Lịch xếp hàng

8,000 mts 5 pct moloo bulk Limestone

Hàng hóa: bulk Limestone

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 11/03/20 - 31/03/20

Mức xếp/dỡ: 2000/2000

Trạng thái: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_@CHINA

Thời gian xếp hàng: 19/04/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (CN) - China

Trạng thái: Openning

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_THAILAND_43 WEEK_OCT 2019

Hàng hóa: BULK CARGO_WIRE RODS

Số lượng hàng (Tấn): SMALL SIZE

Thời gian xếp hàng: 29/04/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (TH) - Thailand

Trạng thái: Openning

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_MALAYSIA_42 WEEK_OCT 2019

Hàng hóa: BULK CARGO_RIVER SAND

Số lượng hàng (Tấn): HANDY SIZE

Thời gian xếp hàng: 01/01/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (MY) - Malaysia

Trạng thái: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_PHILIPPINES

Hàng hóa: BULK CARGO

Số lượng hàng (Tấn): ANY SIZE

Thời gian xếp hàng: 01/01/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (IN) - India

Trạng thái: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_ CHINA _42 WEEK_OCT 2019

Hàng hóa: BULK CARGO_FERTILIZER

Số lượng hàng (Tấn): HANDY SIZE

Thời gian xếp hàng: 09/04/21 - 30/05/21

Trạng thái: Openning

FRESH CARGO OFFER_LOADING PORT IN_ INDONESIA _43 WEEK_OCT 2019

Hàng hóa: BULK CARGO_COAL

Số lượng hàng (Tấn): SMALL SIZE

Thời gian xếp hàng: 01/05/21 - 30/05/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (ID) - Indonesia

Trạng thái: Openning

FRESH CARGO OFFER@PAPUA NEW GUINEA

Hàng hóa: ROUND LOGS

Số lượng hàng (Tấn): ANY SIZE BULK CARGO

Thời gian xếp hàng: 13/05/21 - 31/12/21

Mức xếp/dỡ: N/A

Trạng thái: Openning

FRESH CARGO OFFER_@BANGLADESH

Thời gian xếp hàng: 28/04/21 - 05/05/21

Trạng thái: Openning