng tải: 7200 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/19 - 25/02/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV DYNAMIC OCEAN 03

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 27/02/19 - 28/02/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV RICH MIGHTY

Trọng tải: 4147 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV INTERLINK ABILITY

Trọng tải: 38680 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/19 - 25/03/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HEILAN BROTHER

Trọng tải: 56759 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV FAREAST HONESTY

Trọng tải: 56841 tấn

Thời gian tàu mở: 19/04/19 - 24/04/19

Cảng mở: Binh Thuan (VN) - Viet Nam

MV LILA II

Trọng tải: 34604 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/19 - 21/04/19

Cảng mở: Hon Net (VN) - Viet Nam

MV FUAT BEY

Trọng tải: 35436 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/19 - 30/04/19

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THANH BA

Trọng tải: 7445 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV VAN DON SEA

Trọng tải: 7734 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SABADA

Trọng tải: 6507 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: East India (IN) - India

MV AROSA

Trọng tải: 20001 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 07/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 27

Trọng tải: 7346 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/18 - 15/04/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SMART LISA

Trọng tải: 38868 tấn

Thời gian tàu mở: 06/05/19 - 13/05/19

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV VENUS

Trọng tải: 11560 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VENTO GRECALE

Trọng tải: 29572 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/19 - 01/05/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV GREENERY SEA

Trọng tải: 36256 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV HO FUA

Trọng tải: 11600 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/19 - 04/05/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

 MV AGERI

Trọng tải: 56754 tấn

Thời gian tàu mở: 03/05/19 - 08/05/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DONG HONG 8

Trọng tải: 16300 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV T PRIME

Trọng tải: 32451 tấn

Thời gian tàu mở: 12/04/18 - 17/04/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV QI CHEN

Trọng tải: 22050 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/19 - 22/04/19

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV SANTA SURIA NAREE

Trọng tải: 10613 tấn

Thời gian tàu mở: 11/05/19 - 16/05/19

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV GOLDEN SUN

Trọng tải: 27760 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/19 - 30/05/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV POCHARD S

Trọng tải: 37380 tấn

Thời gian tàu mở: 21/05/19 - 26/05/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SEA ARROW

Trọng tải: 46747 tấn

Thời gian tàu mở: 02/06/19 - 07/06/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV ROYAL 16

Trọng tải: 5618 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV HUANGYAN SPIRIT

Trọng tải: 22844 tấn

Thời gian tàu mở: 10/08/19 - 15/08/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV LIANGHUI

Trọng tải: 8005 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TOYO HARU

Trọng tải: 5850 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/19 - 30/09/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV TOMI HARU

Trọng tải: 5850 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/19 - 10/10/19

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV ROYAL 18

Trọng tải: 5618 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 30/10/20

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV EAGLE STRAIT

Trọng tải: 56882 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THAI BINH 35

Trọng tải: 3040 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV THAI BINH 38

Trọng tải: 0 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV BAO SHENG

Trọng tải: 28399 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV CHANG XIONG

Trọng tải: 8394 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV AIGRET

Trọng tải: 8876 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV ALL RICH

Trọng tải: 9727 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

Mv Dong An Queen

Trọng tải: 5295 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Mv Bright Success

Trọng tải: 3960 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/18 - 17/10/18

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV DMC VENUS

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV HOANG PHUONG VIGOR

Trọng tải: 4103 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG STAR

Trọng tải: 4334 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG LUCKY

Trọng tải: 6592 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: South China (CN) - China

MV NEW SAILING 3

Trọng tải: 2800 tấn

Thời gian tàu mở: 22/10/20 - 27/10/20

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV NEW SAILING 5

Trọng tải: 2700 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV J.PEACE

Trọng tải: 11085 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV JNS-3

Trọng tải: 2610 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV MERGING GRAND 17

Trọng tải: 12034 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV MERGING GRAND 9

Trọng tải: 9998 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/20 - 19/11/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV UNICORN BRAVO

Trọng tải: 8760 tấn

Thời gian tàu mở: 14/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV JIN SHAN

Trọng tải: 28564 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV KAI HONG

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 01/11/20 - 05/11/20

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV CHEN YANG

Trọng tải: 5318 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV TAN BINH 245

Trọng tải: 28371 tấn

Thời gian tàu mở: 17/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV HTK DISCOVERY

Trọng tải: 37322 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/19 - 18/10/19

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV TAN BINH 134

Trọng tải: 24600 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN NINH 135

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AFFLUENT OCEAN

Trọng tải: 9147 tấn

Thời gian tàu mở: 11/01/18 - 16/01/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV TAN BINH 259

Trọng tải: 31901 tấn

Thời gian tàu mở: 29/10/20 - 04/11/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DAI DUONG QUEEN

Trọng tải: 10033 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV QUANG MINH

Trọng tải: 3800 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 234

Trọng tải: 32936 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV QUANG MINH 7

Trọng tải: 5385 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 257

Trọng tải: 28554 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SHUN YUE 13

Trọng tải: 5436 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV SHUN YUE 18

Trọng tải: 5196 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV SHUN YUE 19

Trọng tải: 8371 tấn

Thời gian tàu mở: 16/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SINCERENICE 1

Trọng tải: 6317 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV TRANSCO SKY

Trọng tải: 7833 tấn

Thời gian tàu mở: 27/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV SINCERENICE 2

Trọng tải: 6407 tấn

Thời gian tàu mở: 28/10/20 - 03/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV CHENG LU 1

Trọng tải: 8238 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TRANSCO GLORY

Trọng tải: 8782 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV ACHILLES II

Trọng tải: 75785 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AIM

Trọng tải: 6265 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Vanino (RU) - Russian Federation

MV BMC CAPO

Trọng tải: 8790 tấn

Thời gian tàu mở: 05/11/20 - 10/11/20

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV HAI SHUN

Trọng tải: 8803 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV HAI PHUONG OCEAN

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/20 - 01/01/21

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV SEVEN STAR

Trọng tải: 4400 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV KANG SHUN

Trọng tải: 55566 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/20 - 02/01/21

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV VSG PRIDE

Trọng tải: 6238 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 10/01/21

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV WAKABA

Trọng tải: 7140 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/18 - 31/12/18

Cảng mở: Niihama (JP) - Japan

MV ZHONGYU 89

Trọng tải: 54808 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV ELMA

Trọng tải: 26516 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/21 - 25/01/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SINO TRADER

Trọng tải: 73624 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/21 - 08/02/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV XING GUANG 5

Trọng tải: 4241 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HOSEI 18

Trọng tải: 11417 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Kemaman (MY) - Malaysia

MV HOSEI 28

Trọng tải: 12433 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/21 - 18/02/21

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV BAO TONG

Trọng tải: 3500 tấn

Thời gian tàu mở: 08/02/21 - 13/02/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV GUO XING 2

Trọng tải: 3400 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/21 - 15/02/21

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HAI NAM 89

Trọng tải: 31734 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Karachi - Pakistan

MV WANTONG SPIRIT

Trọng tải: 46276 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HAI NAM 81

Trọng tải: 53206 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/21 - 20/02/21

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV ELLIE

Trọng tải: 69075 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/21 - 15/02/21

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV SUN JIN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/21 - 10/02/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VANTAGE WAVE

Trọng tải: 33421 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV TAMAKI PRINCESS

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV DONG DUONG 09

Trọng tải: 5095 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV WANG JIA

Trọng tải: 45622 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV SEIYO HARMONY

Trọng tải: 32379 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/22 - 19/01/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SEA RUBY

Trọng tải: 9299 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/22 - 17/01/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV SPRING SHINE

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VTB ACE

Trọng tải: 24157 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV GREAT WENTAO

Trọng tải: 46747 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV RED SAKER

Trọng tải: 8339 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 10/03/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VIMC UNITY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NEW PARIS

Trọng tải: 10033 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/22 - 20/03/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV LONG TAN 99

Trọng tải: 5250 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV DONG SHUN

Trọng tải: 6668 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV HONY WORLD

Trọng tải: 56689 tấn

Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 26/07/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV NEW SAILING 1

Trọng tải: 9549 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JIN YUAN LING

Trọng tải: 34 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV NOR VIKING

Trọng tải: 8200 tấn

Thời gian tàu mở: 12/08/22 - 17/08/22

Cảng mở: Gunsan (KR) - Korea, Republic of

MV XIN FENG HAI 8

Trọng tải: 8572 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV MERMAID

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/22 - 30/08/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SE MARINA

Trọng tải: 33000 tấn

Thời gian tàu mở: 03/08/22 - 08/08/22

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV DS PROSPERITY 8

Trọng tải: 11350 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 20/08/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV OCEAN TRADE  

Trọng tải: 29591 tấn

Thời gian tàu mở: 11/11/19 - 16/11/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV UNIVERSE HONESTY

Trọng tải: 28250 tấn

Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV BMC CAROL

Trọng tải: 14181 tấn

Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19

Cảng mở: Macun (CN) - China

MV STRIDE OCEAN 

Trọng tải: 9892 tấn

Thời gian tàu mở: 05/08/22 - 12/08/22

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV MONIKA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 06/09/22 - 10/09/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV CHANG LONG

Trọng tải: 13672 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/22 - 25/08/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV ARDHIANTO

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 20/08/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TRAWIND FORTUNE

Trọng tải: 17366 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/22 - 25/08/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV TRIUMPH

Trọng tải: 10074 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV PLATON

Trọng tải: 9096 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/22 - 25/08/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JIANYANG HUAQING

Trọng tải: 7500 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 20/08/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV NOORA

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 22/08/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV MEGA STAR

Trọng tải: 8142 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV SEA FOREST 

Trọng tải: 10302 tấn

Thời gian tàu mở: 29/08/22 - 05/09/22

Cảng mở: Kuala Tanjung (ID) - Indonesia

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV FW EXCURSIONIST

Trọng tải: 34484 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV FW EXCURSIONIST

Trọng tải: 34484 tấn

Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 31/08/22

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV TRUONG LOC 16

Trọng tải: 5193 tấn

Thời gian tàu mở: 30/09/22 - 04/10/22

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV HAI HA 58

Trọng tải: 4095 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/22 - 15/09/22

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV HAI HA 388

Trọng tải: 4085 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/22 - 10/09/22

Cảng mở: Sandakan (MY) - Malaysia

MV OCEAN CONQUEROR

Trọng tải: 63355 tấn

Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV PVT-HN

Trọng tải: 28379 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112 tấn

Thời gian tàu mở: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV OCEAN 88

Trọng tải: 13117 tấn

Thời gian tàu mở: 21/08/22 - 26/08/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV JIN DONG 7

Trọng tải: 4087 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 06/09/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV HAI DUONG 36

Trọng tải: 10977 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV GREEN HARVEST

Trọng tải: 49580 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV THAI BINH 039

Trọng tải: 9161 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV NEW WIND

Trọng tải: 9239 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JINGANG MOUNTAIN   

Trọng tải: 16371 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SRI WANDARI INDAH

Trọng tải: 73852 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV EVER COMFORT

Trọng tải: 10620 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV EMESA

Trọng tải: 17312 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 13/01/21

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV THANH CONG 45

Trọng tải: 3031 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ASHICO VICTORIA

Trọng tải: 10071 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20

Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia

MV GOLDEN ATLANTIC 

Trọng tải: 28599 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV TOYO STAR

Trọng tải: 12121 tấn

Thời gian tàu mở: 16/09/20 - 21/09/20

Cảng mở: Tsu (JP) - Japan

MV GOLDEN CENTURY 

Trọng tải: 28196 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20

Cảng mở: Kakinada (IN) - India

MV GOLDEN AMOR

Trọng tải: 26465 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV PEGASUS 03

Trọng tải: 8188 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/20 - 15/09/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV YU JIN ACE

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VINALINES UNITY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV OSTROV ATLASOVA

Trọng tải: 3710 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Qinghuangdao (CN) - China

MV QUANG MINH 29

Trọng tải: 6829 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV MARS

Trọng tải: 13338 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV KEUM YANG PRIME

Trọng tải: 7147 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/21 - 31/08/21

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV VIMARU PEARL

Trọng tải: 8889 tấn

Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV LIXIANG

Trọng tải: 13030 tấn

Thời gian tàu mở: 27/10/20 - 02/11/20

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 135

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 07/11/20 - 13/11/20

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV TAN BINH 136

Trọng tải: 29887 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 239

Trọng tải: 32911 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 129

Trọng tải: 23518 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/19 - 21/02/19

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN BINH 123

Trọng tải: 23647 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 246

Trọng tải: 29721 tấn

Thời gian tàu mở: 30/12/18 - 07/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 256

Trọng tải: 28701 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV CHARLENE

Trọng tải: 28249 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/19 - 20/02/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV OCEAN HARMONY

Trọng tải: 9500 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/21 - 07/02/21

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

M/V GLOBE 6

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/21 - 20/02/21

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 267

Trọng tải: 56548 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/21 - 19/02/21

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV TAN BINH 277

Trọng tải: 56089 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/21 - 17/02/21

Cảng mở: Yangon (MM) - Myanmar

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/20 - 18/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV GOLD SOURCE

Trọng tải: 7300 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/21 - 04/04/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV SAFE WAY

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/20 - 30/03/20

Cảng mở: Himeji (JP) - Japan

MV.GOLD LUCKY

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 03/04/21 - 08/04/21

Cảng mở: YATSUSHIRO (JP) - Japan

MV PHC CONFIDENCE

Trọng tải: 9651 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/21 - 10/04/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BMC BRAVO

Trọng tải: 9430 tấn

Thời gian tàu mở: 14/04/18 - 19/04/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV VIET HAI STAR

Trọng tải: 4062 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/21 - 25/04/21

Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia

MV BMC ALPHA

Trọng tải: 8700 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/18 - 25/05/18

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV SEA PALACE

Trọng tải: 8527 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/21 - 28/04/21

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV PEACE GRACE

Trọng tải: 8787 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/21 - 25/03/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV STC ATHENA

Trọng tải: 6205 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/21 - 10/05/21

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV ASIAN SUNRISE

Trọng tải: 10062 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Karaikal (IN) - India

MV GSM 02

Trọng tải: 10292 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SPLENDOR TAIPEI

Trọng tải: 11300 tấn

Thời gian tàu mở: 23/05/21 - 28/05/21

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV SEA STELLAR

Trọng tải: 11346 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/21 - 25/05/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SPLENDOR KAOHSIUNG

Trọng tải: 12191 tấn

Thời gian tàu mở: 18/05/21 - 23/05/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV TAMAKI PRINCESS

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/20 - 25/12/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HOANG TRIEU 36

Trọng tải: 3060 tấn

Thời gian tàu mở: 17/05/21 - 23/05/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AQUAMARINE

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/21 - 28/04/21

Cảng mở: Mizushima (JP) - Japan

MV MINH QUANG 6

Trọng tải: 4200 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/21 - 25/05/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV AEGIS ELITE

Trọng tải: 6058 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SHUN JIE 39

Trọng tải: 3986 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AEON (TANKER)

Trọng tải: 18041 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: PERSIAN GULF - Oman

MV VICTOR 1 (TANKER)

Trọng tải: 46921 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: PERSIAN GULF - Oman

MV SEAPOWER I

Trọng tải: 74652 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/21 - 27/05/21

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV RICH BRIGHT

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV JACARANDA

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/21 - 12/05/21

Cảng mở: Kanmon-Ko, (JP) - Japan

MV EAST URANUS

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/21 - 12/01/21

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV WANDA B

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 04/06/21 - 09/06/21

Cảng mở: Udono Port (JP) - Japan

MV EAST SUN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/21 - 20/01/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN LEADER

Trọng tải: 9756 tấn

Thời gian tàu mở: 16/06/21 - 21/06/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUI FENG 6

Trọng tải: 7645 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/20 - 18/03/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV KAVKAZ IV

Trọng tải: 42667 tấn

Thời gian tàu mở: 25/06/21 - 30/06/21

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV VIET HAI SUN

Trọng tải: 7203 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV MING YUAN

Trọng tải: 33003 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV HAI PUONG 619

Trọng tải: 5170 tấn

Thời gian tàu mở: 30/06/21 - 05/07/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV WAN HONG

Trọng tải: 28461 tấn

Thời gian tàu mở: 06/07/21 - 11/07/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV NARIMOTO MARU

Trọng tải: 10214 tấn

Thời gian tàu mở: 08/07/21 - 13/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV EAST SUNNY

Trọng tải: 10303 tấn

Thời gian tàu mở: 30/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BAO FENG

Trọng tải: 29952 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV  LIAN YI DA 1 HAO

Trọng tải: 32905 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Dongguan (S.CN) - China

MV HUI FENG 7

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Laem Chabang (TH) - Thailand

MV SEIYO SAPPHIRE

Trọng tải: 11348 tấn

Thời gian tàu mở: 24/05/21 - 29/05/21

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV PACIFIC 68

Trọng tải: 8100 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV ELEEN NEPTUNE

Trọng tải: 55657 tấn

Thời gian tàu mở: 23/07/21 - 28/07/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV UNISON POWER

Trọng tải: 38145 tấn

Thời gian tàu mở: 24/07/21 - 29/07/21

Cảng mở: Open Sea (UAE) - United Arab Emirates

MV SEIYO GLORY

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 25/07/21 - 30/07/21

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV YONG SHENG VII

Trọng tải: 5050 tấn

Thời gian tàu mở: 27/07/21 - 01/08/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV DS PROSPER

Trọng tải: 11500 tấn

Thời gian tàu mở: 31/07/21 - 04/08/21

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV MPV THALIA

Trọng tải: 30537 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Port Harcourt (NG) - Nigeria

MV JI SHUN

Trọng tải: 3600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV EVER EXPRESS

Trọng tải: 3500 tấn

Thời gian tàu mở: 20/07/21 - 25/07/21

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV HAI PHUONG 45

Trọng tải: 2900 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV AKSON SERIN

Trọng tải: 48821 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Johor (MY) - Malaysia

MV KEUM YANG POST

Trọng tải: 7147 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV TRANG AN 08

Trọng tải: 11194 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV CREST CRANE

Trọng tải: 9045 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GRAND CENTURY

Trọng tải: 6927 tấn

Thời gian tàu mở: 17/08/21 - 22/08/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV EARNEST CRANE

Trọng tải: 8996 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV JOYO 2

Trọng tải: 7200 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/21 - 30/08/21

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV SEIYO GROWTH

Trọng tải: 3600 tấn

Thời gian tàu mở: 24/07/21 - 29/07/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ROYAL 89

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 27/08/21 - 01/09/21

Cảng mở: Puerto Princesa (PH) - Philippines

MV YANGZE VENUS

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/08/21 - 04/09/21

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV NELLY

Trọng tải: 3507 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/21 - 06/09/21

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BMC PANDORA

Trọng tải: 18900 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/21 - 08/09/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV YUANNING SEA

Trọng tải: 55580 tấn

Thời gian tàu mở: 04/09/21 - 09/09/21

Cảng mở: Immingham (U.K) - United Kingdom

MV QU SHAN HAI

Trọng tải: 56965 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/21 - 10/09/21

Cảng mở: Gaeta (IT) - Italy

MV MINH CONG 68

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 07/09/21 - 12/09/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 88

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 22/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV DE SHENG HAI

Trọng tải: 38822 tấn

Thời gian tàu mở: 08/09/21 - 13/09/21

Cảng mở: Varna (BG) - Bulgaria

MV HENRIK S

Trọng tải: 12275 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: Aegean Sea (TR) - Turkey

MV ERKUL S

Trọng tải: 13347 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV LUCKY SOURCE

Trọng tải: 53410 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 20/09/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SUBARU 7

Trọng tải: 8200 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV BISCAYNE LIGHT

Trọng tải: 23500 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/21 - 18/09/21

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV BMC CALYPSO

Trọng tải: 23920 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV LONG TAN 03

Trọng tải: 5098 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/21 - 03/10/21

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV VANDON ACE

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV DAI TAY DUONG 36

Trọng tải: 5164 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/21 - 15/10/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VANDON OAK

Trọng tải: 7385 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/21 - 25/10/21

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV BMC COSMOS

Trọng tải: 8757 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/19 - 20/11/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV NAM PHAT OCEAN

Trọng tải: 8763 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/21 - 30/10/21

Cảng mở: Akita (JP) - Japan

MV DAI TAY DUONG 25

Trọng tải: 5173 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/21 - 30/10/21

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV BMC CATHERINE

Trọng tải: 23641 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/20 - 17/10/20

Cảng mở: Tablon, Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV LUCKY CATHERINE

Trọng tải: 14453 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/21 - 09/11/21

Cảng mở: Van Phong (VN) - Viet Nam

MV MING YUE 69

Trọng tải: 6301 tấn

Thời gian tàu mở: 14/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SOUTHERN SPIRIT

Trọng tải: 29482 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/21 - 21/01/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ZHE HAI 2

Trọng tải: 35104 tấn

Thời gian tàu mở: 24/11/21 - 29/11/21

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV UNIHOPE

Trọng tải: 8559 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV AN HAI STAR

Trọng tải: 11596 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: Chennai (IN) - India

MV VIET THUAN 30-02

Trọng tải: 30611 tấn

Thời gian tàu mở: 04/12/21 - 09/12/21

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV PHOSPHERUS NH

Trọng tải: 9445 tấn

Thời gian tàu mở: 10/12/21 - 15/12/21

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV AN HAI ORI

Trọng tải: 9239 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAY SON 3

Trọng tải: 13286 tấn

Thời gian tàu mở: 12/12/21 - 17/12/21

Cảng mở: Son Duong (VN) - Viet Nam

MV VINALINES SUNRISE

Trọng tải: 56057 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV VINALINES BRAVE

Trọng tải: 53529 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: San Fernando (PH) - Philippines

MV VIMC FREEDOM

Trọng tải: 13278 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/21 - 21/12/21

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV JADE CASTLE

Trọng tải: 7963 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV RUI HAI 2

Trọng tải: 9651 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV VTC PHOENIX

Trọng tải: 22763 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Polloc (PH) - Philippines

MV DEWI SHINTA MANGGALA

Trọng tải: 32018 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BAO LONG

Trọng tải: 22056 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: North VietNam (VN) - Viet Nam

MV ASIA GLORY 6

Trọng tải: 7748 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV HAI PHUONG SUN

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV DD VOYAGER

Trọng tải: 26541 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Yangjiang (CN) - China

MV JETSTREAM

Trọng tải: 34563 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV DD VICTORY

Trọng tải: 26482 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV QI SHAN 

Trọng tải: 6200 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV MERIT

Trọng tải: 28438 tấn

Thời gian tàu mở: 28/05/21 - 02/06/21

Cảng mở: Hon Gai (VN) - Viet Nam

MV FU XING HAI

Trọng tải: 9300 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV WOOYANG PRINCESS

Trọng tải: 11353 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BOXY

Trọng tải: 34147 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV WOOYANG LEADER

Trọng tải: 7364 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV PHUONG DONG 06

Trọng tải: 22200 tấn

Thời gian tàu mở: 14/06/21 - 19/06/21

Cảng mở: Thilafushi (MV) - Maldives

MV OS KANO 35

Trọng tải: 35360 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 05/05/19

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV EN OCEAN

Trọng tải: 27865 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: Qidong (CN) - China

MV IDM DOODLE

Trọng tải: 11464 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: MANGALORE (IN) - India

MV REGION 87

Trọng tải: 46634 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV AUTAI

Trọng tải: 24236 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV OCEAN GEMSTONE

Trọng tải: 10932 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SCORPIO GLORY

Trọng tải: 14407 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/21 - 06/03/21

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV AC SESODA

Trọng tải: 28306 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ORIENTAL DRAGON

Trọng tải: 2741 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV SUN BULK

Trọng tải: 28572 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV LONG MON SKY

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/21 - 23/12/21

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV FULL RICH

Trọng tải: 8898 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/21 - 08/09/21

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV XIU SHAN

Trọng tải: 6406 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV DARYA JAYA

Trọng tải: 63584 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/22 - 01/02/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV MERCURY

Trọng tải: 33324 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/22 - 02/02/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV MING SHAN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV HALIT YILDIRIM

Trọng tải: 29738 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/22 - 31/01/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV VSG GLORY

Trọng tải: 8192 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PROSPECT OCEAN

Trọng tải: 14117 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NEWSUN BLUE

Trọng tải: 13239 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV WEN XIANG

Trọng tải: 3000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/21 - 17/05/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV LUCKY STAR

Trọng tải: 22776 tấn

Thời gian tàu mở: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV GAO XIN 15 

Trọng tải: 7194 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SHENG WEI 18 

Trọng tải: 12239 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV FORTUNE OCEAN

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Weihai (CN) - China

MV BAO PING

Trọng tải: 5829 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/22 - 18/02/22

Cảng mở: Ishinomaki (JP) - Japan

MV SCORPIO

Trọng tải: 6613 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/22 - 19/02/22

Cảng mở: Sandakan (MY) - Malaysia

MV TU SON

Trọng tải: 6582 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Bontang (ID) - Indonesia

MV HAI PHUONG STAR

Trọng tải: 32139 tấn

Thời gian tàu mở: 16/02/22 - 21/02/22

Cảng mở: East India (IN) - India

MV HOSEI HIMALAYA

Trọng tải: 13804 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SHINSUNG ACCORD

Trọng tải: 37063 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV SEA TIMBER

Trọng tải: 12541 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SAFESEA NEHA II

Trọng tải: 53390 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV TRUONG MINH OCEAN

Trọng tải: 13254 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV ROYAL 27 

Trọng tải: 13429 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV TOP ADVANCER

Trọng tải: 63334 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/22 - 06/03/22

Cảng mở: OPEN SEA (VN) - Viet Nam

MV SILK ROAD LIANG HUI

Trọng tải: 7615 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV GUANGZHOU STAR

Trọng tải: 8005 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/19 - 19/02/19

Cảng mở: Funabashi (JP) - Japan

MV HPC FUTURE

Trọng tải: 32816 tấn

Thời gian tàu mở: 07/02/22 - 12/02/22

Cảng mở: Kwangyang (KR) - Korea, Republic of

MV HOANG TUAN  88

Trọng tải: 5223 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 06/02/22

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV SIZIMAN

Trọng tải: 4800 tấn

Thời gian tàu mở: 24/03/21 - 29/03/21

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV SUNRISE

Trọng tải: 29828 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 11/03/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV YONG DA 9

Trọng tải: 8572 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/22 - 05/02/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV BAIKAL

Trọng tải: 3526 tấn

Thời gian tàu mở: 07/03/22 - 12/03/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV HUI AN

Trọng tải: 3900 tấn

Thời gian tàu mở: 07/03/22 - 12/03/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV BOHWA PIONEER

Trọng tải: 8767 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV HOSEI PEARL

Trọng tải: 12916 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV TAY SON 2

Trọng tải: 13302 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Map Ta Phut (TH) - Thailand

MV DAI DUONG SEA

Trọng tải: 4376 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DS PROSPERITY 7

Trọng tải: 10500 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Shekou (CN) - China

MV VIMC GREEN

Trọng tải: 47271 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/22 - 17/03/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAY SON 4

Trọng tải: 13303 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/21 - 21/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SN QUEEN

Trọng tải: 11478 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/22 - 17/03/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DS FAVOUR

Trọng tải: 10800 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/22 - 18/03/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV KEN TOKU

Trọng tải: 29678 tấn

Thời gian tàu mở: 14/03/22 - 19/03/22

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV LUCKY PIONEER

Trọng tải: 24279 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV VINALINES MIGHTY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV GREEN BAY

Trọng tải: 54442 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/22 - 24/01/22

Cảng mở: Tieshan (CN) - China

MV EAST WIND

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/21 - 04/02/21

Cảng mở: Rizhao (N.CN) - China

MV EAST STAR

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/21 - 12/01/21

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV ORIENTAL KING

Trọng tải: 19999 tấn

Thời gian tàu mở: 17/03/22 - 22/03/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV DS FLOURISH

Trọng tải: 6679 tấn

Thời gian tàu mở: 18/03/22 - 23/03/22

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV YAN DUN JIAO 1

Trọng tải: 50077 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/22 - 24/03/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV XIANG YUAN

Trọng tải: 5376 tấn

Thời gian tàu mở: 07/03/22 - 12/03/22

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV LIN YANG

Trọng tải: 9176 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/22 - 27/03/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV LI YUE

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 24/03/22 - 29/03/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUI XIN 18

Trọng tải: 35045 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV GUO SHUN 12

Trọng tải: 8100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV YUN AN

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/22 - 01/04/22

Cảng mở: Obi (ID) - Indonesia

MV OCEAN GLORY

Trọng tải: 9500 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/21 - 10/02/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV OPTIMAX II

Trọng tải: 7811 tấn

Thời gian tàu mở: 28/03/22 - 02/04/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV TOSEI MARU

Trọng tải: 10810 tấn

Thời gian tàu mở: 28/03/22 - 02/04/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MAC SHANGHAI

Trọng tải: 30835 tấn

Thời gian tàu mở: 02/03/22 - 07/03/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV BO TONG

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/22 - 08/03/22

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV YORK 17

Trọng tải: 11612 tấn

Thời gian tàu mở: 29/03/22 - 03/04/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV GUO SHUN 9

Trọng tải: 13567 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV THAI BINH 02

Trọng tải: 12990 tấn

Thời gian tàu mở: 30/03/22 - 03/04/22

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV YONG SHUN

Trọng tải: 9282 tấn

Thời gian tàu mở: 30/03/22 - 03/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHU AN 368

Trọng tải: 5063 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/20 - 30/03/20

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV SHENG WEI 2

Trọng tải: 7003 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PROJECT A

Trọng tải: 5596 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of

MV PHU DAT 268

Trọng tải: 3668 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV GAO XIN 6

Trọng tải: 7158 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV EAST MERCY

Trọng tải: 7600 tấn

Thời gian tàu mở: 03/04/22 - 08/04/22

Cảng mở: Open Sea (KR) - Korea, Republic of

MV HELIOS TRIUMPH

Trọng tải: 13060 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/22 - 08/04/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV KOOKYANG SINGAPORE

Trọng tải: 11432 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV STELLAR MAESTRO

Trọng tải: 13524 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/22 - 10/04/22

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV VIEN DONG 3

Trọng tải: 6523 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/22 - 10/04/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV PHUONG DONG 05

Trọng tải: 23724 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV ROYAL 09

Trọng tải: 2368 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV YORK 27

Trọng tải: 13525 tấn

Thời gian tàu mở: 07/04/22 - 11/04/22

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV MERCURY TRIUMPH

Trọng tải: 13060 tấn

Thời gian tàu mở: 08/04/22 - 13/04/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV DUC DAT 666

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 20/07/21 - 25/07/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV AN TRUNG 168

Trọng tải: 3071 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SEIYO SPIRIT

Trọng tải: 9601 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/21 - 27/05/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV GLOBAL DIAMOND

Trọng tải: 24830 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/22 - 25/03/22

Cảng mở: Xinsha (CN) - China

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV VISSAI VCT 05

Trọng tải: 22502 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV ATLANTIC LAUREL

Trọng tải: 33271 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/22 - 15/04/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV MAC DALIAN

Trọng tải: 11612 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/22 - 15/04/22

Cảng mở: Weihai (CN) - China

MV OCEAN BRIGHT

Trọng tải: 7126 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OPTIMAX I

Trọng tải: 7811 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV OCEAN SPRING

Trọng tải: 8800 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 06

Trọng tải: 2368 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/20 - 30/11/20

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV OS 35

Trọng tải: 35362 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 03/10/18

Cảng mở: Duqm (OM) - Oman

MV VF GLORY

Trọng tải: 8456 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/21 - 10/05/21

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV HONG LINH 1

Trọng tải: 13291 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/22 - 19/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHUONG NAM 1

Trọng tải: 6544 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV KHARIS PEGASUS

Trọng tải: 10102 tấn

Thời gian tàu mở: 19/02/22 - 24/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DEWI SARASWATI

Trọng tải: 31005 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/22 - 20/04/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV JIAN RUI 7

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/22 - 20/04/22

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV QUANG HAI 09

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VSG DREAM

Trọng tải: 7748 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/22 - 19/01/22

Cảng mở: Iligan (PH) - Philippines

MV PHUONG DONG 10

Trọng tải: 6563 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/18 - 02/02/18

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV ORIENTAL LUNA

Trọng tải: 10245 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/22 - 20/04/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV BAO RONG 7

Trọng tải: 5378 tấn

Thời gian tàu mở: 26/02/22 - 02/03/22

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV KDN 1

Trọng tải: 2878 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/22 - 21/04/22

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV HOSEI 68

Trọng tải: 11417 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/21 - 17/01/21

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV ORIENTAL SOURCES

Trọng tải: 10298 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/22 - 22/04/22

Cảng mở: Dumai (ID) - Indonesia

MV HTK FORTUNE

Trọng tải: 32555 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/22 - 23/04/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV WOOHYUN GREEN

Trọng tải: 17529 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV HOSEI 58

Trọng tải: 13276 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/22 - 20/03/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV ORIENTAL SKY

Trọng tải: 5501 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/22 - 23/04/22

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV VISSAI VCT 02

Trọng tải: 22502 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV CRYSTAL SEA

Trọng tải: 8810 tấn

Thời gian tàu mở: 19/04/22 - 24/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TTC VINH AN

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Kumai (ID) - Indonesia

MV MANALAGI VIRA

Trọng tải: 56837 tấn

Thời gian tàu mở: 10/07/21 - 15/07/21

Cảng mở: Kalimantan (ID) - Indonesia

MV HAN REN

Trọng tải: 20106 tấn

Thời gian tàu mở: 11/10/20 - 16/10/20

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV RAINBOW SYMPHONY

Trọng tải: 8700 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV PNT MIGHTY

Trọng tải: 12947 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DL LAVENDER

Trọng tải: 35187 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV RICH LUCKY

Trọng tải: 6290 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV IZUMO

Trọng tải: 20150 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV GOLDEN AUTUMN

Trọng tải: 10500 tấn

Thời gian tàu mở: 02/08/21 - 07/08/21

Cảng mở: Morowali (ID) - Indonesia

MV BAO KAI

Trọng tải: 5050 tấn

Thời gian tàu mở: 04/03/22 - 09/03/22

Cảng mở: Taicang (CN) - China

MV GOLD MS

Trọng tải: 7000 tấn

Thời gian tàu mở: 17/02/22 - 22/02/22

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV UNIVERSE WEALTHY

Trọng tải: 28287 tấn

Thời gian tàu mở: 26/04/22 - 30/04/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV VAST OCEAN 1

Trọng tải: 9038 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 05/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV HAN HE

Trọng tải: 11908 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/22 - 01/05/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV JC NATURE

Trọng tải: 76629 tấn

Thời gian tàu mở: 28/04/22 - 02/05/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV MANALAGI PRITA

Trọng tải: 74759 tấn

Thời gian tàu mở: 11/04/22 - 15/04/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV MANALAGI YASA

Trọng tải: 34656 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV YU BRIGHT

Trọng tải: 11675 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: YANGTZE RIVER (CN) - China

MV BAO XING

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Mizushima (JP) - Japan

MV TAN BINH 45

Trọng tải: 23483 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV AQUILA GLORY

Trọng tải: 12355 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV SCSC LUCK

Trọng tải: 8397 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV LAUREN OCEAN

Trọng tải: 42584 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/22 - 04/05/22

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV AN THINH PHU 08

Trọng tải: 6651 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TLC 01

Trọng tải: 6596 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/22 - 15/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG GLORY

Trọng tải: 5141 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV SUN WINNER II

Trọng tải: 72928 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV SINO 5

Trọng tải: 7795 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/21 - 20/04/21

Cảng mở: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of

MV VTC PLANET

Trọng tải: 22176 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/22 - 13/01/22

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV CHEN GLORY 1

Trọng tải: 12629 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/22 - 12/01/22

Cảng mở: Dammam (SA) - Saudi Arabia

MV MANALAGI DASA

Trọng tải: 88315 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/22 - 05/05/22

Cảng mở: Suralaya (ID) - Indonesia

 MV HOANG TRIEU 69

Trọng tải: 5296 tấn

Thời gian tàu mở: 02/11/20 - 07/11/20

Cảng mở: Palempang (ID) - Indonesia

MV VAST OCEAN 5

Trọng tải: 12205 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ZORINA

Trọng tải: 56758 tấn

Thời gian tàu mở: 02/05/22 - 07/05/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV LIMCO MARU

Trọng tải: 4022 tấn

Thời gian tàu mở: 25/07/21 - 30/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SCSC FORTUNE

Trọng tải: 8411 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HOA BINH 27

Trọng tải: 2716 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/22 - 09/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DONG SHUN

Trọng tải: 6668 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV MANALAGI TISYA

Trọng tải: 52202 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 11/03/22

Cảng mở: Tanjung Intan (ID) - Indonesia

MV BAOSHAN SUCCESS

Trọng tải: 28630 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/22 - 10/01/22

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV WOOYANG HERMES

Trọng tải: 54295 tấn

Thời gian tàu mở: 06/05/22 - 10/05/22

Cảng mở: Hon Gai (VN) - Viet Nam

MV DINA OCEAN

Trọng tải: 24247 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/22 - 12/05/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV XIN HAI 6

Trọng tải: 26045 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/22 - 10/05/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV JC RUBY

Trọng tải: 16732 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/22 - 09/02/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV JACARANDA V

Trọng tải: 9523 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Balikpapan (ID) - Indonesia

MV PRECIOUS OCEAN

Trọng tải: 12909 tấn

Thời gian tàu mở: 26/10/20 - 01/11/20

Cảng mở: Phom Penh (KH) - Cambodia

MV TREASURE OCEAN

Trọng tải: 11885 tấn

Thời gian tàu mở: 08/03/22 - 13/03/22

Cảng mở: Obi (ID) - Indonesia

MV FLOURISH OCEAN

Trọng tải: 10065 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/22 - 21/01/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV LONG TAN 239

Trọng tải: 28666 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/22 - 14/01/22

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV KAI YUE

Trọng tải: 50326 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/22 - 02/02/22

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV BAO ZHEN

Trọng tải: 5378 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/22 - 17/03/22

Cảng mở: Masan (KR) - Korea, Republic of

MV HARMONY GLORY

Trọng tải: 13325 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/22 - 09/02/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV VTC OCEAN

Trọng tải: 23492 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/22 - 15/05/22

Cảng mở: Khalifa (UAE) - United Arab Emirates

MV HTK LUCKY

Trọng tải: 28481 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/22 - 15/05/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV SHENG JIE 9

Trọng tải: 10000 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/22 - 15/05/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TIAN ZHU SHAN

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 13/04/22 - 17/04/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN FAITH

Trọng tải: 11654 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Open Sea (KR) - Korea, Republic of

MV VTC SUN

Trọng tải: 23581 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TIGER

Trọng tải: 3484 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/22 - 17/05/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV BMC ENDORA

Trọng tải: 19127 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV EASTERN PROGRESS

Trọng tải: 12555 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/21 - 18/09/21

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV HAI PHUONG 619

Trọng tải: 5170 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV PROSPECT OCEAN

Trọng tải: 14117 tấn

Thời gian tàu mở: 19/02/22 - 24/02/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV JC TREASURE

Trọng tải: 16761 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Ningde (CN) - China

MV HOANG TRIEU 68 

Trọng tải: 7080 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/21 - 20/05/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV BJ QUEEN

Trọng tải: 11421 tấn

Thời gian tàu mở: 23/01/22 - 29/01/22

Cảng mở: Pasir Gudang (MY) - Malaysia

MV HONG LI

Trọng tải: 26435 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/22 - 10/02/22

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV BAO LI

Trọng tải: 16860 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV HOSEI FORTUNE

Trọng tải: 12916 tấn

Thời gian tàu mở: 17/05/22 - 21/05/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV MANALAGI WANDA

Trọng tải: 53349 tấn

Thời gian tàu mở: 09/04/22 - 14/04/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV HTK PHOENIX

Trọng tải: 28331 tấn

Thời gian tàu mở: 24/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Ciwandan (ID) - Indonesia

MV GOLD EAGLE

Trọng tải: 9002 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV RICH HONOR

Trọng tải: 4031 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV FUTURE OCEAN

Trọng tải: 14514 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 06/02/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV SPRING HUMMER

Trọng tải: 10749 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/21 - 02/01/22

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV TRUONG MINH DRAGON

Trọng tải: 13254 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/22 - 25/02/22

Cảng mở: Chaozhou (CN) - China

MV BAI HUA

Trọng tải: 7847 tấn

Thời gian tàu mở: 27/02/22 - 03/03/22

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV GREEN SEA

Trọng tải: 4881 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/22 - 27/05/22

Cảng mở: Palempang (ID) - Indonesia

MV LIMCO ACE

Trọng tải: 4070 tấn

Thời gian tàu mở: 02/05/22 - 07/05/22

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV DK ILIOS

Trọng tải: 11247 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV EASTERN HARMONY

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/21 - 26/04/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV JIN HONG DA 17

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 18/02/22 - 23/02/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV OCEAN GRACE

Trọng tải: 10037 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/22 - 08/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HTK LAVENDER

Trọng tải: 61494 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/22 - 30/05/22

Cảng mở: West India (IN) - India

MV YONG DA 8

Trọng tải: 9400 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Maoming, S.CN - China

MV EASTERN DELIGHT

Trọng tải: 12286 tấn

Thời gian tàu mở: 14/09/21 - 19/09/21

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV RICH MIGHTY

Trọng tải: 4147 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Funabashi (JP) - Japan

MV SGS GREEN

Trọng tải: 4880 tấn

Thời gian tàu mở: 06/02/22 - 11/02/22

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV HTP OCEAN

Trọng tải: 3061 tấn

Thời gian tàu mở: 18/02/22 - 23/02/22

Cảng mở: Dumai (ID) - Indonesia

MV MANALAGI HITA

Trọng tải: 52454 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Cilacap (ID) - Indonesia

MV TRUONG MINH STAR

Trọng tải: 10287 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/22 - 17/03/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV ORANGE LINK

Trọng tải: 16397 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/22 - 18/03/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV VW FORTUNE

Trọng tải: 9597 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 11/03/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV ORANGE DREAM

Trọng tải: 11042 tấn

Thời gian tàu mở: 02/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV VW GOLD

Trọng tải: 9597 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/22 - 22/01/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV SPRING GLORY

Trọng tải: 14451 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV WOOHYUN HOPE

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV SILVER SAILING

Trọng tải: 8543 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/21 - 12/05/21

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV CHANG CHUAN

Trọng tải: 2150 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 11/03/22

Cảng mở: Xinggang (CN) - China

MV JC FUTURE

Trọng tải: 8625 tấn

Thời gian tàu mở: 02/03/22 - 06/03/22

Cảng mở: Taicang (CN) - China

MV TOYO DREAM

Trọng tải: 12926 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/22 - 31/03/22

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV VW PEACE

Trọng tải: 9423 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/22 - 22/01/22

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV SEVEN STAR

Trọng tải: 4400 tấn

Thời gian tàu mở: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV PHU AN 289

Trọng tải: 3170 tấn

Thời gian tàu mở: 15/09/21 - 20/09/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VW SAFETY

Trọng tải: 8956 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/22 - 10/03/22

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV PHC DYNAMIC

Trọng tải: 8595 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/22 - 08/02/22

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV KAI JIE

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 04/03/22 - 09/03/22

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV HAI BINH 16

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV AN BINH 18

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 22/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV PHU AN 369

Trọng tải: 5360 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/21 - 04/01/22

Cảng mở: Futong (ID) - Indonesia

MV PHU AN 36

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHC MARITIME

Trọng tải: 8523 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/22 - 19/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV VICTORIA 82

Trọng tải: 5234 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Xinhui (S. CN) - China

MV VIOLET ACE

Trọng tải: 11663 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV ALLIANCE  7

Trọng tải: 2990 tấn

Thời gian tàu mở: 27/02/22 - 03/03/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV OCEAN 29

Trọng tải: 7165 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Tabaco (PH) - Philippines

MV PHC ENDEAVOR

Trọng tải: 6539 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Iligan (PH) - Philippines

MV OCEAN 39

Trọng tải: 7166 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV HAI PHUONG 87

Trọng tải: 32816 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/22 - 31/01/22

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV SEIYO HONOR

Trọng tải: 10132 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/21 - 17/02/21

Cảng mở: Kanmon-Ko, (JP) - Japan

MV QUANG MINH 18

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV ALLIANCE NO.2

Trọng tải: 2775 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Masan (KR) - Korea, Republic of

MV VTB 36

Trọng tải: 5193 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/22 - 17/05/22

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV HAI PHUONG SKY

Trọng tải: 4902 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV ALLIANCE NO.3

Trọng tải: 2787 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/22 - 08/03/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SEIYO GODDESS

Trọng tải: 12217 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: Tomakomai (JP) - Japan

MV ALLIANCE NO.1

Trọng tải: 2825 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV BAO TONG I

Trọng tải: 23716 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: South China (CN) - China

MV QUANG MINH 5

Trọng tải: 4376 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/22 - 25/02/22

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV SEIYO SPRING

Trọng tải: 9999 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SEIYO FORTUNE

Trọng tải: 10514 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/21 - 20/05/21

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV LUCKY STAR 6

Trọng tải: 7869 tấn

Thời gian tàu mở: 10/07/22 - 15/07/22

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV HAI AU 28

Trọng tải: 5236 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/22 - 25/03/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HOANG HAI ACE

Trọng tải: 5021 tấn

Thời gian tàu mở: 29/07/21 - 03/08/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TOKU HARU

Trọng tải: 10088 tấn

Thời gian tàu mở: 26/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV QUANG MINH 6

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 02/03/22

Cảng mở: Bataan (PH) - Philippines

MV YAMA HARU

Trọng tải: 7448 tấn

Thời gian tàu mở: 04/03/22 - 09/03/22

Cảng mở: Xinhui (S. CN) - China

MV HAI DANG 168

Trọng tải: 5098 tấn

Thời gian tàu mở: 07/02/22 - 12/02/22

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV BLUE LOTUS

Trọng tải: 14187 tấn

Thời gian tàu mở: 22/03/22 - 26/03/22

Cảng mở: Chennai (IN) - India

MV WU YI SHAN

Trọng tải: 13802 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV SILVER SMOOTH

Trọng tải: 8543 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Chiba (JP) - Japan

MV VICTORIA 19

Trọng tải: 5195 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/22 - 25/05/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TRIUMPH

Trọng tải: 10074 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/22 - 25/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (IN) - India

MV LUCKY RIVER

Trọng tải: 28343 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/22 - 02/03/22

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV VIET THANG 136

Trọng tải: 5175 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV JOYFUL FORTUNE

Trọng tải: 8540 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV XIN XI WANG MING YUAN

Trọng tải: 3750 tấn

Thời gian tàu mở: 17/07/22 - 22/07/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VIEN DONG 151

Trọng tải: 6967 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV FUKU HARU

Trọng tải: 10088 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN 19

Trọng tải: 7165 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/22 - 17/02/22

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV JOYFUL SPIRIT

Trọng tải: 12271 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV HAI AU SKY

Trọng tải: 5236 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/22 - 30/05/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HOANG TUAN 88

Trọng tải: 5223 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DOLPHIN 18

Trọng tải: 8123 tấn

Thời gian tàu mở: 11/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: West India (IN) - India

MV GALAXY SEA

Trọng tải: 6366 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/22 - 01/02/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV HOANG TUAN 69

Trọng tải: 3684 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/21 - 15/04/21

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV MP STAR

Trọng tải: 8822 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV HOANG DUONG STAR

Trọng tải: 6900 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/22 - 06/03/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HAI DUONG 68

Trọng tải: 10976 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV GALAXY OCEAN

Trọng tải: 8450 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/21 - 23/12/21

Cảng mở: Pomala (ID) - Indonesia

MV MERCURY

Trọng tải: 11288 tấn

Thời gian tàu mở: 09/02/22 - 14/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HAI DUONG 09

Trọng tải: 10959 tấn

Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV SILVER PEACE

Trọng tải: 12271 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV SILVER SAFETY

Trọng tải: 8543 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/22 - 29/01/22

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV SPRING SHINE

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/22 - 15/02/22

Cảng mở: Lahad datu (MY) - Malaysia

MV VENUS

Trọng tải: 11560 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/22 - 26/03/22

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV MY THINH

Trọng tải: 14348 tấn

Thời gian tàu mở: 28/07/22 - 02/08/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV QI XIA SHAN

Trọng tải: 13939 tấn

Thời gian tàu mở: 17/03/22 - 22/03/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV ATN APOLLO

Trọng tải: 7206 tấn

Thời gian tàu mở: 04/03/21 - 09/03/21

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV VIET THUAN 30 03

Trọng tải: 30587 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV MP PACIFIC

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 18/03/21 - 23/03/21

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV QUANG MINH 9

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Batam Island (ID) - Indonesia

MV SPRING AMIR

Trọng tải: 13325 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/22 - 27/04/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV HAI AU STAR

Trọng tải: 5142 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/22 - 20/05/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SPRING ARAM

Trọng tải: 13336 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/22 - 08/02/22

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV DOLPHIN 21

Trọng tải: 8522 tấn

Thời gian tàu mở: 17/11/21 - 22/11/21

Cảng mở: West India (IN) - India

MV VINASHIP GOLD

Trọng tải: 13245 tấn

Thời gian tàu mở: 05/08/22 - 10/08/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HOANG TUAN 89

Trọng tải: 5341 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV MARIWIT

Trọng tải: 12190 tấn

Thời gian tàu mở: 02/04/22 - 07/04/22

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV PHU DAT 168

Trọng tải: 2996 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19

Cảng mở: Kumai (ID) - Indonesia

MV SILVER LUCKY

Trọng tải: 12257 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/22 - 21/01/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV PHU AN 268

Trọng tải: 3068 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV PRINCE HENRY

Trọng tải: 12271 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV GIANG HAI

Trọng tải: 4738 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/22 - 18/03/22

Cảng mở: Dung Quat (VN) - Viet Nam

MV SPRING SAPO

Trọng tải: 11308 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV SPRING HONOR

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/22 - 09/02/22

Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia

MV SPRING MOTA

Trọng tải: 13276 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/22 - 18/01/22

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV MY HUNG

Trọng tải: 6596 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/22 - 06/03/22

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV PHU DAT 88

Trọng tải: 3162 tấn

Thời gian tàu mở: 08/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV STEP FORWARD

Trọng tải: 11700 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 06/02/22

Cảng mở: Yantai (N.CN) - China

MV VIEN DONG 09

Trọng tải: 6596 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/22 - 10/02/22

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV SPRING NELSON

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/22 - 21/03/22

Cảng mở: Sendai (JP) - Japan

MV GALAXY SKY

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV TAI HANG SHAN

Trọng tải: 12024 tấn

Thời gian tàu mở: 16/02/22 - 21/02/22

Cảng mở: Yokohama (JP) - Japan

MV VINASHIP DIAMOND

Trọng tải: 24034 tấn

Thời gian tàu mở: 18/08/22 - 23/08/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV JUPITER

Trọng tải: 12124 tấn

Thời gian tàu mở: 19/03/22 - 24/03/22

Cảng mở: Morowali (ID) - Indonesia

MV HD GOLD

Trọng tải: 5240 tấn

Thời gian tàu mở: 05/07/22 - 10/07/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV NAM PHAT STAR

Trọng tải: 3084 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/22 - 02/03/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV ATN GLORY

Trọng tải: 23783 tấn

Thời gian tàu mở: 04/10/21 - 09/10/21

Cảng mở: Bataan (PH) - Philippines

MV GIANG HAI 09

Trọng tải: 4738 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/22 - 31/03/22

Cảng mở: Tabaco (PH) - Philippines

MV VINASHIP STAR

Trọng tải: 23949 tấn

Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 30/08/22

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV VINASHIP SEA

Trọng tải: 57841 tấn

Thời gian tàu mở: 28/08/22 - 02/09/22

Cảng mở: Muara (BN) - Brunei Darussalam

MV VINASHIP PEARL

Trọng tải: 24241 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV HB GLORY

Trọng tải: 5093 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/22 - 05/05/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GIANG HAI 11

Trọng tải: 5262 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SATURN

Trọng tải: 13334 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/22 - 21/01/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV THANG LONG

Trọng tải: 8934 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV MP ATLANTIC

Trọng tải: 22035 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/21 - 17/10/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

FRESH CARGO OFFER@PAPUA NEW GUINEA

Khối lượng hàng: ANY SIZE BULK CARGO tấn

Thời gian xếp hàng: 13/05/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: - Papua New Guinea

FRESH CARGO OFFER_@RUSSIA

Khối lượng hàng: ANY SIZE BULK CARGO tấn

Thời gian xếp hàng: 17/05/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: - Russian Federation

FRESH CARGO OFFER_@BANGLADESH

Khối lượng hàng: tấn

Thời gian xếp hàng: 28/04/21 - 05/05/21

Cảng xếp hàng: - Bangladesh

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_THAILAND_43 WEEK_OCT 2019

Khối lượng hàng: SMALL SIZE tấn

Thời gian xếp hàng: 29/04/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (TH) - Thailand

FRESH CARGO OFFER_@CHINA

Khối lượng hàng: tấn

Thời gian xếp hàng: 19/04/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (CN) - China

8,000 mts 5 pct moloo bulk Limestone

Khối lượng hàng: 8000 tấn

Thời gian xếp hàng: 11/03/20 - 31/03/20

Cảng xếp hàng: -

Lý do chọn TOÀNTHẮNG Shipping ?

2011

Thành lập công ty

123

Nhân viên nhiệt tình và trách nhiệm

234

Đối tác và khách hàng hài lòng

100%

An toàn - Tin cậy - Nhanh chóng
Giới thiệu TOÀNTHẮNG Shipping

Toan Thang Shipping là công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, giúp kết nối thông tin giữa chủ hàng và nhà vận tải hàng hoá, giữa các đơn vị mua và bán phương tiện vận tải, quản lý khai thác phương tiện tối ưu một cách đơn giản, tiện lợi.

Sứ mệnh của Toan Thang Shipping là trở thành nền tảng ứng dụng cung cấp các công cụ hữu ích trong các giao dịch vận tải đường biển như: Tìm kiếm và lựa chọn đối tác vận chuyển, mua&bán các phương tiện vận tải đã qua sử dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện và kinh tế nhất…

Dịch vụ của ToànThắng Shipping

Vận tải biển hàng rời, hàng xá

***Hàng xá, hàng rời được vận chuyển bằng đường biển với số lượng lớn như xi măng, phân bón, thức ăn gia súc, than, thiết bị, máy móc… TOANTHANG SHIPPING là những nhà vận chuyển chuyên nghiệp cung cấp giải pháp vận tải nhanh gọn thông qua đội tàu của công ty, đội tàu đối tác phục vụ hàng hóa chuyển tải từ cảng xuất đến người tiêu dùng cuối cùng như đóng gói, cân, kiểm đếm, giám định, vận tải, giao nhận, giải quyết khiếu nại…

Thuê tàu, môi giới hàng hải

TOANTHANG SHIPPING, hãy liên hệ với chúng tôi để được làm việc với các nhà môi giới chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam.

Đại lý hàng hải
Đại lý hàng hải là một trong những lĩnh vực kinh doanh ngay từ lúc thành lập công ty Vận tải biển TOÀN THẮNG. Chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng các Chủ tàu, Chủ hàng trên toàn cầu nhằm hoàn thành công việc tại mỗi đầu cảng ở Việt Nam theo cách nhanh, tiết kiệm chi phí nhất cho đối tác, thân chủ của chúng tôi. VTB TOÀN THẮNG hy vọng được hợp tác, cung cấp dịch vụ Đại lý tàu biển hiệu quả nhất cho Quý khách.
Dịch Vụ Logistics, Dự Án

Project & logistics is getting your goods to market on time, in the right quantities, and in good shape, is a complex business. TOANTHANG SHIPPING’s specialised contract logistics and value-added services can take the strain of the multi-faceted operation for you, with full supply chain visibility freeing you up to focus on your core business.

Dịch Vụ Logistics, Dự Án

Khai Thác, Quản Lý Tàu

TOANTHANG Shipping is an experienced dry-bulk commercial operation/ manager for clients seeking optimal earnings in distressed market conditions.
Our chartering and operations team is comprised of shipping professionals with vast networks and proven track records in beating the dry cargo index. Our shipping expertise and geographical focus gives us a competitive edge amongst our peers.

Khai Thác, Quản Lý Tàu

Dịch Vụ Mua Bán Tàu biển

>>>Sale and purchase of second hand assets>>> 
>>>Supply of process equipment, spare parts and ship machinery supply>>> 
>>>Sales & purchase inspection>>>
>>>Demolition vessel>>>

Dịch Vụ Mua Bán Tàu biển 

Tin tức CẬP NHẬT

ý kiến từ Khách Hàng

"The company has a very good marketing, the company website makes it very easy for us to look up train schedules and send goods offers, very suitable for reference. Good service quality, enthusiastic staff."
Mr. Jinesh Oswal
Mr. Jinesh Oswal
Trans Coral Shipping LLP
"Recently, I had a shipment that entrusts them to be a transport unit. Although there were some problems with the documents, but thanks to the timely intervention and early notification to us, the problem was resolved. Thank you for this professionalism."
Mrs. Yuan
Mrs. Yuan
Dalian Mingyuan Shipping Co Ltd
"The company has a team of very professional port agents, they work efficiently, quickly and accurately. Handle our ship very well. Great quality."
Mr. Rabindra
Mr. Rabindra
Accel Shipping Pvt. Ltd
" We have worked with the company many times. The company is very repuable, has good liquidity, and provide continious orders."
Mr. Rovter
Mr. Rovter
Asia Pacific Shipmanagement
"We are rice importer and exporter in India, we have booked TTS team to fulfill orders to Asia. They did a great job, competitively priced, and dealt with problems in a very timely manner. We will continue to trust them in future shipments."
Mr. Shubangirak
Mr. Shubangirak
Braemar Seascope India Pvt Ltd

"Great service. Even when there was a problem with paperwork the employees continued helping us and fixed the issue. Very patient workers and quick, easy and painless process."

Capt Dhani
Capt Dhani
PT. UNISHIPCO MARITIME CO LTD - CHARTERING DEPT
" Great shipping service and professional staff members."
Mr. Kali Mizak
Mr. Kali Mizak
Dubai Trade & Trust Co

"The TTS team represents among the highest levels of customer service I have experienced. Information was accurate, responses to queries were turned around very fast. Answers were clear and where necessary detailed enough for us to make informed decisions quickly, minimising the end-to-end time to process complex transactions among a number of parties."

Mr. Jedi
Mr. Jedi
Bruce & Co (Shipping) Ltd
"They tell me what might be a waste of money, but provide proper alternatives or steps to take."
Mr. Phillip Randovic
Mr. Phillip Randovic
Charter Trade Global LLC
"It's hard to find a prompt and reliable provider in this industry, but their team is an exception."
Mr. Reddie
Mr. Reddie
Damodar Shipping & Trading
"Even with all the bumps on the road, the team still managed to make this a successful project."
Mr Alan Kumarov
Mr Alan Kumarov
CEO - Bright Sky Shipping
" We can always count on them to bring a steady supply of services and know exactly when we’ll get them."
Ms. Diria
Ms. Diria
Alpina Shipping & Trading Co. Ltd
"They have full-scale vessel booking capability with the lowest cost."
Mr. Raymond
Mr. Raymond
Logistics Manager - Pioneer Metals & Technology In
"The most impressive thing about them is their ability to handle challenges along the way."
Mrs. Christina
Mrs. Christina
Energy Equipment Resource Corp.
"They ensured an on-time delivery and always had proper communication."
Mr. Humayu
Mr. Humayu
MARINA SHIPPING & TRADING PTE LTD
"They ensured an on-time delivery and always had proper communication."
Mr Michael
Mr Michael
KAR WHA SHIPPING CO.,LTD
"No matter what the situation is, their enthusiasm and expertise help us get the best results at more efficient costs."
Mrs. Mandy Cheng
Mrs. Mandy Cheng
Fengyuan Shipping Co. Ltd
"We're most impressed with their orderly and service-oriented management approach."
Mr. Hendrian
Mr. Hendrian
PT. KENCANA SAKTI INDONESIA
"We’re impressed with how much knowledge they have in the freight industry."
Mr. Rajakpudi
Mr. Rajakpudi
Pearl Shipping Agencies Co.ltd
"They ensured an on-time delivery and always had proper communication with our team."
Mr. Jayinthi Raman
Mr. Jayinthi Raman
CEO - Kamrul Traders Co.Ltd
"They’re very hardworking people. It was really easy to work with them."
Mr. Nilmani Chatter
Mr. Nilmani Chatter
Nivedita Shipping & Logistics Pvt. Ltd
“Toàn Thắng đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi rất hài lòng về dịch vụ  và thái độ phục vụ của Công ty Vận Tải Biển Toàn Thắng.”
Mr. Nguyen Duy Phuc
Mr. Nguyen Duy Phuc
Manager Dept. of Logistics & customer's MOL
“Tôi đã hợp tác cùng Toàn Thắng Shipping 9 năm, họ có dịch vụ tốt, an toàn, đáng tin cậy, đội ngũ nhân viên tư vấn giỏi, chuyên nghiệp, phong cách phục vụ tận tình, ân cần và chu đáo. Rất an tâm khi giao công việc và cảm ơn đến Công ty ToànThắng Shipping."
Mr. Peter
Mr. Peter
General Director of PT SIRIUS SHIPPING SERVICES

Đối tác

SEATRADELOGISTICS
United JMT Shipbrokers