TOANTHANG Shipping
nâng cao giá trị dịch vụ là cam kết của chúng tôi!!!
Dịch vụ cốt lõi
hàng dự án/ hàng quá khổ, chúng tôi làm gì cho bạn?
Tạo giá trị cho Nhu cầu của bạn
MV DONG TENG

Trọng tải: 1800 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/18 - 12/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SHIH CHUAN

Trọng tải: 5363 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV TONG CHEN 702

Trọng tải: 7174 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV FLYING

Trọng tải: 6222 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV OCEAN QUEEN

Trọng tải: 53533 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/18 - 30/01/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV KAIGEN MARU

Trọng tải: 1600 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV CH BELLA

Trọng tải: 33144 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV JOINT PACIFIC

Trọng tải: 3740 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUA YUN 8

Trọng tải: 15888 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV RUI HAI 1

Trọng tải: 6175 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/18 - 04/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MING HEN 1

Trọng tải: 8900 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Tan Cang Hiep Phuoc (VN) - Viet Nam

MV CHANG DA 368

Trọng tải: 8933 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV UNIRICH

Trọng tải: 9891 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV FENG DA

Trọng tải: 8940 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV EAST BRAVE

Trọng tải: 2218 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV GAIN OCEAN

Trọng tải: 5575 tấn

Thời gian tàu mở: 02/03/18 - 07/03/18

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV EAST RIVER

Trọng tải: 8803 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 11/03/18

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV NAVIOS LYRA

Trọng tải: 34718 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SINCERE

Trọng tải: 5380 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV SHINNING RICH

Trọng tải: 5380 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Niigata (JP) - Japan

MV HIGH RICH

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 26/02/18 - 03/03/18

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV YUN DA

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 14/03/18 - 19/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HUI TONG

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 09/03/18

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV JI GUI

Trọng tải: 5336 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV YUAN QIAO

Trọng tải: 5300 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV JIA FENG

Trọng tải: 25378 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: South China (CN) - China

MV BLUE OCEAN

Trọng tải: 31734 tấn

Thời gian tàu mở: 22/03/18 - 27/03/18

Cảng mở: Yokohama (JP) - Japan

MV SMART TINA

Trọng tải: 38850 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SEA STAR 

Trọng tải: 7732 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/18 - 25/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 01

Trọng tải: 4898 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TUNGOR

Trọng tải: 7909 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/18 - 20/03/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ASTRA

Trọng tải: 47777 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/18 - 23/03/18

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV NOMA

Trọng tải: 8624 tấn

Thời gian tàu mở: 19/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298 tấn

Thời gian tàu mở: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV HENGLIN

Trọng tải: 7644 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/18 - 02/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST AYUTTHAYA

Trọng tải: 32770 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: New Mangalore (IN) - India

Mv Ken Ten

Trọng tải: 24086 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/18 - 04/04/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV CONQUEROR

Trọng tải: 32911 tấn

Thời gian tàu mở: 11/04/18 - 16/04/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV YU HE 

Trọng tải: 10763 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/18 - 10/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST STAR-1

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV CORNELIA

Trọng tải: 24516 tấn

Thời gian tàu mở: 14/08/18 - 17/08/18

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV DA HAO 

Trọng tải: 43108 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Shangtou (CN) - China

MV GLOBAL DREAM

Trọng tải: 24801 tấn

Thời gian tàu mở: 30/08/18 - 05/09/18

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV COSOEAN

Trọng tải: 6830 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV WANDA 8

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Taniyama (JP) - Japan

MV SOYA MARU

Trọng tải: 3200 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV FORTUNE ANNA

Trọng tải: 3345 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV ISE MARU

Trọng tải: 3290 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV DOLPHIN 15

Trọng tải: 5063 tấn

Thời gian tàu mở: 22/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV CORNELIA

Trọng tải: 24500 tấn

Thời gian tàu mở: 24/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV PEACE UNIVERSE

Trọng tải: 6366 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298 tấn

Thời gian tàu mở: 05/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: Tabaco (PH) - Philippines

MV HOANG TRIEU 27

Trọng tải: 2969 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCCITAN STAR

Trọng tải: 27141 tấn

Thời gian tàu mở: 30/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV BLUE SKY

Trọng tải: 8021 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV PEGASUS 01

Trọng tải: 7083 tấn

Thời gian tàu mở: 13/12/18 - 20/12/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV FAREAST HOPE

Trọng tải: 55628 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Nantong (CN) - China

MV SEA SAPPHIRE

Trọng tải: 32550 tấn

Thời gian tàu mở: 23/12/18 - 30/12/18

Cảng mở: Umm Qarsr (IQ) - Iraq

MV MARITIME SINCHAI

Trọng tải: 64400 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV HAI PHUONG SEA

Trọng tải: 5087 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/19 - 15/02/19

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV JING SHUN 

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV SOPHIA OCEAN

Trọng tải: 29952 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV ALLIANCE NO. 1   

Trọng tải: 2824 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV SONG SHAN

Trọng tải: 11288 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV HUA SHAN

Trọng tải: 12124 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV CHANG SHAN

Trọng tải: 2819 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/19 - 28/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV CHANG HAI

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV TIAN ZHU SHAN

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV MBC ROSE

Trọng tải: 13050 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV HTK AURORA

Trọng tải: 2958 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV HTK ENERGY

Trọng tải: 5359 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 127

Trọng tải: 11910 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 79

Trọng tải: 10090 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV TAN BINH 99

Trọng tải: 10284 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/19 - 03/02/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV TAN BINH 236

Trọng tải: 23519 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 89

Trọng tải: 6828 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Legaspi (PH) - Philippines

MV COSMIC TIGER

Trọng tải: 13591 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAO STAR

Trọng tải: 25064 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV NAVIN OSPREY

Trọng tải: 7532 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Delfzijl (NL) - Netherlands

MV NAVIN FALCON

Trọng tải: 7533 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV NAVIN VULTURE

Trọng tải: 7536 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Port La Nouvelle (FR) - France

MV CH DORIS

Trọng tải: 33144 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV GLOVIS MADRID

Trọng tải: 56669 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Said (EG) - Egypt

MV DANCEFLORA SW

Trọng tải: 28333 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV SEA DOLPHIN C

Trọng tải: 33800 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV BRAVO TRADER

Trọng tải: 29534 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Villanueva (PH) - Philippines

MV GONG SHUN

Trọng tải: 9282 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/19 - 27/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BM UNION

Trọng tải: 8300 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV XIN HAI ZHOU 26

Trọng tải: 23139 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN ZHOU 6

Trọng tải: 15256 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN HAI ZHOU 2

Trọng tải: 13567 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV YUN HONG

Trọng tải: 13692 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV NAVI SUNNY

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV RONG DA CHANG SHA

Trọng tải: 20500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV KONSTANTINOS

Trọng tải: 43222 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV YU HUA

Trọng tải: 45208 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV XIN HAI ZHOU 3

Trọng tải: 11921 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV XIN HAI ZHOU 8

Trọng tải: 4000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NS NINGBO

Trọng tải: 72495 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Youngchung (KR) - Korea, Republic of

MV SAGE SYMPHONY

Trọng tải: 58000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

 MV AARGAU

Trọng tải: 32790 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

​​​​​​​MV T SYMPHONY

Trọng tải: 32451 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Vizag (IN) - India

Mv Alahas

Trọng tải: 12100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

Mv True Light

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

Mv Istorya

Trọng tải: 13000 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/19 - 18/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV JENNY OCEAN

Trọng tải: 5779 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV XING YANG 7

Trọng tải: 5600 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HONOUR

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV HUA YUN 1

Trọng tải: 22449 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV HAI PHUONG ASIA

Trọng tải: 3102 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV KAI XIANG

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV FU XING

Trọng tải: 10475 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV FU YE

Trọng tải: 9301 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Pusan (KR) - Korea, Republic of

MV MANA

Trọng tải: 4580 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/19 - 17/05/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV STAR AQUA

Trọng tải: 28225 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/18 - 30/11/18

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV MCP VILLACH

Trọng tải: 7665 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/19 - 09/05/19

Cảng mở: Cochin (IN) - India

MV DYNAMIC OCEAN 02

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/19 - 15/05/19

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV HTK SUNRISE

Trọng tải: 29828 tấn

Thời gian tàu mở: 04/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: East Kalimantan (ID) - Indonesia

MV BRIGHT SUCCESS

Trọng tải: 3960 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV GUO SHUN 13

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV XIANG TONG

Trọng tải: 4450 tấn

Thời gian tàu mở: 13/08/18 - 18/08/18

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV BAO SHUN

Trọng tải: 28799 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV EVER LOADING

Trọng tải: 52261 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV SEVASTOPOL

Trọng tải: 8723 tấn

Thời gian tàu mở: 06/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MARION ACE

Trọng tải: 8952 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV SUN NOBLE

Trọng tải: 12131 tấn

Thời gian tàu mở: 08/03/19 - 15/03/19

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV DONG HONG HANG 3

Trọng tải: 21300 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

​​​​​​​MV DL ACACIA

Trọng tải: 81568 tấn

Thời gian tàu mở: 19/02/19 - 23/02/19

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV MARITIME VOAYGER

Trọng tải: 64400 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/19 - 05/03/19

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV SKYE ANGEL

Trọng tải: 7200 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/19 - 25/02/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV DYNAMIC OCEAN 03

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 27/02/19 - 28/02/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV RICH MIGHTY

Trọng tải: 4147 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV INTERLINK ABILITY

Trọng tải: 38680 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/19 - 25/03/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HEILAN BROTHER

Trọng tải: 56759 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV FAREAST HONESTY

Trọng tải: 56841 tấn

Thời gian tàu mở: 19/04/19 - 24/04/19

Cảng mở: Binh Thuan (VN) - Viet Nam

MV LILA II

Trọng tải: 34604 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/19 - 21/04/19

Cảng mở: Hon Net (VN) - Viet Nam

MV FUAT BEY

Trọng tải: 35436 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/19 - 30/04/19

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THANH BA

Trọng tải: 7445 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV VAN DON SEA

Trọng tải: 7734 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SABADA

Trọng tải: 6507 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: East India (IN) - India

MV AROSA

Trọng tải: 20001 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 07/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 27

Trọng tải: 7346 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/18 - 15/04/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SMART LISA

Trọng tải: 38868 tấn

Thời gian tàu mở: 06/05/19 - 13/05/19

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV VENTO GRECALE

Trọng tải: 29572 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/19 - 01/05/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV GREENERY SEA

Trọng tải: 36256 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV HO FUA

Trọng tải: 11600 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/19 - 04/05/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

 MV AGERI

Trọng tải: 56754 tấn

Thời gian tàu mở: 03/05/19 - 08/05/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DONG HONG 8

Trọng tải: 16300 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV T PRIME

Trọng tải: 32451 tấn

Thời gian tàu mở: 12/04/18 - 17/04/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV QI CHEN

Trọng tải: 22050 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/19 - 22/04/19

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV SANTA SURIA NAREE

Trọng tải: 10613 tấn

Thời gian tàu mở: 11/05/19 - 16/05/19

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV GOLDEN SUN

Trọng tải: 27760 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/19 - 30/05/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV POCHARD S

Trọng tải: 37380 tấn

Thời gian tàu mở: 21/05/19 - 26/05/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SEA ARROW

Trọng tải: 46747 tấn

Thời gian tàu mở: 02/06/19 - 07/06/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV ROYAL 16

Trọng tải: 5618 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV HUANGYAN SPIRIT

Trọng tải: 22844 tấn

Thời gian tàu mở: 10/08/19 - 15/08/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV LIANGHUI

Trọng tải: 8005 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TOYO HARU

Trọng tải: 5850 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/19 - 30/09/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV TOMI HARU

Trọng tải: 5850 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/19 - 10/10/19

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV ROYAL 18

Trọng tải: 5618 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 30/10/20

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV EAGLE STRAIT

Trọng tải: 56882 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THAI BINH 35

Trọng tải: 3040 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV THAI BINH 38

Trọng tải: 0 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV BAO SHENG

Trọng tải: 28399 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV CHANG XIONG

Trọng tải: 8394 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 06/05/19

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV AIGRET

Trọng tải: 8876 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV ALL RICH

Trọng tải: 9727 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

Mv Dong An Queen

Trọng tải: 5295 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Mv Bright Success

Trọng tải: 3960 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/18 - 17/10/18

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV DMC VENUS

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV HOANG PHUONG VIGOR

Trọng tải: 4103 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG STAR

Trọng tải: 4334 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG LUCKY

Trọng tải: 6592 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: South China (CN) - China

MV NEW SAILING 3

Trọng tải: 2800 tấn

Thời gian tàu mở: 22/10/20 - 27/10/20

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV NEW SAILING 5

Trọng tải: 2700 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV J.PEACE

Trọng tải: 11085 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV JNS-3

Trọng tải: 2610 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV MERGING GRAND 17

Trọng tải: 12034 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV MERGING GRAND 9

Trọng tải: 9998 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/20 - 19/11/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV UNICORN BRAVO

Trọng tải: 8760 tấn

Thời gian tàu mở: 14/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV JIN SHAN

Trọng tải: 28564 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV KAI HONG

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 01/11/20 - 05/11/20

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV CHEN YANG

Trọng tải: 5318 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV TAN BINH 245

Trọng tải: 28371 tấn

Thời gian tàu mở: 17/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV HTK DISCOVERY

Trọng tải: 37322 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/19 - 18/10/19

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV TAN BINH 134

Trọng tải: 24600 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN NINH 135

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AFFLUENT OCEAN

Trọng tải: 9147 tấn

Thời gian tàu mở: 11/01/18 - 16/01/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV TAN BINH 259

Trọng tải: 31901 tấn

Thời gian tàu mở: 29/10/20 - 04/11/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DAI DUONG QUEEN

Trọng tải: 10033 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV QUANG MINH

Trọng tải: 3800 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 234

Trọng tải: 32936 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV QUANG MINH 7

Trọng tải: 5385 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 257

Trọng tải: 28554 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SHUN YUE 13

Trọng tải: 5436 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV SHUN YUE 18

Trọng tải: 5196 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV SHUN YUE 19

Trọng tải: 8371 tấn

Thời gian tàu mở: 16/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SINCERENICE 1

Trọng tải: 6317 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV TRANSCO SKY

Trọng tải: 7833 tấn

Thời gian tàu mở: 27/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV SINCERENICE 2

Trọng tải: 6407 tấn

Thời gian tàu mở: 28/10/20 - 03/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV CHENG LU 1

Trọng tải: 8238 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TRANSCO GLORY

Trọng tải: 8782 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV ACHILLES II

Trọng tải: 75785 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AIM

Trọng tải: 6265 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Vanino (RU) - Russian Federation

MV BMC CAPO

Trọng tải: 8790 tấn

Thời gian tàu mở: 05/11/20 - 10/11/20

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV HAI SHUN

Trọng tải: 8803 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV HAI PHUONG OCEAN

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/20 - 01/01/21

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV SEVEN STAR

Trọng tải: 4400 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV KANG SHUN

Trọng tải: 55566 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/20 - 02/01/21

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV VSG PRIDE

Trọng tải: 6238 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 10/01/21

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV WAKABA

Trọng tải: 7140 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/18 - 31/12/18

Cảng mở: Niihama (JP) - Japan

MV ZHONGYU 89

Trọng tải: 54808 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV ELMA

Trọng tải: 26516 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/21 - 25/01/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SINO TRADER

Trọng tải: 73624 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/21 - 08/02/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV XING GUANG 5

Trọng tải: 4241 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HOSEI 18

Trọng tải: 11417 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Kemaman (MY) - Malaysia

MV HOSEI 28

Trọng tải: 12433 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/21 - 18/02/21

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV BAO TONG

Trọng tải: 3500 tấn

Thời gian tàu mở: 08/02/21 - 13/02/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV GUO XING 2

Trọng tải: 3400 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/21 - 15/02/21

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HAI NAM 89

Trọng tải: 31734 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Karachi - Pakistan

MV WANTONG SPIRIT

Trọng tải: 46276 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HAI NAM 81

Trọng tải: 53206 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/21 - 20/02/21

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV ELLIE

Trọng tải: 69075 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/21 - 15/02/21

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV SUN JIN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/21 - 10/02/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VANTAGE WAVE

Trọng tải: 33421 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV TAMAKI PRINCESS

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV DONG DUONG 09

Trọng tải: 5095 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV WANG JIA

Trọng tải: 45622 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV SEIYO HARMONY

Trọng tải: 32379 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/22 - 19/01/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SEA RUBY

Trọng tải: 9299 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/22 - 17/01/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV SPRING SHINE

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VTB ACE

Trọng tải: 24157 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV GREAT WENTAO

Trọng tải: 46747 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV RED SAKER

Trọng tải: 8339 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 10/03/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VIMC UNITY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 22/10/22 - 27/10/22

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV NEW PARIS

Trọng tải: 10033 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/22 - 20/03/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV LONG TAN 99

Trọng tải: 5250 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV DONG SHUN

Trọng tải: 6668 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV HONY WORLD

Trọng tải: 56689 tấn

Thời gian tàu mở: 21/07/22 - 26/07/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV NEW SAILING 1

Trọng tải: 9549 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JIN YUAN LING

Trọng tải: 34 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV NOR VIKING

Trọng tải: 8200 tấn

Thời gian tàu mở: 12/08/22 - 17/08/22

Cảng mở: Gunsan (KR) - Korea, Republic of

MV XIN FENG HAI 8

Trọng tải: 8572 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/22 - 05/08/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV MERMAID

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/22 - 30/08/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SE MARINA

Trọng tải: 33000 tấn

Thời gian tàu mở: 03/08/22 - 08/08/22

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV DS PROSPERITY 8

Trọng tải: 11350 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 20/08/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV OCEAN TRADE  

Trọng tải: 29591 tấn

Thời gian tàu mở: 11/11/19 - 16/11/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV UNIVERSE HONESTY

Trọng tải: 28250 tấn

Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV BMC CAROL

Trọng tải: 14181 tấn

Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19

Cảng mở: Macun (CN) - China

MV STRIDE OCEAN 

Trọng tải: 9892 tấn

Thời gian tàu mở: 05/08/22 - 12/08/22

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV MONIKA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 06/09/22 - 10/09/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV CHANG LONG

Trọng tải: 13672 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/22 - 25/08/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV ARDHIANTO

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 23/08/22 - 28/08/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TRAWIND FORTUNE

Trọng tải: 17366 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/22 - 25/08/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV TRIUMPH

Trọng tải: 10074 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV PLATON

Trọng tải: 9096 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/22 - 25/08/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JIANYANG HUAQING

Trọng tải: 7500 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 20/08/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV NOORA

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/22 - 22/08/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV MEGA STAR

Trọng tải: 8142 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV SEA FOREST 

Trọng tải: 10302 tấn

Thời gian tàu mở: 29/08/22 - 05/09/22

Cảng mở: Kuala Tanjung (ID) - Indonesia

MV MONICA

Trọng tải: 5034 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV FW EXCURSIONIST

Trọng tải: 34484 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV FW EXCURSIONIST

Trọng tải: 34484 tấn

Thời gian tàu mở: 26/08/22 - 31/08/22

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV TRUONG LOC 16

Trọng tải: 5193 tấn

Thời gian tàu mở: 30/09/22 - 04/10/22

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV HAI HA 58

Trọng tải: 4095 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/22 - 15/09/22

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV HAI HA 388

Trọng tải: 4085 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/22 - 10/09/22

Cảng mở: Sandakan (MY) - Malaysia

MV OCEAN CONQUEROR

Trọng tải: 63355 tấn

Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 29/08/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV PVT-HN

Trọng tải: 28379 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112 tấn

Thời gian tàu mở: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV OCEAN 88

Trọng tải: 13117 tấn

Thời gian tàu mở: 21/08/22 - 26/08/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV JIN DONG 7

Trọng tải: 4087 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 06/09/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV HAI DUONG 36

Trọng tải: 10977 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV NEW FAIRY

Trọng tải: 24262 tấn

Thời gian tàu mở: 24/08/22 - 31/08/22

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV KMC MIRACLE

Trọng tải: 11300 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/22 - 15/09/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV GREEN STAR

Trọng tải: 3100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/22 - 30/08/22

Cảng mở: Banjarmasin (ID) - Indonesia

MV BINH NGUYEN 189

Trọng tải: 3774 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/22 - 30/08/22

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV WOORI SKY

Trọng tải: 45635 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV FU LONG

Trọng tải: 5230 tấn

Thời gian tàu mở: 02/09/22 - 07/09/22

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV FU CHENG

Trọng tải: 5230 tấn

Thời gian tàu mở: 27/08/22 - 01/09/22

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV TONG CHENG 701

Trọng tải: 717 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JIAHANG STAR

Trọng tải: 5273 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/22 - 08/09/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AGIOS NIKOLAS

Trọng tải: 76390 tấn

Thời gian tàu mở: 27/08/22 - 01/09/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV RUI YANG 7

Trọng tải: 5283 tấn

Thời gian tàu mở: 02/09/22 - 07/09/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV UZAY

Trọng tải: 8896 tấn

Thời gian tàu mở: 22/08/22 - 29/08/22

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV MING HE

Trọng tải: 2560 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/22 - 05/09/22

Cảng mở: Muroran - Japan

MV MING PING

Trọng tải: 2506 tấn

Thời gian tàu mở: 02/09/22 - 07/09/22

Cảng mở: HIROSHIMA - Japan

MV MING JIANG

Trọng tải: 2616 tấn

Thời gian tàu mở: 27/08/22 - 01/09/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV MING HONG 

Trọng tải: 2548 tấn

Thời gian tàu mở: 02/09/22 - 07/09/22

Cảng mở: Oshima - Japan

MV MING XI

Trọng tải: 2580 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/22 - 08/09/22

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV HENRY WELL

Trọng tải: 28545 tấn

Thời gian tàu mở: 23/08/22 - 30/08/22

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV AKIMOTO

Trọng tải: 6932 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/22 - 30/09/22

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV SAFETY OCEAN

Trọng tải: 24998 tấn

Thời gian tàu mở: 04/09/22 - 09/09/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV PORTO LEONE

Trọng tải: 63000 tấn

Thời gian tàu mở: 30/08/22 - 04/09/22

Cảng mở: Paradip (IN) - India

MV GRAND TAJIMA 

Trọng tải: 7433 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/22 - 15/09/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN CENTURY 

Trọng tải: 55848 tấn

Thời gian tàu mở: 30/08/22 - 04/09/22

Cảng mở: Szczecin - Poland

MV LIMNOS

Trọng tải: 56671 tấn

Thời gian tàu mở: 02/09/22 - 07/09/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV ALMYROS

Trọng tải: 56678 tấn

Thời gian tàu mở: 07/09/22 - 12/09/22

Cảng mở: Greenore - Iceland

MV ROSEMARY I 

Trọng tải: 13325 tấn

Thời gian tàu mở: 02/10/22 - 07/10/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV BAI DE 66

Trọng tải: 8761 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV FU FENG 6

Trọng tải: 4371 tấn

Thời gian tàu mở: 14/09/22 - 19/09/22

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV EAST BANGKOK

Trọng tải: 32474 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/22 - 18/09/22

Cảng mở: Saleef - Yemen

MV QI CHENG 3

Trọng tải: 38267 tấn

Thời gian tàu mở: 23/09/22 - 28/09/22

Cảng mở: Adelaide - Australia

MV HAI YING

Trọng tải: 11288 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/22 - 18/09/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV NEWSUN GREEN 

Trọng tải: 6581 tấn

Thời gian tàu mở: 06/09/22 - 13/09/22

Cảng mở: Sriracha (TH) - Thailand

MV HUI SHUN NO.1

Trọng tải: 28282 tấn

Thời gian tàu mở: 24/09/22 - 29/09/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV FUDA

Trọng tải: 56039 tấn

Thời gian tàu mở: 15/09/22 - 20/09/22

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV HAI JIN

Trọng tải: 28615 tấn

Thời gian tàu mở: 14/09/22 - 19/09/22

Cảng mở: Rizhao (N.CN) - China

MV HAI PING

Trọng tải: 9423 tấn

Thời gian tàu mở: 17/09/22 - 22/09/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV MADRID

Trọng tải: 30000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THERESA SHANDONG

Trọng tải: 81911 tấn

Thời gian tàu mở: 08/09/22 - 14/09/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV NEWSUN HARMONY

Trọng tải: 29500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/09/22 - 19/09/22

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV TAN AN HONESTY

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 18/09/22 - 22/09/22

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV JIAN RUI 17

Trọng tải: 5304 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/22 - 05/10/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AGONISTIS

Trọng tải: 58399 tấn

Thời gian tàu mở: 17/09/22 - 22/09/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV MEDI BANGKOK

Trọng tải: 53466 tấn

Thời gian tàu mở: 16/09/22 - 21/09/22

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV QUANG VINH 89

Trọng tải: 32707 tấn

Thời gian tàu mở: 30/09/22 - 05/10/22

Cảng mở: Jebel Ali - United Arab Emirates

MV HONG SHENG 7

Trọng tải: 22700 tấn

Thời gian tàu mở: 23/09/22 - 28/09/22

Cảng mở: Addu Atoll - Maldives

MV TRUONG AN 05

Trọng tải: 7166 tấn

Thời gian tàu mở: 21/09/22 - 26/09/22

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV EXPLORER

Trọng tải: 47639 tấn

Thời gian tàu mở: 27/09/22 - 01/10/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV OCEAN ANNY

Trọng tải: 26045 tấn

Thời gian tàu mở: 23/09/22 - 28/09/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV STELLAR INDIGO

Trọng tải: 38242 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/22 - 08/10/22

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV STELLAR ENGURI

Trọng tải: 33677 tấn

Thời gian tàu mở: 28/09/22 - 02/10/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV ORIENTAL PROMOTION

Trọng tải: 74400 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/22 - 30/09/22

Cảng mở: Putian - China

MV ORIENTAL PHOENIX

Trọng tải: 42584 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TU LIP

Trọng tải: 8818 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/22 - 17/10/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV PHC FORTUNE 

Trọng tải: 7165 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/22 - 30/09/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HAI PENG

Trọng tải: 47696 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/22 - 03/10/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV HAI FU

Trọng tải: 56697 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/22 - 30/09/22

Cảng mở: Barranquilla - Colombia

MV HIROMI

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 27/09/22 - 02/10/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV RUI YANG 8

Trọng tải: 5283 tấn

Thời gian tàu mở: 07/10/22 - 12/10/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV NVL SIRIUS

Trọng tải: 52301 tấn

Thời gian tàu mở: 27/09/22 - 02/10/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DMC JUPITER

Trọng tải: 24823 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VIMC MIGHTY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV APOLLO TRIUMPH

Trọng tải: 12317 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/22 - 20/10/22

Cảng mở: Benete Bay (ID) - Indonesia

MV REK ROYAL

Trọng tải: 20035 tấn

Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV GENG HAI

Trọng tải: 13690 tấn

Thời gian tàu mở: 04/10/22 - 09/10/22

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV MARITEC

Trọng tải: 33266 tấn

Thời gian tàu mở: 08/10/22 - 13/10/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV WEALTH HARMONY 

Trọng tải: 53466 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV MOONDANCE II

Trọng tải: 55566 tấn

Thời gian tàu mở: 05/10/22 - 10/10/22

Cảng mở: Dammam (SA) - Saudi Arabia

MV OCEANBEAUTY

Trọng tải: 56803 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/22 - 28/10/22

Cảng mở: Buenaventura - Colombia

MV PHU AN 288

Trọng tải: 4823 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/22 - 20/10/22

Cảng mở: Kota Baru (ID) - Indonesia

MV CLEANTEC

Trọng tải: 33344 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/22 - 17/10/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV MESANA

Trọng tải: 5507 tấn

Thời gian tàu mở: 05/11/22 - 10/11/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV TUOJIANG

Trọng tải: 28515 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/22 - 15/10/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV LONG TAN 19

Trọng tải: 4900 tấn

Thời gian tàu mở: 10/11/22 - 15/11/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV TIAN EN 2

Trọng tải: 12500 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/22 - 23/10/22

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV TTC HAI PHONG

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/22 - 15/10/22

Cảng mở: Port Blair (IN) - India

MV STR LUCKY

Trọng tải: 28339 tấn

Thời gian tàu mở: 01/11/22 - 05/11/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ADVENTURE

Trọng tải: 34487 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/22 - 29/10/22

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV KOTOR

Trọng tải: 34987 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/22 - 15/10/22

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV TAY SON 1 

Trọng tải: 13302 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/22 - 18/10/22

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV VIMC SUNRISE

Trọng tải: 56057 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/22 - 24/10/22

Cảng mở: Ningde (CN) - China

MV HONG YUN YONG HENG

Trọng tải: 11008 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/22 - 25/10/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV GEAT WISDOM

Trọng tải: 45659 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/22 - 26/10/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV HONG KONG SPIRIT

Trọng tải: 32492 tấn

Thời gian tàu mở: 26/10/22 - 30/10/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MYKONOS

Trọng tải: 30000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN RONG HE

Trọng tải: 8252 tấn

Thời gian tàu mở: 17/10/22 - 24/10/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV GEMINI DREAM

Trọng tải: 8788 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/22 - 30/11/22

Cảng mở: General Santos (PH) - Philippines

MV CS CAPRICE

Trọng tải: 30486 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/22 - 24/10/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV GREEN HARVEST

Trọng tải: 49580 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV ATLAS

Trọng tải: 7731 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/22 - 27/10/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV THAI BINH 039

Trọng tải: 9161 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV LONG TAN 39

Trọng tải: 7166 tấn

Thời gian tàu mở: 03/11/22 - 08/10/22

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV SEA SMILE   

Trọng tải: 45744 tấn

Thời gian tàu mở: 01/11/22 - 05/11/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV RUBAIYAT HANIF

Trọng tải: 58713 tấn

Thời gian tàu mở: 29/10/22 - 04/11/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV HAN HAI 106 

Trọng tải: 12622 tấn

Thời gian tàu mở: 11/11/22 - 16/11/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV DIAMOND STAR I

Trọng tải: 24351 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/22 - 31/10/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV V NOBLE

Trọng tải: 50450 tấn

Thời gian tàu mở: 03/11/22 - 08/11/22

Cảng mở: Jebel Ali - United Arab Emirates

MV S MERMAID

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/22 - 31/10/22

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV ST BELLA

Trọng tải: 3700 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/22 - 19/11/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV ST SEVEN

Trọng tải: 3863 tấn

Thời gian tàu mở: 09/11/22 - 14/11/22

Cảng mở: Ichikawa - Japan

MV ST OCEAN

Trọng tải: 5527 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/22 - 09/11/22

Cảng mở: Tsu (JP) - Japan

MV OCEANWIN 16

Trọng tải: 5030 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/22 - 09/11/22

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV ST CHERRY

Trọng tải: 11500 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/22 - 31/10/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV ST LILY

Trọng tải: 9506 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/22 - 09/11/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SHENG YUAN 

Trọng tải: 3700 tấn

Thời gian tàu mở: 09/11/22 - 14/11/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV QIAN XIANG 8

Trọng tải: 6200 tấn

Thời gian tàu mở: 07/11/22 - 12/11/22

Cảng mở: Yokohama (JP) - Japan

MV MINAMOTO

Trọng tải: 7000 tấn

Thời gian tàu mở: 30/11/22 - 04/12/22

Cảng mở: Taicang (CN) - China

MV PACIFIC 01

Trọng tải: 28494 tấn

Thời gian tàu mở: 03/11/22 - 08/11/22

Cảng mở: SOHAR - Oman

MV AN RUN DA

Trọng tải: 16242 tấn

Thời gian tàu mở: 03/11/22 - 08/11/22

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV SHENG YUAN

Trọng tải: 3700 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NS XIAMEN

Trọng tải: 15843 tấn

Thời gian tàu mở: 10/12/22 - 15/12/22

Cảng mở: Suzhou (N.CN) - China

MV OCEANLOVE

Trọng tải: 57000 tấn

Thời gian tàu mở: 10/11/22 - 14/11/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV OLIVIAN CONFIDENCE

Trọng tải: 38000 tấn

Thời gian tàu mở: 05/11/22 - 10/11/22

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV SCHELDE CONFIDENCE

Trọng tải: 38000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV BLUE VOYAGE

Trọng tải: 52000 tấn

Thời gian tàu mở: 05/11/22 - 10/11/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV IRON MAIDEN

Trọng tải: 36000 tấn

Thời gian tàu mở: 16/11/22 - 21/11/22

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV CHITRAL

Trọng tải: 46000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/22 - 20/11/22

Cảng mở: Karachi - Pakistan

MV CHANG DA 218 

Trọng tải: 27000 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/22 - 10/11/22

Cảng mở: Dongjiakou (CN) - China

MV PLATINUM

Trọng tải: 2716 tấn

Thời gian tàu mở: 01/12/22 - 05/12/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV OCEANWIN 6

Trọng tải: 3130 tấn

Thời gian tàu mở: 30/11/22 - 04/12/22

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV OCEANWIN 8

Trọng tải: 4980 tấn

Thời gian tàu mở: 18/11/22 - 23/11/22

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV OCEANWIN 10

Trọng tải: 3877 tấn

Thời gian tàu mở: 19/11/22 - 24/11/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV OCEANWIN 12

Trọng tải: 4800 tấn

Thời gian tàu mở: 06/04/24 - 10/04/24

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV XIN YAN 227

Trọng tải: 6770 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/22 - 30/12/22

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV OCEAN 86

Trọng tải: 7241 tấn

Thời gian tàu mở: 16/11/22 - 20/11/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV ZH STAR  

Trọng tải: 22927 tấn

Thời gian tàu mở: 20/11/22 - 25/11/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV YUAN SHUN HAI

Trọng tải: 56958 tấn

Thời gian tàu mở: 13/11/22 - 18/11/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HAI FENG 

Trọng tải: 24287 tấn

Thời gian tàu mở: 20/11/22 - 25/11/22

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV LUCKY GLORY

Trọng tải: 32256 tấn

Thời gian tàu mở: 17/11/22 - 22/11/22

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV JENNY LUCKY       

Trọng tải: 38852 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/22 - 20/11/22

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV YUE XIANG

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 30/11/22 - 04/12/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV AMR 1

Trọng tải: 5000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/22 - 20/11/22

Cảng mở: Gunsan (KR) - Korea, Republic of

MV TTP 89 

Trọng tải: 7217 tấn

Thời gian tàu mở: 22/12/22 - 27/12/22

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV MINH HUY 19 

Trọng tải: 6902 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/22 - 30/11/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ALAMO

Trọng tải: 39258 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/22 - 25/12/22

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV BEYOND 2

Trọng tải: 34000 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/22 - 21/12/22

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV BEYOND

Trọng tải: 28710 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THUAN PHAT 179 

Trọng tải: 3008 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/24 - 23/04/24

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV XIN ZHONG RUI 15

Trọng tải: 13761 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/22 - 04/01/23

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV XIN ZHONG RUI 17

Trọng tải: 14665 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/22 - 18/12/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV GREENTEC 

Trọng tải: 33000 tấn

Thời gian tàu mở: 26/12/22 - 30/12/22

Cảng mở: Gangavaram - India

MV GREEN SKY

Trọng tải: 5170 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/23 - 15/02/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BROAD OCEAN 1

Trọng tải: 11200 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/23 - 18/02/23

Cảng mở: Zhanjiang (S.CN) - China

MV BROAD OCEAN 3

Trọng tải: 12800 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/23 - 08/03/23

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV HOUEI VENUS

Trọng tải: 8680 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TIANEN 2  

Trọng tải: 12900 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/23 - 02/03/23

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV PEGASUS 02

Trọng tải: 8522 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/23 - 26/02/23

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV AHU C

Trọng tải: 31818 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV GLORY STAR

Trọng tải: 5261 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/23 - 21/03/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCEAN STAR 5

Trọng tải: 6350 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/23 - 25/03/23

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV PH GIANG MINH

Trọng tải: 22000 tấn

Thời gian tàu mở: 08/03/23 - 11/03/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SPLENDOR KEELUNG 

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/23 - 11/03/23

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SPLENDOR TAICHUNG 

Trọng tải: 14387 tấn

Thời gian tàu mở: 11/03/23 - 16/03/23

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV HELIOS

Trọng tải: 20000 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/23 - 26/03/23

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV JIN HANG FU ZHAN 

Trọng tải: 49420 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/23 - 15/03/23

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV SHENG SHI 522

Trọng tải: 12616 tấn

Thời gian tàu mở: 11/03/23 - 16/03/23

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SHENG SHI 587

Trọng tải: 13302 tấn

Thời gian tàu mở: 14/03/23 - 19/03/23

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV JIN DA 27 

Trọng tải: 5600 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/23 - 11/03/23

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV DONG YU

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/23 - 05/04/23

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV BAI CHEN 96

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 08/04/23 - 13/04/23

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV BANDA SEA

Trọng tải: 6752 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/24 - 17/07/24

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV GRACE STAR 7

Trọng tải: 11467 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/23 - 25/03/23

Cảng mở: Tamashima (JP) - Japan

MV GA HONG

Trọng tải: 5418 tấn

Thời gian tàu mở: 12/04/23 - 17/04/23

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV YUAN CHEN 67   

Trọng tải: 11529 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/23 - 04/04/23

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV HAI NAM 85

Trọng tải: 32226 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/23 - 25/03/23

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV JIE SHUN DA

Trọng tải: 47270 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/23 - 15/04/23

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV JIN HAI HUA

Trọng tải: 45000 tấn

Thời gian tàu mở: 06/04/23 - 11/04/23

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HOSEI 8 

Trọng tải: 13949 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV SANGHI SUDARSHAN

Trọng tải: 4400 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/23 - 07/04/23

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV PU SHUN

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/23 - 25/04/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JOYO 1

Trọng tải: 7942 tấn

Thời gian tàu mở: 18/05/23 - 25/05/23

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV PHU THANH

Trọng tải: 12800 tấn

Thời gian tàu mở: 18/05/23 - 25/05/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TUAN DUNG 36

Trọng tải: 6233 tấn

Thời gian tàu mở: 02/10/23 - 07/10/23

Cảng mở: Tagbilaran (PH) - Philippines

MV HUA SHUN DA 8

Trọng tải: 5600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/23 - 10/10/23

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV XIN LIN HAI 17

Trọng tải: 12270 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/23 - 30/09/23

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV SMART RISING

Trọng tải: 6053 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/23 - 30/09/23

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV ANJIE SUN

Trọng tải: 5261 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/23 - 05/10/23

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV BIZEN

Trọng tải: 8721 tấn

Thời gian tàu mở: 28/10/23 - 03/11/23

Cảng mở: Batam Island (ID) - Indonesia

MV LIMCO LOGGER

Trọng tải: 8725 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/23 - 31/12/23

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV UNICORN

Trọng tải: 19999 tấn

Thời gian tàu mở: 28/11/23 - 03/12/23

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV XH SPRING

Trọng tải: 11224 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/23 - 28/11/23

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV HERMES

Trọng tải: 5829 tấn

Thời gian tàu mở: 23/11/23 - 30/11/23

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV LADY LAGUNA

Trọng tải: 18804 tấn

Thời gian tàu mở: 10/12/23 - 15/12/23

Cảng mở: Dar Es Salam (TZ) - Tanzania, United Republic of

MV EREN BULBUL

Trọng tải: 32259 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TRANG AN 05

Trọng tải: 12668 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/23 - 30/11/23

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV YONG JING

Trọng tải: 7495 tấn

Thời gian tàu mở: 02/12/23 - 07/11/23

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV VIET HUNG 08

Trọng tải: 3943 tấn

Thời gian tàu mở: 01/12/23 - 05/12/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HOANG TUAN 99

Trọng tải: 3085 tấn

Thời gian tàu mở: 08/11/23 - 13/12/23

Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia

MV BINH NGUYEN 289

Trọng tải: 3795 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/23 - 10/12/23

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VINH QUANG 379 

Trọng tải: 4085 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/23 - 20/12/23

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV AST RISING

Trọng tải: 6052 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/24 - 25/01/24

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV DONG BA

Trọng tải: 6516 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/24 - 25/03/24

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV HT PIONEER

Trọng tải: 11921 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/24 - 22/04/24

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV SUNNY 17

Trọng tải: 15500 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV RICH ANNA 

Trọng tải: 3550 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV RICH WELL

Trọng tải: 4010 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV SKOON A

Trọng tải: 5326 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/24 - 22/04/24

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV VOYAGER NO.1

Trọng tải: 17926 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Dung Quat (VN) - Viet Nam

MV TRUONG SON 26 

Trọng tải: 4555 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24

Cảng mở: Dongguan (S.CN) - China

MV TRUONG SON 36 

Trọng tải: 3102 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/24 - 06/04/24

Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia

MV VIMC BRAVE

Trọng tải: 53529 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/24 - 21/04/24

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV CHENG JI HAI

Trọng tải: 5184 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/24 - 10/04/24

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV RU YI HAI

Trọng tải: 5441 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV BO YANG TUO ZHAN

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV BRILLIANT PROFIT

Trọng tải: 9300 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV XING NING 20

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/04/24 - 18/04/24

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV CHANG LIAN HAI

Trọng tải: 13500 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Yantai (N.CN) - China

MV MP FORTUNE

Trọng tải: 28310 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/24 - 26/04/24

Cảng mở: Naoshima (JP) - Japan

MV LONG TAN 88

Trọng tải: 7166 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV SEAGULL 09

Trọng tải: 5095 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/24 - 25/04/24

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV CORSO DREAM

Trọng tải: 5250 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 03/05/24

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV DMC NEPTUNE

Trọng tải: 28183 tấn

Thời gian tàu mở: 08/04/24 - 13/04/24

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HOANG TUAN 99

Trọng tải: 3085 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/24 - 23/04/24

Cảng mở: Oknha Mong (KH) - Cambodia

MV HOPE STAR

Trọng tải: 18200 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/24 - 06/05/24

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV XING YU 68

Trọng tải: 22247 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV XING NING 75 

Trọng tải: 51154 tấn

Thời gian tàu mở: 11/04/24 - 16/04/24

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HPC HAMORNY

Trọng tải: 7165 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV SHUN DA(顺达)

Trọng tải: 48913 tấn

Thời gian tàu mở: 08/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Go Dau (VN) - Viet Nam

MV SHUN DA

Trọng tải: 48913 tấn

Thời gian tàu mở: 08/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HAI YANG

Trọng tải: 176986 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Caofeidian (N.CN) - China

MV CSE PROSPERITY EXPRESS

Trọng tải: 28440 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV JOYFUL RESOURCE

Trọng tải: 12366 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV GREAT WENKAI

Trọng tải: 50327 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: North China (CN) - China

MV GREAT WENCHANG

Trọng tải: 171797 tấn

Thời gian tàu mở: 28/04/24 - 03/05/24

Cảng mở: North China (CN) - China

MV HAI LE

Trọng tải: 20189 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Yangjiang (CN) - China

MV SEA-GOING TYPE   

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV BRIGHT ELEGANCE

Trọng tải: 28678 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 15/04/24

Cảng mở: Paradip (IN) - India

MV BRIGHT COMET

Trọng tải: 24111 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Goa (IN) - India

MV HS GLORY 

Trọng tải: 18978 tấn

Thời gian tàu mở: 14/04/24 - 17/04/24

Cảng mở: Yeosu (KR) - Korea, Republic of

MV VICTORIA K

Trọng tải: 7847 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/24 - 05/04/24

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV UNION GROW    

Trọng tải: 14416 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/24 - 05/05/24

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV PRETTY MERAK

Trọng tải: 28438 tấn

Thời gian tàu mở: 13/04/24 - 18/04/24

Cảng mở: Song Lam Cement Port (VN) - Viet Nam

MV PHUC THUAN 39

Trọng tải: 2969 tấn

Thời gian tàu mở: 13/04/24 - 18/04/24

Cảng mở: Laem Chabang (TH) - Thailand

MV PHUC THUAN 79

Trọng tải: 2969 tấn

Thời gian tàu mở: 06/05/24 - 11/05/24

Cảng mở: Laem Chabang (TH) - Thailand

MV GOLDEN SEA 01

Trọng tải: 3170 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Long An - Viet Nam

MV PHUC THUAN 36

Trọng tải: 3008 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHUC THUAN 69

Trọng tải: 5087 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/24 - 17/04/24

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV JOYFUL MARINE

Trọng tải: 12661 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV PHUC THUAN 89

Trọng tải: 5262 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV RICH OCEAN

Trọng tải: 4100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV GAO XIN TONG DA

Trọng tải: 15946 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/24 - 25/05/24

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV BROTHER 06

Trọng tải: 3101 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV ZHOU SHUN

Trọng tải: 7000 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/24 - 23/04/24

Cảng mở: Sendai (JP) - Japan

MV BROTHER 28

Trọng tải: 3668 tấn

Thời gian tàu mở: 21/05/24 - 25/05/24

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV NAGAMOTO  

Trọng tải: 14458 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/24 - 26/04/24

Cảng mở: Jiangyin (N.CN) - China

MV HAI AU 58

Trọng tải: 4095 tấn

Thời gian tàu mở: 22/04/24 - 25/04/24

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV MORNING TIDE

Trọng tải: 12008 tấn

Thời gian tàu mở: 24/04/24 - 29/04/24

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV CHANG XIN

Trọng tải: 11939 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/24 - 26/04/24

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV XIN ZHONG RUI 7

Trọng tải: 6707 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/24 - 20/04/24

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV TRI FRIEND

Trọng tải: 8936 tấn

Thời gian tàu mở: 24/04/24 - 29/04/24

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV DONG FANG WEI YE

Trọng tải: 35056 tấn

Thời gian tàu mở: 24/04/24 - 29/04/24

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV SANGLOBE RUBY

Trọng tải: 3752 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/24 - 22/04/24

Cảng mở: Hodeidah (YE) - Yemen

MV UNISON

Trọng tải: 12616 tấn

Thời gian tàu mở: 22/04/24 - 27/04/24

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV INDONESIAN BULKER

Trọng tải: 37725 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/24 - 21/04/24

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV DE HAN NO.1

Trọng tải: 12121 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/24 - 30/05/24

Cảng mở: North China (CN) - China

MV RICH SOURCE

Trọng tải: 13761 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/24 - 27/04/24

Cảng mở: JingJiang (CN) - China

MV MING YUAN 07

Trọng tải: 8233 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: South China (CN) - China

MV PEARL IVY

Trọng tải: 31848 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/24 - 25/04/24

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV GOLD SPRING

Trọng tải: 5439 tấn

Thời gian tàu mở: 26/04/24 - 01/05/24

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV DOLPHIN 75

Trọng tải: 75162 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/24 - 06/05/24

Cảng mở: Ningde (CN) - China

MV DOLPHIN 76

Trọng tải: 74133 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/24 - 06/05/24

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV TRANG AN 06

Trọng tải: 8746 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 14/05/24

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV FESCO PARIS

Trọng tải: 12744 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/24 - 18/04/24

Cảng mở: Paradip (IN) - India

MV FESCO OLGA

Trọng tải: 12744 tấn

Thời gian tàu mở: 02/06/24 - 10/06/24

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV W HUANG PU 

Trọng tải: 34038 tấn

Thời gian tàu mở: 22/04/24 - 27/04/24

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV TRUE BROTHER

Trọng tải: 31800 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/24 - 21/04/24

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV MAJESTIC NOOR

Trọng tải: 27827 tấn

Thời gian tàu mở: 19/04/24 - 24/04/24

Cảng mở: Khalifa (AE) - United Arab Emirates

MV LUCKY EILEEN

Trọng tải: 32248 tấn

Thời gian tàu mở: 03/05/24 - 09/05/24

Cảng mở: Bang Saphan (TH) - Thailand

MV DL JASMINE

Trọng tải: 33737 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/24 - 10/05/24

Cảng mở: Lanshan (N.CN) - China

MV TRANSNORDIC

Trọng tải: 34827 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/24 - 22/04/24

Cảng mở: General Santos (PH) - Philippines

MV XIN LIN HAI 18

Trọng tải: 8600 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/24 - 30/04/24

Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia

MV CEYLON PRINCESS

Trọng tải: 63000 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/24 - 28/04/24

Cảng mở: Yeosu (KR) - Korea, Republic of

MV JUTHA MARITIMO 

Trọng tải: 11342 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Calacap (ID) - Indonesia

MV RU YI II

Trọng tải: 12580 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/24 - 03/05/24

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV GENIUS ACE

Trọng tải: 20150 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/24 - 03/05/24

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV PAN IVY 

Trọng tải: 32557 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/24 - 03/05/24

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV GRAMPUS DIGNITY

Trọng tải: 32877 tấn

Thời gian tàu mở: 02/05/24 - 08/05/24

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV HTK LOTUS

Trọng tải: 28441 tấn

Thời gian tàu mở: 16/05/24 - 22/05/24

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV HPC LUCKY

Trọng tải: 5234 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/24 - 06/05/24

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV HTK CONFIDENCE

Trọng tải: 28437 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/24 - 30/05/24

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV TONG CHENG 198

Trọng tải: 5235 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/24 - 20/05/24

Cảng mở: Taicang (CN) - China

MV GOLDEN VALLEY

Trọng tải: 5453 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV TONG CHENG 301

Trọng tải: 8571 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/24 - 05/05/24

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV IRTYSH

Trọng tải: 35044 tấn

Thời gian tàu mở: 26/04/24 - 02/04/24

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV SEMA M

Trọng tải: 106552 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/24 - 02/05/24

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV GAO XIN SHUN DA

Trọng tải: 15950 tấn

Thời gian tàu mở: 27/05/24 - 01/06/24

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV XIN RUN CHEN 6

Trọng tải: 23127 tấn

Thời gian tàu mở: 14/05/24 - 19/05/24

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV XIN RONG SHENG 15

Trọng tải: 7509 tấn

Thời gian tàu mở: 13/05/24 - 18/05/24

Cảng mở: Nakhodka (RU) - Russian Federation

MV XIN RONG SHENG 19

Trọng tải: 11181 tấn

Thời gian tàu mở: 18/05/24 - 23/05/24

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV CHENG QING 2

Trọng tải: 27528 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/24 - 04/05/24

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV CHANG NING 

Trọng tải: 23304 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/24 - 09/05/24

Cảng mở: Hon Gai (VN) - Viet Nam

MV FIRSTEC

Trọng tải: 34074 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/24 - 20/05/24

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV AFRICAN LION

Trọng tải: 66721 tấn

Thời gian tàu mở: 03/05/24 - 08/05/24

Cảng mở: Kemaman (MY) - Malaysia

MV VIGOR SW

Trọng tải: 32227 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/24 - 20/05/24

Cảng mở: Open Sea (AE) - United Arab Emirates

MV RUMSEY

Trọng tải: 11421 tấn

Thời gian tàu mở: 12/06/24 - 17/06/24

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV FORTUNE HERO

Trọng tải: 34579 tấn

Thời gian tàu mở: 13/05/24 - 18/05/24

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV JAHAN BROTHERS I

Trọng tải: 58080 tấn

Thời gian tàu mở: 11/05/24 - 16/05/24

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV HOANH SON GALAXY

Trọng tải: 76634 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/24 - 20/05/24

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV MANTICORE

Trọng tải: 28141 tấn

Thời gian tàu mở: 14/05/24 - 19/05/24

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV YONG SHENG 98

Trọng tải: 9006 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/24 - 06/06/24

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV YONG SHENG 99

Trọng tải: 9106 tấn

Thời gian tàu mở: 14/05/24 - 19/05/24

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV YONG SHENG 151

Trọng tải: 12333 tấn

Thời gian tàu mở: 26/05/24 - 31/05/24

Cảng mở: Sangi (PH) - Philippines

MV FAITH GLORY

Trọng tải: 13643 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/24 - 30/05/24

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV WISDOM GLORY

Trọng tải: 14201 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/24 - 20/05/24

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV ZARAAR HANIF

Trọng tải: 55693 tấn

Thời gian tàu mở: 14/05/24 - 19/05/24

Cảng mở: Krishnapatnam - India

MV JIN MING 68

Trọng tải: 15542 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/24 - 15/05/24

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV LIAN YI DA 2 HAO

Trọng tải: 24132 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/24 - 25/05/24

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV ARISTON BULKER

Trọng tải: 37594 tấn

Thời gian tàu mở: 13/05/24 - 18/05/24

Cảng mở: Yosu (KR) - Korea, Republic of

MV SOMNATH

Trọng tải: 55707 tấn

Thời gian tàu mở: 14/05/24 - 19/05/24

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV ZAHAB JAHAN

Trọng tải: 45499 tấn

Thời gian tàu mở: 23/05/24 - 28/05/24

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV DAI THANG 189

Trọng tải: 3050 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/24 - 17/05/24

Cảng mở: Laem Chabang (TH) - Thailand

MV V TAURUS

Trọng tải: 33193 tấn

Thời gian tàu mở: 13/07/24 - 18/07/24

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV ROYAL I

Trọng tải: 11169 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/24 - 20/05/24

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV SEN TREASURE

Trọng tải: 29029 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/24 - 27/05/24

Cảng mở: Tomakomai (JP) - Japan

MV DISCOVERY

Trọng tải: 55648 tấn

Thời gian tàu mở: 21/05/24 - 26/05/24

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV REK GRACE

Trọng tải: 28342 tấn

Thời gian tàu mở: 28/05/24 - 02/06/24

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV ANTIOGONI FORCE

Trọng tải: 58468 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/24 - 30/05/24

Cảng mở: Macun (CN) - China

MV TAN BINH 279

Trọng tải: 28222 tấn

Thời gian tàu mở: 29/05/24 - 03/06/24

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV FORTUNE COOKIE

Trọng tải: 37939 tấn

Thời gian tàu mở: 08/06/24 - 13/06/24

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV HORIZON 9

Trọng tải: 13268 tấn

Thời gian tàu mở: 16/06/24 - 21/06/24

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV WIN STAR

Trọng tải: 4960 tấn

Thời gian tàu mở: 21/06/24 - 26/06/24

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV ZHONG WANG KE DA

Trọng tải: 13100 tấn

Thời gian tàu mở: 06/06/24 - 11/06/24

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV CHRISTINA OCEAN

Trọng tải: 49361 tấn

Thời gian tàu mở: 17/06/24 - 22/06/24

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV PRINCESS LOTUS

Trọng tải: 70189 tấn

Thời gian tàu mở: 08/06/24 - 13/06/24

Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam

MV KHARIS TRINITY

Trọng tải: 28368 tấn

Thời gian tàu mở: 24/06/24 - 29/06/24

Cảng mở: Map Ta Phut (TH) - Thailand

MV SUNNY HONOR

Trọng tải: 32040 tấn

Thời gian tàu mở: 10/06/24 - 15/06/24

Cảng mở: Long An - Viet Nam

MV AULAC VANGUARD

Trọng tải: 55848 tấn

Thời gian tàu mở: 13/06/24 - 18/06/24

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV GALAXY GLORY

Trọng tải: 12926 tấn

Thời gian tàu mở: 15/06/24 - 20/06/24

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV SUN BLUESPIRE

Trọng tải: 12318 tấn

Thời gian tàu mở: 02/07/24 - 07/07/24

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV VALENTINA SEA

Trọng tải: 47186 tấn

Thời gian tàu mở: 15/06/24 - 20/06/24

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV PAPORA WISDOM

Trọng tải: 28344 tấn

Thời gian tàu mở: 30/06/24 - 05/07/24

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV ZHONG YANG SHUN

Trọng tải: 5650 tấn

Thời gian tàu mở: 02/07/24 - 07/07/24

Cảng mở: ANPING - Taiwan, Province of China

MV SHUN KAI HONG

Trọng tải: 7922 tấn

Thời gian tàu mở: 31/07/24 - 05/08/24

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV HUA CHEN 26

Trọng tải: 16693 tấn

Thời gian tàu mở: 18/06/24 - 23/06/24

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

 MV HAO HENG 8

Trọng tải: 18000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/24 - 06/07/24

Cảng mở: Rizhao (N.CN) - China

MV FU TONG

Trọng tải: 46644 tấn

Thời gian tàu mở: 27/06/24 - 02/07/24

Cảng mở: Jebel Ali - United Arab Emirates

MV NEW WIND

Trọng tải: 9239 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JINGANG MOUNTAIN   

Trọng tải: 16371 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SRI WANDARI INDAH

Trọng tải: 73852 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV EVER COMFORT

Trọng tải: 10620 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV EMESA

Trọng tải: 17312 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 13/01/21

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV THANH CONG 45

Trọng tải: 3031 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ASHICO VICTORIA

Trọng tải: 10071 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20

Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia

MV GOLDEN ATLANTIC 

Trọng tải: 28599 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV TOYO STAR

Trọng tải: 12121 tấn

Thời gian tàu mở: 16/09/20 - 21/09/20

Cảng mở: Tsu (JP) - Japan

MV GOLDEN CENTURY 

Trọng tải: 28196 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20

Cảng mở: Kakinada (IN) - India

MV GOLDEN AMOR

Trọng tải: 26465 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV PEGASUS 03

Trọng tải: 8188 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/20 - 15/09/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV YU JIN ACE

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VINALINES UNITY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV OSTROV ATLASOVA

Trọng tải: 3710 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Qinghuangdao (CN) - China

MV QUANG MINH 29

Trọng tải: 6829 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV MARS

Trọng tải: 13338 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV KEUM YANG PRIME

Trọng tải: 7147 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/21 - 31/08/21

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV VIMARU PEARL

Trọng tải: 8889 tấn

Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV LIXIANG

Trọng tải: 13030 tấn

Thời gian tàu mở: 27/10/20 - 02/11/20

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 135

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 07/11/20 - 13/11/20

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV TAN BINH 136

Trọng tải: 29887 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 239

Trọng tải: 32911 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 129

Trọng tải: 23518 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/19 - 21/02/19

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN BINH 123

Trọng tải: 23647 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 246

Trọng tải: 29721 tấn

Thời gian tàu mở: 30/12/18 - 07/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 256

Trọng tải: 28701 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV CHARLENE

Trọng tải: 28249 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/19 - 20/02/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV OCEAN HARMONY

Trọng tải: 9500 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/21 - 07/02/21

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

M/V GLOBE 6

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/21 - 20/02/21

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 267

Trọng tải: 56548 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/21 - 19/02/21

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV TAN BINH 277

Trọng tải: 56089 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/21 - 17/02/21

Cảng mở: Yangon (MM) - Myanmar

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/20 - 18/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV GOLD SOURCE

Trọng tải: 7300 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/21 - 04/04/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV SAFE WAY

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/20 - 30/03/20

Cảng mở: Himeji (JP) - Japan

MV.GOLD LUCKY

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 03/04/21 - 08/04/21

Cảng mở: YATSUSHIRO (JP) - Japan

MV PHC CONFIDENCE

Trọng tải: 9651 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/21 - 10/04/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BMC BRAVO

Trọng tải: 9430 tấn

Thời gian tàu mở: 14/04/18 - 19/04/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV VIET HAI STAR

Trọng tải: 4062 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/21 - 25/04/21

Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia

MV BMC ALPHA

Trọng tải: 8700 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/18 - 25/05/18

Cảng mở: Quy Nhon (VN) - Viet Nam

MV SEA PALACE

Trọng tải: 8527 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/21 - 28/04/21

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV PEACE GRACE

Trọng tải: 8787 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/21 - 25/03/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV STC ATHENA

Trọng tải: 6205 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/21 - 10/05/21

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV ASIAN SUNRISE

Trọng tải: 10062 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Karaikal (IN) - India

MV GSM

Trọng tải: 10292 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SPLENDOR TAIPEI

Trọng tải: 11300 tấn

Thời gian tàu mở: 23/05/21 - 28/05/21

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV SEA STELLAR

Trọng tải: 11346 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/21 - 25/05/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SPLENDOR KAOHSIUNG

Trọng tải: 12191 tấn

Thời gian tàu mở: 18/05/21 - 23/05/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV TAMAKI PRINCESS

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/20 - 25/12/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HOANG TRIEU 36

Trọng tải: 3060 tấn

Thời gian tàu mở: 17/05/21 - 23/05/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AQUAMARINE

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/21 - 28/04/21

Cảng mở: Mizushima (JP) - Japan

MV MINH QUANG 6

Trọng tải: 4200 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/21 - 25/05/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV AEGIS ELITE

Trọng tải: 6058 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SHUN JIE 39

Trọng tải: 3986 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AEON (TANKER)

Trọng tải: 18041 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: PERSIAN GULF - Oman

MV VICTOR 1 (TANKER)

Trọng tải: 46921 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: PERSIAN GULF - Oman

MV SEAPOWER I

Trọng tải: 74652 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/21 - 27/05/21

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV RICH BRIGHT

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: Quy Nhon (VN) - Viet Nam

MV JACARANDA

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/21 - 12/05/21

Cảng mở: Kanmon-Ko, (JP) - Japan

MV EAST URANUS

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/21 - 12/01/21

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV WANDA B

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 04/06/21 - 09/06/21

Cảng mở: Udono Port (JP) - Japan

MV EAST SUN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/21 - 20/01/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN LEADER

Trọng tải: 9756 tấn

Thời gian tàu mở: 16/06/21 - 21/06/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUI FENG 6

Trọng tải: 7645 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/20 - 18/03/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV KAVKAZ IV

Trọng tải: 42667 tấn

Thời gian tàu mở: 25/06/21 - 30/06/21

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV VIET HAI SUN

Trọng tải: 7203 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV MING YUAN

Trọng tải: 33003 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV HAI PUONG 619

Trọng tải: 5170 tấn

Thời gian tàu mở: 30/06/21 - 05/07/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV WAN HONG

Trọng tải: 28461 tấn

Thời gian tàu mở: 06/07/21 - 11/07/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV NARIMOTO MARU

Trọng tải: 10214 tấn

Thời gian tàu mở: 08/07/21 - 13/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV EAST SUNNY

Trọng tải: 10303 tấn

Thời gian tàu mở: 30/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BAO FENG

Trọng tải: 29952 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV  LIAN YI DA 1 HAO

Trọng tải: 32905 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Dongguan (S.CN) - China

MV HUI FENG 7

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Laem Chabang (TH) - Thailand

MV SEIYO SAPPHIRE

Trọng tải: 11348 tấn

Thời gian tàu mở: 24/05/21 - 29/05/21

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV PACIFIC 68

Trọng tải: 8100 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV ELEEN NEPTUNE

Trọng tải: 55657 tấn

Thời gian tàu mở: 23/07/21 - 28/07/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV UNISON POWER

Trọng tải: 38145 tấn

Thời gian tàu mở: 24/07/21 - 29/07/21

Cảng mở: Open Sea (AE) - United Arab Emirates

MV SEIYO GLORY

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 25/07/21 - 30/07/21

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV YONG SHENG VII

Trọng tải: 5050 tấn

Thời gian tàu mở: 27/07/21 - 01/08/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV DS PROSPER

Trọng tải: 11500 tấn

Thời gian tàu mở: 31/07/21 - 04/08/21

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV MPV THALIA

Trọng tải: 30537 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Port Harcourt (NG) - Nigeria

MV JI SHUN

Trọng tải: 3600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV EVER EXPRESS

Trọng tải: 3500 tấn

Thời gian tàu mở: 20/07/21 - 25/07/21

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV HAI PHUONG 45

Trọng tải: 2900 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV AKSON SERIN

Trọng tải: 48821 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Johor (MY) - Malaysia

MV KEUM YANG POST

Trọng tải: 7147 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV TRANG AN 08

Trọng tải: 11194 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV CREST CRANE

Trọng tải: 9045 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GRAND CENTURY

Trọng tải: 6927 tấn

Thời gian tàu mở: 17/08/21 - 22/08/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV EARNEST CRANE

Trọng tải: 8996 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV JOYO 2

Trọng tải: 7200 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/21 - 30/08/21

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV SEIYO GROWTH

Trọng tải: 3600 tấn

Thời gian tàu mở: 24/07/21 - 29/07/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ROYAL 89

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 27/08/21 - 01/09/21

Cảng mở: Puerto Princesa (PH) - Philippines

MV YANGZE VENUS

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/08/21 - 04/09/21

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV NELLY

Trọng tải: 3507 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/21 - 06/09/21

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BMC PANDORA

Trọng tải: 18900 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/21 - 08/09/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV YUANNING SEA

Trọng tải: 55580 tấn

Thời gian tàu mở: 04/09/21 - 09/09/21

Cảng mở: Immingham (U.K) - United Kingdom

MV QU SHAN HAI

Trọng tải: 56965 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/21 - 10/09/21

Cảng mở: Gaeta (IT) - Italy

MV MINH CONG 68

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 07/09/21 - 12/09/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 88

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 22/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Quy Nhon (VN) - Viet Nam

MV DE SHENG HAI

Trọng tải: 38822 tấn

Thời gian tàu mở: 08/09/21 - 13/09/21

Cảng mở: Varna (BG) - Bulgaria

MV HENRIK S

Trọng tải: 12275 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: Aegean Sea (TR) - Turkey

MV ERKUL S

Trọng tải: 13347 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV LUCKY SOURCE

Trọng tải: 53410 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 20/09/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SUBARU 7

Trọng tải: 8200 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV BISCAYNE LIGHT

Trọng tải: 23500 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/21 - 18/09/21

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV BMC CALYPSO

Trọng tải: 23920 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV LONG TAN 03

Trọng tải: 5098 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/21 - 03/10/21

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV VANDON ACE

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV DAI TAY DUONG 36

Trọng tải: 5164 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/21 - 15/10/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VANDON OAK

Trọng tải: 7385 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/21 - 25/10/21

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV BMC COSMOS

Trọng tải: 8757 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/19 - 20/11/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV NAM PHAT OCEAN

Trọng tải: 8763 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/21 - 30/10/21

Cảng mở: Akita (JP) - Japan

MV DAI TAY DUONG 25

Trọng tải: 5173 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/21 - 30/10/21

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV BMC CATHERINE

Trọng tải: 23641 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/20 - 17/10/20

Cảng mở: Tablon, Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV LUCKY CATHERINE

Trọng tải: 14453 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/21 - 09/11/21

Cảng mở: Van Phong (VN) - Viet Nam

MV MING YUE 69

Trọng tải: 6301 tấn

Thời gian tàu mở: 14/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SOUTHERN SPIRIT

Trọng tải: 29482 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/21 - 21/01/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ZHE HAI 2

Trọng tải: 35104 tấn

Thời gian tàu mở: 24/11/21 - 29/11/21

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV UNIHOPE

Trọng tải: 8559 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV AN HAI STAR

Trọng tải: 11596 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: Chennai (IN) - India

MV VIET THUAN 30-02

Trọng tải: 30611 tấn

Thời gian tàu mở: 04/12/21 - 09/12/21

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV PHOSPHERUS NH

Trọng tải: 9445 tấn

Thời gian tàu mở: 10/12/21 - 15/12/21

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV AN HAI ORI

Trọng tải: 9239 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAY SON 3

Trọng tải: 13286 tấn

Thời gian tàu mở: 12/12/21 - 17/12/21

Cảng mở: Son Duong (VN) - Viet Nam

MV VINALINES SUNRISE

Trọng tải: 56057 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV VINALINES BRAVE

Trọng tải: 53529 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: San Fernando (PH) - Philippines

MV VIMC FREEDOM

Trọng tải: 13278 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/21 - 21/12/21

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV JADE CASTLE

Trọng tải: 7963 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV RUI HAI 2

Trọng tải: 9651 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV VTC PHOENIX

Trọng tải: 22763 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Polloc (PH) - Philippines

MV DEWI SHINTA MANGGALA

Trọng tải: 32018 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BAO LONG

Trọng tải: 22056 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: North VietNam (VN) - Viet Nam

MV ASIA GLORY 6

Trọng tải: 7748 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV HAI PHUONG SUN

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV DD VOYAGER

Trọng tải: 26541 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Yangjiang (CN) - China

MV JETSTREAM

Trọng tải: 34563 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV DD VICTORY

Trọng tải: 26482 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV QI SHAN 

Trọng tải: 6200 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV MERIT

Trọng tải: 28438 tấn

Thời gian tàu mở: 28/05/21 - 02/06/21

Cảng mở: Hon Gai (VN) - Viet Nam

MV FU XING HAI

Trọng tải: 9300 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV WOOYANG PRINCESS

Trọng tải: 11353 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BOXY

Trọng tải: 34147 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV WOOYANG LEADER

Trọng tải: 7364 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV PHUONG DONG 06

Trọng tải: 22200 tấn

Thời gian tàu mở: 14/06/21 - 19/06/21

Cảng mở: Thilafushi (MV) - Maldives

MV OS KANO 35

Trọng tải: 35360 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 05/05/19

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV EN OCEAN

Trọng tải: 27865 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: Qidong (CN) - China

MV IDM DOODLE

Trọng tải: 11464 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: MANGALORE (IN) - India

MV REGION 87

Trọng tải: 46634 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV AUTAI

Trọng tải: 24236 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV OCEAN GEMSTONE

Trọng tải: 10932 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SCORPIO GLORY

Trọng tải: 14407 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/21 - 06/03/21

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV AC SESODA

Trọng tải: 28306 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ORIENTAL DRAGON

Trọng tải: 2741 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV SUN BULK

Trọng tải: 28572 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV LONG MON SKY

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/21 - 23/12/21

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV FULL RICH

Trọng tải: 8898 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/21 - 08/09/21

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV XIU SHAN

Trọng tải: 6406 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV DARYA JAYA

Trọng tải: 63584 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/22 - 01/02/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV MERCURY

Trọng tải: 33324 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/22 - 02/02/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV MING SHAN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV HALIT YILDIRIM

Trọng tải: 29738 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/22 - 31/01/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV VSG GLORY

Trọng tải: 8192 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PROSPECT OCEAN

Trọng tải: 14117 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NEWSUN BLUE

Trọng tải: 13239 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV WEN XIANG

Trọng tải: 3000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/21 - 17/05/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV LUCKY STAR

Trọng tải: 22776 tấn

Thời gian tàu mở: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV GAO XIN 15 

Trọng tải: 7194 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SHENG WEI 18 

Trọng tải: 12239 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV FORTUNE OCEAN

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Weihai (CN) - China

MV BAO PING

Trọng tải: 5829 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/22 - 18/02/22

Cảng mở: Ishinomaki (JP) - Japan

MV SCORPIO

Trọng tải: 6613 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/22 - 19/02/22

Cảng mở: Sandakan (MY) - Malaysia

MV TU SON

Trọng tải: 6582 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Bontang (ID) - Indonesia

MV HAI PHUONG STAR

Trọng tải: 32139 tấn

Thời gian tàu mở: 16/02/22 - 21/02/22

Cảng mở: East India (IN) - India

MV HOSEI HIMALAYA

Trọng tải: 13804 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SHINSUNG ACCORD

Trọng tải: 37063 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV SEA TIMBER

Trọng tải: 12541 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/22 - 27/02/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SAFESEA NEHA II

Trọng tải: 53390 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV TRUONG MINH OCEAN

Trọng tải: 13254 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV ROYAL 27 

Trọng tải: 13429 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV TOP ADVANCER

Trọng tải: 63334 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/22 - 06/03/22

Cảng mở: OPEN SEA (VN) - Viet Nam

MV SILK ROAD LIANG HUI

Trọng tải: 7615 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV GUANGZHOU STAR

Trọng tải: 8005 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/19 - 19/02/19

Cảng mở: Funabashi (JP) - Japan

MV HPC FUTURE

Trọng tải: 32816 tấn

Thời gian tàu mở: 07/02/22 - 12/02/22

Cảng mở: Kwangyang (KR) - Korea, Republic of

MV HOANG TUAN  88

Trọng tải: 5223 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 06/02/22

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV SIZIMAN

Trọng tải: 4800 tấn

Thời gian tàu mở: 24/03/21 - 29/03/21

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV SUNRISE

Trọng tải: 29828 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/22 - 11/03/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV YONG DA 9

Trọng tải: 8572 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/22 - 05/02/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV BAIKAL

Trọng tải: 3526 tấn

Thời gian tàu mở: 07/03/22 - 12/03/22

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV HUI AN

Trọng tải: 3900 tấn

Thời gian tàu mở: 07/03/22 - 12/03/22

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV BOHWA PIONEER

Trọng tải: 8767 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV HOSEI PEARL

Trọng tải: 12916 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV TAY SON 2

Trọng tải: 13302 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Map Ta Phut (TH) - Thailand

MV DAI DUONG SEA

Trọng tải: 4376 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/22 - 15/03/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DS PROSPERITY 7

Trọng tải: 10500 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Shekou (CN) - China

MV VIMC GREEN

Trọng tải: 47271 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/22 - 17/03/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAY SON 4

Trọng tải: 13303 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/21 - 21/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SN QUEEN

Trọng tải: 11478 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/22 - 17/03/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DS FAVOUR

Trọng tải: 10800 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/22 - 18/03/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV KEN TOKU

Trọng tải: 29678 tấn

Thời gian tàu mở: 14/03/22 - 19/03/22

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV LUCKY PIONEER

Trọng tải: 24279 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV VINALINES MIGHTY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 28/02/22 - 04/03/22

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV GREEN BAY

Trọng tải: 54442 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/22 - 24/01/22

Cảng mở: Tieshan (CN) - China

MV EAST WIND

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/21 - 04/02/21

Cảng mở: Rizhao (N.CN) - China

MV EAST STAR

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/21 - 12/01/21

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV ORIENTAL KING

Trọng tải: 19999 tấn

Thời gian tàu mở: 17/03/22 - 22/03/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV DS FLOURISH

Trọng tải: 6679 tấn

Thời gian tàu mở: 18/03/22 - 23/03/22

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV YAN DUN JIAO 1

Trọng tải: 50077 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/22 - 24/03/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV XIANG YUAN

Trọng tải: 5376 tấn

Thời gian tàu mở: 07/03/22 - 12/03/22

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV LIN YANG

Trọng tải: 9176 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/22 - 27/03/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV LI YUE

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 24/03/22 - 29/03/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUI XIN 18

Trọng tải: 35045 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV GUO SHUN 12

Trọng tải: 8100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/22 - 30/03/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV YUN AN

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/22 - 01/04/22

Cảng mở: Obi (ID) - Indonesia

MV OCEAN GLORY

Trọng tải: 9500 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/21 - 10/02/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV OPTIMAX II

Trọng tải: 7811 tấn

Thời gian tàu mở: 28/03/22 - 02/04/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV TOSEI MARU

Trọng tải: 10810 tấn

Thời gian tàu mở: 28/03/22 - 02/04/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MAC SHANGHAI

Trọng tải: 30835 tấn

Thời gian tàu mở: 02/03/22 - 07/03/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV BO TONG

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/22 - 08/03/22

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV YORK 17

Trọng tải: 11612 tấn

Thời gian tàu mở: 29/03/22 - 03/04/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV GUO SHUN 9

Trọng tải: 13567 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV THAI BINH 02

Trọng tải: 12990 tấn

Thời gian tàu mở: 30/03/22 - 03/04/22

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV YONG SHUN

Trọng tải: 14031 tấn

Thời gian tàu mở: 30/03/22 - 03/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHU AN 368

Trọng tải: 5063 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/20 - 30/03/20

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV SHENG WEI 2

Trọng tải: 7003 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PROJECT A

Trọng tải: 5596 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of

MV PHU DAT 268

Trọng tải: 3668 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV GAO XIN 6

Trọng tải: 7158 tấn

Thời gian tàu mở: 01/04/22 - 05/04/22

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV EAST MERCY

Trọng tải: 7600 tấn

Thời gian tàu mở: 03/04/22 - 08/04/22

Cảng mở: Open Sea (KR) - Korea, Republic of

MV HELIOS TRIUMPH

Trọng tải: 13060 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/22 - 08/04/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV KOOKYANG SINGAPORE

Trọng tải: 11432 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV STELLAR MAESTRO

Trọng tải: 13524 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/22 - 10/04/22

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV VIEN DONG 3

Trọng tải: 6523 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/22 - 10/04/22

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV PHUONG DONG 05

Trọng tải: 23724 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV ROYAL 09

Trọng tải: 2368 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Quy Nhon (VN) - Viet Nam

MV YORK 27

Trọng tải: 13525 tấn

Thời gian tàu mở: 07/04/22 - 11/04/22

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV MERCURY TRIUMPH

Trọng tải: 13060 tấn

Thời gian tàu mở: 08/04/22 - 13/04/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV DUC DAT 666

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 20/07/21 - 25/07/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV AN TRUNG 168

Trọng tải: 3071 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SEIYO SPIRIT

Trọng tải: 9601 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/21 - 27/05/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV GLOBAL DIAMOND

Trọng tải: 24830 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/22 - 25/03/22

Cảng mở: Xinsha (CN) - China

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV VISSAI VCT 05

Trọng tải: 22502 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV ATLANTIC LAUREL

Trọng tải: 33271 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/22 - 15/04/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV MAC DALIAN

Trọng tải: 11612 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/22 - 15/04/22

Cảng mở: Weihai (CN) - China

MV OCEAN BRIGHT

Trọng tải: 7126 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OPTIMAX I

Trọng tải: 7811 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV OCEAN SPRING

Trọng tải: 8800 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 06

Trọng tải: 2368 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/20 - 30/11/20

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV OS 35

Trọng tải: 35362 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 03/10/18

Cảng mở: Duqm (OM) - Oman

MV VF GLORY

Trọng tải: 8456 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/21 - 10/05/21

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV HONG LINH 1

Trọng tải: 13291 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/22 - 19/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHUONG NAM 1

Trọng tải: 6544 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV KHARIS PEGASUS

Trọng tải: 10102 tấn

Thời gian tàu mở: 19/02/22 - 24/02/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DEWI SARASWATI

Trọng tải: 31005 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/22 - 20/04/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV JIAN RUI 7

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/22 - 20/04/22

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV QUANG HAI 09

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VSG DREAM

Trọng tải: 7748 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/22 - 19/01/22

Cảng mở: Iligan (PH) - Philippines

MV PHUONG DONG 10

Trọng tải: 6563 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/18 - 02/02/18

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV ORIENTAL LUNA

Trọng tải: 10245 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/22 - 20/04/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV BAO RONG 7

Trọng tải: 5378 tấn

Thời gian tàu mở: 26/02/22 - 02/03/22

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV KDN 1

Trọng tải: 2878 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/22 - 21/04/22

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV HOSEI 68

Trọng tải: 11417 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/21 - 17/01/21

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV ORIENTAL SOURCES

Trọng tải: 10298 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/22 - 22/04/22

Cảng mở: Dumai (ID) - Indonesia

MV HTK FORTUNE

Trọng tải: 32555 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/22 - 23/04/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV WOOHYUN GREEN

Trọng tải: 17529 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV HOSEI 58

Trọng tải: 13276 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/22 - 20/03/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV ORIENTAL SKY

Trọng tải: 5501 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/22 - 23/04/22

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV VISSAI VCT 02

Trọng tải: 22502 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV CRYSTAL SEA

Trọng tải: 8810 tấn

Thời gian tàu mở: 19/04/22 - 24/04/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TTC VINH AN

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Kumai (ID) - Indonesia

MV MANALAGI VIRA

Trọng tải: 56837 tấn

Thời gian tàu mở: 10/07/21 - 15/07/21

Cảng mở: Kalimantan (ID) - Indonesia

MV HAN REN

Trọng tải: 20106 tấn

Thời gian tàu mở: 11/10/20 - 16/10/20

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV RAINBOW SYMPHONY

Trọng tải: 8700 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV PNT MIGHTY

Trọng tải: 12947 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DL LAVENDER

Trọng tải: 35187 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV RICH LUCKY

Trọng tải: 6290 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV IZUMO

Trọng tải: 20150 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV GOLDEN AUTUMN

Trọng tải: 10500 tấn

Thời gian tàu mở: 02/08/21 - 07/08/21

Cảng mở: Morowali (ID) - Indonesia

MV BAO KAI

Trọng tải: 5050 tấn

Thời gian tàu mở: 04/03/22 - 09/03/22

Cảng mở: Taicang (CN) - China

MV GOLD MS

Trọng tải: 7000 tấn

Thời gian tàu mở: 17/02/22 - 22/02/22

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV UNIVERSE WEALTHY

Trọng tải: 28287 tấn

Thời gian tàu mở: 26/04/22 - 30/04/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV VAST OCEAN 1

Trọng tải: 9038 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 05/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines