TOANTHANG Shipping
nâng cao giá trị dịch vụ là cam kết của chúng tôi!!!
Dịch vụ cốt lõi
hàng dự án/ hàng quá khổ, chúng tôi làm gì cho bạn?
Tạo giá trị cho Nhu cầu của bạn
MV DONG TENG

Trọng tải: 1800 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/18 - 12/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SHIH CHUAN

Trọng tải: 5363 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV TONG CHEN 702

Trọng tải: 7174 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV FLYING

Trọng tải: 6222 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV OCEAN QUEEN

Trọng tải: 53533 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/18 - 30/01/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV KAIGEN MARU

Trọng tải: 1600 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV CH BELLA

Trọng tải: 33144 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV JOINT PACIFIC

Trọng tải: 3740 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUA YUN 8

Trọng tải: 15888 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV RUI HAI 1

Trọng tải: 6175 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/18 - 04/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MING HEN 1

Trọng tải: 8900 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Tan Cang Hiep Phuoc (VN) - Viet Nam

MV CHANG DA 368

Trọng tải: 8933 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV UNIRICH

Trọng tải: 9891 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV FENG DA

Trọng tải: 8940 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV EAST BRAVE

Trọng tải: 2218 tấn

Thời gian tàu mở: 23/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV GAIN OCEAN

Trọng tải: 5575 tấn

Thời gian tàu mở: 02/03/18 - 07/03/18

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV EAST RIVER

Trọng tải: 8803 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 11/03/18

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV NAVIOS LYRA

Trọng tải: 34718 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SINCERE

Trọng tải: 5380 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV SHINNING RICH

Trọng tải: 5380 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Niigata (JP) - Japan

MV HIGH RICH

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 26/02/18 - 03/03/18

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV YUN DA

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 14/03/18 - 19/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HUI TONG

Trọng tải: 5356 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 09/03/18

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV JI GUI

Trọng tải: 5336 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV YUAN QIAO

Trọng tải: 5300 tấn

Thời gian tàu mở: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV JIA FENG

Trọng tải: 25378 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: South China (CN) - China

MV BLUE OCEAN

Trọng tải: 31734 tấn

Thời gian tàu mở: 22/03/18 - 27/03/18

Cảng mở: Yokohama (JP) - Japan

MV SMART TINA

Trọng tải: 38850 tấn

Thời gian tàu mở: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SEA STAR 

Trọng tải: 7732 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/18 - 25/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 01

Trọng tải: 4898 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TUNGOR

Trọng tải: 7909 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/18 - 20/03/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ASTRA

Trọng tải: 47777 tấn

Thời gian tàu mở: 16/03/18 - 23/03/18

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV NOMA

Trọng tải: 8624 tấn

Thời gian tàu mở: 19/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298 tấn

Thời gian tàu mở: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV HENGLIN

Trọng tải: 7644 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/18 - 02/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST AYUTTHAYA

Trọng tải: 32770 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: New Mangalore (IN) - India

Mv Ken Ten

Trọng tải: 24086 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/18 - 04/04/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV CONQUEROR

Trọng tải: 32911 tấn

Thời gian tàu mở: 11/04/18 - 16/04/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV YU HE 

Trọng tải: 10763 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/18 - 10/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST STAR-1

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV CORNELIA

Trọng tải: 24516 tấn

Thời gian tàu mở: 14/08/18 - 17/08/18

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV DA HAO 

Trọng tải: 43108 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Shangtou (CN) - China

MV GLOBAL DREAM

Trọng tải: 24801 tấn

Thời gian tàu mở: 30/08/18 - 05/09/18

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV COSOEAN

Trọng tải: 6830 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV WANDA 8

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Taniyama (JP) - Japan

MV SOYA MARU

Trọng tải: 3200 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV FORTUNE ANNA

Trọng tải: 3345 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV ISE MARU

Trọng tải: 3290 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV DOLPHIN 15

Trọng tải: 5063 tấn

Thời gian tàu mở: 22/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV GAO XIN 6

Trọng tải: 7158 tấn

Thời gian tàu mở: 06/10/18 - 11/10/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV CORNELIA

Trọng tải: 24500 tấn

Thời gian tàu mở: 24/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV PEACE UNIVERSE

Trọng tải: 6366 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298 tấn

Thời gian tàu mở: 05/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: Tabaco (PH) - Philippines

MV HOANG TRIEU 27

Trọng tải: 2969 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCCITAN STAR

Trọng tải: 27141 tấn

Thời gian tàu mở: 30/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV BLUE SKY

Trọng tải: 8021 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV PEGASUS 01

Trọng tải: 7083 tấn

Thời gian tàu mở: 13/12/18 - 20/12/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV FAREAST HOPE

Trọng tải: 55628 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Nantong (CN) - China

MV SEA SAPPHIRE

Trọng tải: 32550 tấn

Thời gian tàu mở: 23/12/18 - 30/12/18

Cảng mở: Umm Qarsr (IQ) - Iraq

MV MARITIME SINCHAI

Trọng tải: 64400 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV HAI PHUONG SKY

Trọng tải: 4902 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG SEA

Trọng tải: 5087 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/19 - 15/02/19

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV JING SHUN 

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV SOPHIA OCEAN

Trọng tải: 29952 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV ALLIANCE NO. 1   

Trọng tải: 2824 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV SONG SHAN

Trọng tải: 11288 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV HUA SHAN

Trọng tải: 12124 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV CHANG SHAN

Trọng tải: 2819 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/19 - 28/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV CHANG HAI

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV TIAN ZHU SHAN

Trọng tải: 5330 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV MBC ROSE

Trọng tải: 13050 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV HTK AURORA

Trọng tải: 2958 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV HTK ENERGY

Trọng tải: 5359 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 127

Trọng tải: 11910 tấn

Thời gian tàu mở: 05/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 79

Trọng tải: 10090 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV TAN BINH 99

Trọng tải: 10284 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/19 - 03/02/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV TAN BINH 236

Trọng tải: 23519 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 89

Trọng tải: 6828 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Legaspi (PH) - Philippines

MV COSMIC TIGER

Trọng tải: 13591 tấn

Thời gian tàu mở: 06/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAO STAR

Trọng tải: 25064 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV NAVIN OSPREY

Trọng tải: 7532 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Delfzijl (NL) - Netherlands

MV NAVIN FALCON

Trọng tải: 7533 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV NAVIN VULTURE

Trọng tải: 7536 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Port La Nouvelle (FR) - France

MV CH DORIS

Trọng tải: 33144 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV GLOVIS MADRID

Trọng tải: 56669 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Said (EG) - Egypt

MV DANCEFLORA SW

Trọng tải: 28333 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV SEA DOLPHIN C

Trọng tải: 33800 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV BRAVO TRADER

Trọng tải: 29534 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Villanueva (PH) - Philippines

MV GONG SHUN

Trọng tải: 9282 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/19 - 27/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BM UNION

Trọng tải: 8300 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV XIN HAI ZHOU 26

Trọng tải: 23139 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN ZHOU 6

Trọng tải: 15256 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN HAI ZHOU 2

Trọng tải: 13567 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV YUN HONG

Trọng tải: 13692 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV NAVI SUNNY

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV RONG DA CHANG SHA

Trọng tải: 20500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV KONSTANTINOS

Trọng tải: 43222 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV YU HUA

Trọng tải: 45208 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV XIN HAI ZHOU 3

Trọng tải: 11921 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV XIN HAI ZHOU 8

Trọng tải: 4000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NS NINGBO

Trọng tải: 72495 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Youngchung (KR) - Korea, Republic of

MV SAGE SYMPHONY

Trọng tải: 58000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

 MV AARGAU

Trọng tải: 32790 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV YONG SHUN

Trọng tải: 9282 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

​​​​​​​MV T SYMPHONY

Trọng tải: 32451 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Vizag (IN) - India

Mv Alahas

Trọng tải: 12100 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

Mv True Light

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

Mv Istorya

Trọng tải: 13000 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/19 - 18/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV JENNY OCEAN

Trọng tải: 5779 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV XING YANG 7

Trọng tải: 5600 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HONOUR

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV HUA YUN 1

Trọng tải: 22449 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV HAI PHUONG ASIA

Trọng tải: 3102 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV KAI XIANG

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV FU XING

Trọng tải: 10475 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV FU YE

Trọng tải: 9301 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Pusan (KR) - Korea, Republic of

MV MANA

Trọng tải: 4580 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/19 - 17/05/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV STAR AQUA

Trọng tải: 28225 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/18 - 30/11/18

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV MCP VILLACH

Trọng tải: 7665 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/19 - 09/05/19

Cảng mở: Cochin (IN) - India

MV DYNAMIC OCEAN 02

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/19 - 15/05/19

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV HTK SUNRISE

Trọng tải: 29828 tấn

Thời gian tàu mở: 04/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: East Kalimantan (ID) - Indonesia

MV GUO SHUN 12

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV BRIGHT SUCCESS

Trọng tải: 3960 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV GUO SHUN 13

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV GUO SHUN 9

Trọng tải: 13567 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV XIANG TONG

Trọng tải: 4450 tấn

Thời gian tàu mở: 13/08/18 - 18/08/18

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV BAO SHUN

Trọng tải: 28799 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV EVER LOADING

Trọng tải: 52261 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV SEVASTOPOL

Trọng tải: 8723 tấn

Thời gian tàu mở: 06/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MARION ACE

Trọng tải: 8952 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV SUN NOBLE

Trọng tải: 12131 tấn

Thời gian tàu mở: 08/03/19 - 15/03/19

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV DONG HONG HANG 3

Trọng tải: 21300 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

​​​​​​​MV DL ACACIA

Trọng tải: 81568 tấn

Thời gian tàu mở: 19/02/19 - 23/02/19

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV MARITIME VOAYGER

Trọng tải: 64400 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/19 - 05/03/19

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV SKYE ANGEL

Trọng tải: 7200 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/19 - 25/02/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV DYNAMIC OCEAN 03

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 27/02/19 - 28/02/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV RICH MIGHTY

Trọng tải: 4147 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV INTERLINK ABILITY

Trọng tải: 38680 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/19 - 25/03/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HEILAN BROTHER

Trọng tải: 56759 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV FAREAST HONESTY

Trọng tải: 56841 tấn

Thời gian tàu mở: 19/04/19 - 24/04/19

Cảng mở: Binh Thuan (VN) - Viet Nam

MV LILA II

Trọng tải: 34604 tấn

Thời gian tàu mở: 16/04/19 - 21/04/19

Cảng mở: Hon Net (VN) - Viet Nam

MV FUAT BEY

Trọng tải: 35436 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/19 - 30/04/19

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THANH BA

Trọng tải: 7445 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV VAN DON SEA

Trọng tải: 7734 tấn

Thời gian tàu mở: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SABADA

Trọng tải: 6507 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: East India (IN) - India

MV AROSA

Trọng tải: 20001 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 07/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TLC 01

Trọng tải: 6596 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/19 - 09/05/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 27

Trọng tải: 7346 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/18 - 15/04/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SMART LISA

Trọng tải: 38868 tấn

Thời gian tàu mở: 06/05/19 - 13/05/19

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV VENUS

Trọng tải: 11560 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VENTO GRECALE

Trọng tải: 29572 tấn

Thời gian tàu mở: 25/04/19 - 01/05/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV GREENERY SEA

Trọng tải: 36256 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV HO FUA

Trọng tải: 11600 tấn

Thời gian tàu mở: 29/04/19 - 04/05/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

 MV AGERI

Trọng tải: 56754 tấn

Thời gian tàu mở: 03/05/19 - 08/05/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DONG HONG 8

Trọng tải: 16300 tấn

Thời gian tàu mở: 24/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG GLORY

Trọng tải: 5141 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV T PRIME

Trọng tải: 32451 tấn

Thời gian tàu mở: 12/04/18 - 17/04/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV QI CHEN

Trọng tải: 22050 tấn

Thời gian tàu mở: 17/04/19 - 22/04/19

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV SANTA SURIA NAREE

Trọng tải: 10613 tấn

Thời gian tàu mở: 11/05/19 - 16/05/19

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV GOLDEN SUN

Trọng tải: 27760 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/19 - 30/05/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV POCHARD S

Trọng tải: 37380 tấn

Thời gian tàu mở: 21/05/19 - 26/05/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SEA ARROW

Trọng tải: 46747 tấn

Thời gian tàu mở: 02/06/19 - 07/06/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV ROYAL 16

Trọng tải: 5618 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV HUANGYAN SPIRIT

Trọng tải: 22844 tấn

Thời gian tàu mở: 10/08/19 - 15/08/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV LIANGHUI

Trọng tải: 8005 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TOYO HARU

Trọng tải: 5850 tấn

Thời gian tàu mở: 25/09/19 - 30/09/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV TOMI HARU

Trọng tải: 5850 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/19 - 10/10/19

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV ROYAL 18

Trọng tải: 5618 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 30/10/20

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV EAGLE STRAIT

Trọng tải: 56882 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THAI BINH 35

Trọng tải: 3040 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV THAI BINH 38

Trọng tải: 0 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV BAO SHENG

Trọng tải: 28399 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV CHANG XIONG

Trọng tải: 8394 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV AIGRET

Trọng tải: 8876 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV ALL RICH

Trọng tải: 9727 tấn

Thời gian tàu mở: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

Mv Dong An Queen

Trọng tải: 5295 tấn

Thời gian tàu mở: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV WU YI SHAN

Trọng tải: 13802 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

Mv Bright Success

Trọng tải: 3960 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/18 - 17/10/18

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV DMC VENUS

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV TRUONG MINH OCEAN

Trọng tải: 13254 tấn

Thời gian tàu mở: 29/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV HOANG PHUONG VIGOR

Trọng tải: 4103 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG STAR

Trọng tải: 4334 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG LUCKY

Trọng tải: 6592 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: South China (CN) - China

MV NEW SAILING 3

Trọng tải: 2800 tấn

Thời gian tàu mở: 22/10/20 - 27/10/20

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV NEW SAILING 5

Trọng tải: 2700 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV J.PEACE

Trọng tải: 11085 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV JNS-3

Trọng tải: 2610 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV MERGING GRAND 17

Trọng tải: 12034 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV MERGING GRAND 9

Trọng tải: 9998 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/20 - 19/11/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV UNICORN BRAVO

Trọng tải: 8760 tấn

Thời gian tàu mở: 14/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV JIN SHAN

Trọng tải: 28564 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV KAI HONG

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 01/11/20 - 05/11/20

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV CHEN YANG

Trọng tải: 5318 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV TAN BINH 245

Trọng tải: 28371 tấn

Thời gian tàu mở: 17/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV HTK DISCOVERY

Trọng tải: 37322 tấn

Thời gian tàu mở: 13/10/19 - 18/10/19

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV TAN BINH 134

Trọng tải: 24600 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN NINH 135

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AFFLUENT OCEAN

Trọng tải: 9147 tấn

Thời gian tàu mở: 11/01/18 - 16/01/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV TAN BINH 259

Trọng tải: 31901 tấn

Thời gian tàu mở: 29/10/20 - 04/11/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DAI DUONG QUEEN

Trọng tải: 10033 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV QUANG MINH

Trọng tải: 3800 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV DAI DUONG SEA

Trọng tải: 4376 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/18 - 31/12/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 234

Trọng tải: 32936 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV QUANG MINH 7

Trọng tải: 5385 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 257

Trọng tải: 28554 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SHUN YUE 13

Trọng tải: 5436 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV SHUN YUE 18

Trọng tải: 5196 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV SHUN YUE 19

Trọng tải: 8371 tấn

Thời gian tàu mở: 16/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SINCERENICE 1

Trọng tải: 6317 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV TRANSCO SKY

Trọng tải: 7833 tấn

Thời gian tàu mở: 27/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV SINCERENICE 2

Trọng tải: 6407 tấn

Thời gian tàu mở: 28/10/20 - 03/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV CHENG LU 1

Trọng tải: 8238 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TRANSCO GLORY

Trọng tải: 8782 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV RICH MIGHTY

Trọng tải: 4147 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Funabashi (JP) - Japan

MV ACHILLES II

Trọng tải: 75785 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV CHANG CHUAN

Trọng tải: 2278 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AIM

Trọng tải: 6265 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Vanino (RU) - Russian Federation

MV ROYAL 06

Trọng tải: 2368 tấn

Thời gian tàu mở: 25/11/20 - 30/11/20

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 09

Trọng tải: 2368 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV BMC ENDORA

Trọng tải: 19127 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV BMC CAPO

Trọng tải: 8790 tấn

Thời gian tàu mở: 05/11/20 - 10/11/20

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV HAI SHUN

Trọng tải: 8803 tấn

Thời gian tàu mở: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV HAI PHUONG OCEAN

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 27/12/20 - 01/01/21

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV SEVEN STAR

Trọng tải: 4400 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV KANG SHUN

Trọng tải: 55566 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/20 - 02/01/21

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV VSG PRIDE

Trọng tải: 6238 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 10/01/21

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV WAKABA

Trọng tải: 7140 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/18 - 31/12/18

Cảng mở: Niihama (JP) - Japan

MV ZHONGYU 89

Trọng tải: 54808 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV ELMA

Trọng tải: 26516 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/21 - 25/01/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SINO TRADER

Trọng tải: 73624 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/21 - 08/02/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV XING GUANG 5

Trọng tải: 4241 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HOSEI 18

Trọng tải: 11417 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Kemaman (MY) - Malaysia

MV HOSEI 28

Trọng tải: 12433 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/21 - 18/02/21

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV BAO TONG

Trọng tải: 3500 tấn

Thời gian tàu mở: 08/02/21 - 13/02/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV GUO XING 2

Trọng tải: 3400 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/21 - 15/02/21

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HAI NAM 89

Trọng tải: 31734 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/21 - 09/02/21

Cảng mở: Karachi - Pakistan

MV WANTONG SPIRIT

Trọng tải: 46276 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV HAI NAM 81

Trọng tải: 53206 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/21 - 20/02/21

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV ELLIE

Trọng tải: 69075 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/21 - 15/02/21

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV SUN JIN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/21 - 10/02/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VANTAGE WAVE

Trọng tải: 33421 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV TAMAKI PRINCESS

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV DONG DUONG 09

Trọng tải: 5095 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV WANG JIA

Trọng tải: 45622 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV LONG TAN 239

Trọng tải: 28666 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/22 - 14/01/22

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV SEIYO HARMONY

Trọng tải: 32379 tấn

Thời gian tàu mở: 14/01/22 - 19/01/22

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV GREEN BAY

Trọng tải: 54442 tấn

Thời gian tàu mở: 19/01/22 - 24/01/22

Cảng mở: Tieshan (CN) - China

MV SEA RUBY

Trọng tải: 9299 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/22 - 17/01/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV SPRING SHINE

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VTB ACE

Trọng tải: 24157 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV ROYAL 27 

Trọng tải: 13429 tấn

Thời gian tàu mở: 25/02/22 - 28/02/22

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV GREAT WENTAO

Trọng tải: 46747 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV NEW SAILING 1

Trọng tải: 9549 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCEAN TRADE  

Trọng tải: 29591 tấn

Thời gian tàu mở: 11/11/19 - 16/11/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV UNIVERSE HONESTY

Trọng tải: 28250 tấn

Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV BMC CAROL

Trọng tải: 14181 tấn

Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19

Cảng mở: Macun (CN) - China

MV MEGA STAR

Trọng tải: 8142 tấn

Thời gian tàu mở: 06/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV PVT-HN

Trọng tải: 28379 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112 tấn

Thời gian tàu mở: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV HAI DUONG 36

Trọng tải: 10977 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV PNT MIGHTY

Trọng tải: 12947 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV GREEN HARVEST

Trọng tải: 49580 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV THAI BINH 039

Trọng tải: 9161 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV HTK PHOENIX

Trọng tải: 28331 tấn

Thời gian tàu mở: 24/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Ciwandan (ID) - Indonesia

MV NEW WIND

Trọng tải: 9239 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JINGANG MOUNTAIN   

Trọng tải: 16371 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SRI WANDARI INDAH

Trọng tải: 73852 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV VISSAI VCT 02

Trọng tải: 22502 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV EVER COMFORT

Trọng tải: 10620 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV VISSAI VCT 05

Trọng tải: 22502 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV EMESA

Trọng tải: 17312 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 13/01/21

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV THANH CONG 45

Trọng tải: 3031 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HOSEI 68

Trọng tải: 11417 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/21 - 17/01/21

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV ASHICO VICTORIA

Trọng tải: 10071 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20

Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia

MV GOLDEN ATLANTIC 

Trọng tải: 28599 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV TOYO STAR

Trọng tải: 12121 tấn

Thời gian tàu mở: 16/09/20 - 21/09/20

Cảng mở: Tsu (JP) - Japan

MV GOLDEN CENTURY 

Trọng tải: 28196 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20

Cảng mở: Kakinada (IN) - India

MV GOLDEN AMOR

Trọng tải: 26465 tấn

Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV PEGASUS 03

Trọng tải: 8188 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/20 - 15/09/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV YU JIN ACE

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VINALINES UNITY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV OSTROV ATLASOVA

Trọng tải: 3710 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/21 - 06/02/21

Cảng mở: Qinghuangdao (CN) - China

MV JUPITER

Trọng tải: 12124 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: South China (CN) - China

MV QUANG MINH 29

Trọng tải: 6829 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV KEUM YANG PRIME

Trọng tải: 7147 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/21 - 31/08/21

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV VIMARU PEARL

Trọng tải: 8889 tấn

Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV AN BINH 18

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 22/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV LIXIANG

Trọng tải: 13030 tấn

Thời gian tàu mở: 27/10/20 - 02/11/20

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 135

Trọng tải: 28492 tấn

Thời gian tàu mở: 07/11/20 - 13/11/20

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV TAN BINH 136

Trọng tải: 29887 tấn

Thời gian tàu mở: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 239

Trọng tải: 32911 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 129

Trọng tải: 23518 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/19 - 21/02/19

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN BINH 123

Trọng tải: 23647 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 246

Trọng tải: 29721 tấn

Thời gian tàu mở: 30/12/18 - 07/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 256

Trọng tải: 28701 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV TAN BINH 45

Trọng tải: 23483 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV CHARLENE

Trọng tải: 28249 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/19 - 20/02/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV OCEAN GLORY

Trọng tải: 9500 tấn

Thời gian tàu mở: 05/02/21 - 10/02/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN HARMONY

Trọng tải: 9500 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/21 - 07/02/21

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

M/V GLOBE 6

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/21 - 20/02/21

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 267

Trọng tải: 56548 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/21 - 19/02/21

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV TAN BINH 277

Trọng tải: 56089 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/21 - 17/02/21

Cảng mở: Yangon (MM) - Myanmar

MV SIZIMAN

Trọng tải: 4200 tấn

Thời gian tàu mở: 24/03/21 - 29/03/21

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 14/11/20 - 18/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV GOLD SOURCE

Trọng tải: 7300 tấn

Thời gian tàu mở: 31/03/21 - 04/04/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV SAFE WAY

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 23/03/20 - 30/03/20

Cảng mở: Himeji (JP) - Japan

MV.GOLD LUCKY

Trọng tải: 5100 tấn

Thời gian tàu mở: 03/04/21 - 08/04/21

Cảng mở: YATSUSHIRO (JP) - Japan

MV PHC CONFIDENCE

Trọng tải: 9651 tấn

Thời gian tàu mở: 05/04/21 - 10/04/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BMC BRAVO

Trọng tải: 9430 tấn

Thời gian tàu mở: 14/04/18 - 19/04/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV VIET HAI STAR

Trọng tải: 4062 tấn

Thời gian tàu mở: 20/04/21 - 25/04/21

Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia

MV BMC ALPHA

Trọng tải: 8700 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/18 - 25/05/18

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV SEA PALACE

Trọng tải: 8527 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/21 - 28/04/21

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV PEACE GRACE

Trọng tải: 8787 tấn

Thời gian tàu mở: 20/03/21 - 25/03/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV STC ATHENA

Trọng tải: 6205 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/21 - 10/05/21

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV ASIAN SUNRISE

Trọng tải: 10062 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Karaikal (IN) - India

MV GSM 02

Trọng tải: 10292 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SPLENDOR TAIPEI

Trọng tải: 11300 tấn

Thời gian tàu mở: 23/05/21 - 28/05/21

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV SEA STELLAR

Trọng tải: 11346 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/21 - 25/05/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SPLENDOR KAOHSIUNG

Trọng tải: 12191 tấn

Thời gian tàu mở: 18/05/21 - 23/05/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV TAMAKI PRINCESS

Trọng tải: 10024 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/20 - 25/12/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HOANG TRIEU 36

Trọng tải: 3060 tấn

Thời gian tàu mở: 17/05/21 - 23/05/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AQUAMARINE

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 23/04/21 - 28/04/21

Cảng mở: Mizushima (JP) - Japan

MV SEVEN STAR

Trọng tải: 4000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV MINH QUANG 6

Trọng tải: 4200 tấn

Thời gian tàu mở: 20/05/21 - 25/05/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV AEGIS ELITE

Trọng tải: 6058 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV RAINBOW SYMPHONY

Trọng tải: 8700 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV SHUN JIE 39

Trọng tải: 3986 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV AEON (TANKER)

Trọng tải: 18041 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: PERSIAN GULF - Oman

MV VICTOR 1 (TANKER)

Trọng tải: 46921 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/21 - 15/05/21

Cảng mở: PERSIAN GULF - Oman

MV SEAPOWER I

Trọng tải: 74652 tấn

Thời gian tàu mở: 22/05/21 - 27/05/21

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV RICH BRIGHT

Trọng tải: 6600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV JACARANDA

Trọng tải: 8000 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/21 - 12/05/21

Cảng mở: Kanmon-Ko, (JP) - Japan

MV EAST URANUS

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/21 - 12/01/21

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV WANDA B

Trọng tải: 3850 tấn

Thời gian tàu mở: 04/06/21 - 09/06/21

Cảng mở: Udono Port (JP) - Japan

MV EAST WIND

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/21 - 04/02/21

Cảng mở: Rizhao (N.CN) - China

MV EAST STAR

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/21 - 12/01/21

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV KHARIS PEGASUS

Trọng tải: 10102 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV ORIENTAL SKY

Trọng tải: 5501 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/21 - 10/01/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV EAST SUN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/21 - 20/01/21

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV PHUONG NAM 1

Trọng tải: 6544 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV OCEAN LEADER

Trọng tải: 9756 tấn

Thời gian tàu mở: 16/06/21 - 21/06/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUI FENG 6

Trọng tải: 7645 tấn

Thời gian tàu mở: 13/03/20 - 18/03/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV KAVKAZ IV

Trọng tải: 42667 tấn

Thời gian tàu mở: 25/06/21 - 30/06/21

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV PHU DAT 168

Trọng tải: 2996 tấn

Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 30/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV NAM PHAT STAR

Trọng tải: 3084 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV MANALAGI HITA

Trọng tải: 52454 tấn

Thời gian tàu mở: 23/06/21 - 28/06/21

Cảng mở: Calacap (ID) - Indonesia

MV VIET HAI SUN

Trọng tải: 7203 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV MING YUAN

Trọng tải: 33003 tấn

Thời gian tàu mở: 01/07/21 - 06/07/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV HAI PUONG 619

Trọng tải: 5170 tấn

Thời gian tàu mở: 30/06/21 - 05/07/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV WAN HONG

Trọng tải: 28461 tấn

Thời gian tàu mở: 06/07/21 - 11/07/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV NARIMOTO MARU

Trọng tải: 10214 tấn

Thời gian tàu mở: 08/07/21 - 13/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV MANALAGI VIRA

Trọng tải: 56837 tấn

Thời gian tàu mở: 10/07/21 - 15/07/21

Cảng mở: Kalimantan (ID) - Indonesia

MV EAST SUNNY

Trọng tải: 10303 tấn

Thời gian tàu mở: 30/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV HAI DUONG 09

Trọng tải: 10959 tấn

Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV BAO FENG

Trọng tải: 29952 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV  LIAN YI DA 1 HAO

Trọng tải: 32905 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Dongguan (S.CN) - China

MV HUI FENG 7

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 12/07/21 - 17/07/21

Cảng mở: Laem Chabang (TH) - Thailand

MV SEIYO SPRING

Trọng tải: 9999 tấn

Thời gian tàu mở: 04/05/21 - 09/05/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SEIYO SAPPHIRE

Trọng tải: 11348 tấn

Thời gian tàu mở: 24/05/21 - 29/05/21

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV DUC DAT 666

Trọng tải: 7307 tấn

Thời gian tàu mở: 20/07/21 - 25/07/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV PACIFIC 68

Trọng tải: 8100 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GOLD MS

Trọng tải: 7000 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/21 - 06/01/20

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV ELEEN NEPTUNE

Trọng tải: 55657 tấn

Thời gian tàu mở: 23/07/21 - 28/07/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV UNISON POWER

Trọng tải: 38145 tấn

Thời gian tàu mở: 24/07/21 - 29/07/21

Cảng mở: Open Sea (UAE) - United Arab Emirates

MV SEIYO GLORY

Trọng tải: 3300 tấn

Thời gian tàu mở: 25/07/21 - 30/07/21

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV YONG SHENG VII

Trọng tải: 5050 tấn

Thời gian tàu mở: 27/07/21 - 01/08/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SEIYO HONOR

Trọng tải: 10132 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/21 - 17/02/21

Cảng mở: Kanmon-Ko, (JP) - Japan

MV DS FAVOUR

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 30/07/21 - 03/08/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV DS PROSPER

Trọng tải: 11500 tấn

Thời gian tàu mở: 31/07/21 - 04/08/21

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV MPV THALIA

Trọng tải: 30537 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Port Harcourt (NG) - Nigeria

MV JI SHUN

Trọng tải: 3600 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: Dangjin (KR) - Korea, Republic of

MV HAI DUONG 68

Trọng tải: 10976 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 06/08/21

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV GOLDEN AUTUMN

Trọng tải: 10500 tấn

Thời gian tàu mở: 02/08/21 - 07/08/21

Cảng mở: Morowali (ID) - Indonesia

MV SILK ROAD LIANG HUI

Trọng tải: 7615 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV EVER EXPRESS

Trọng tải: 3500 tấn

Thời gian tàu mở: 20/07/21 - 25/07/21

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV SEIYO FORTUNE

Trọng tải: 10514 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/21 - 20/05/21

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV HAI PHUONG 45

Trọng tải: 2900 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV VIOLET ACE

Trọng tải: 11663 tấn

Thời gian tàu mở: 11/06/21 - 16/06/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV AKSON SERIN

Trọng tải: 48821 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Johor (MY) - Malaysia

MV KEUM YANG POST

Trọng tải: 7147 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV TRANG AN 08

Trọng tải: 11194 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV CREST CRANE

Trọng tải: 9045 tấn

Thời gian tàu mở: 15/08/21 - 20/08/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

 MV HOANG TRIEU 69

Trọng tải: 5296 tấn

Thời gian tàu mở: 02/11/20 - 07/11/20

Cảng mở: Palempang (ID) - Indonesia

MV GRAND CENTURY

Trọng tải: 6927 tấn

Thời gian tàu mở: 17/08/21 - 22/08/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV EARNEST CRANE

Trọng tải: 8996 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SEIYO GODDESS

Trọng tải: 12217 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: Tomakomai (JP) - Japan

MV GUANGZHOU STAR

Trọng tải: 8005 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/19 - 19/02/19

Cảng mở: Funabashi (JP) - Japan

MV JOYO 2

Trọng tải: 7200 tấn

Thời gian tàu mở: 25/08/21 - 30/08/21

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV SEIYO GROWTH

Trọng tải: 3600 tấn

Thời gian tàu mở: 24/07/21 - 29/07/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ROYAL 89

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 27/08/21 - 01/09/21

Cảng mở: Puerto Princesa (PH) - Philippines

MV YANGZE VENUS

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 31/08/21 - 04/09/21

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV NELLY

Trọng tải: 3507 tấn

Thời gian tàu mở: 01/09/21 - 06/09/21

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BMC PANDORA

Trọng tải: 18900 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/21 - 08/09/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV YUANNING SEA

Trọng tải: 55580 tấn

Thời gian tàu mở: 04/09/21 - 09/09/21

Cảng mở: Immingham (U.K) - United Kingdom

MV QU SHAN HAI

Trọng tải: 56965 tấn

Thời gian tàu mở: 05/09/21 - 10/09/21

Cảng mở: Gaeta (IT) - Italy

MV MINH CONG 68

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 07/09/21 - 12/09/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 88

Trọng tải: 5400 tấn

Thời gian tàu mở: 22/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV DE SHENG HAI

Trọng tải: 38822 tấn

Thời gian tàu mở: 08/09/21 - 13/09/21

Cảng mở: Varna (BG) - Bulgaria

MV HENRIK S

Trọng tải: 12275 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: Aegean Sea (TR) - Turkey

MV ERKUL S

Trọng tải: 13347 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV LUCKY SOURCE

Trọng tải: 53410 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 20/09/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HOANG TRIEU 68 

Trọng tải: 7080 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/19 - 15/03/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SUBARU 7

Trọng tải: 8200 tấn

Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV BISCAYNE LIGHT

Trọng tải: 23500 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/21 - 18/09/21

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV EASTERN HARMONY

Trọng tải: 12000 tấn

Thời gian tàu mở: 21/04/21 - 26/04/21

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV BMC CALYPSO

Trọng tải: 23920 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV LONG TAN 03

Trọng tải: 5098 tấn

Thời gian tàu mở: 29/09/21 - 03/10/21

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV VANDON ACE

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV ATN GLORY

Trọng tải: 23783 tấn

Thời gian tàu mở: 04/10/21 - 09/10/21

Cảng mở: Bataan (PH) - Philippines

MV DAI TAY DUONG 36

Trọng tải: 5164 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/21 - 15/10/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VANDON OAK

Trọng tải: 7385 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/21 - 25/10/21

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV LIMCO MARU

Trọng tải: 4022 tấn

Thời gian tàu mở: 25/07/21 - 30/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BMC COSMOS

Trọng tải: 8757 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/19 - 20/11/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV NAM PHAT OCEAN

Trọng tải: 8763 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/21 - 30/10/21

Cảng mở: Akita (JP) - Japan

MV DAI TAY DUONG 25

Trọng tải: 5173 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/21 - 30/10/21

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV BMC CATHERINE

Trọng tải: 23641 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/20 - 17/10/20

Cảng mở: Tablon, Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV LUCKY CATHERINE

Trọng tải: 14453 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/21 - 09/11/21

Cảng mở: Van Phong (VN) - Viet Nam

MV MING YUE 69

Trọng tải: 6301 tấn

Thời gian tàu mở: 14/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV MANALAGI DASA

Trọng tải: 88315 tấn

Thời gian tàu mở: 02/07/21 - 07/07/21

Cảng mở: Morowali (ID) - Indonesia

MV OS 35

Trọng tải: 35362 tấn

Thời gian tàu mở: 26/09/18 - 03/10/18

Cảng mở: Duqm (OM) - Oman

MV SOUTHERN SPIRIT

Trọng tải: 29482 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/21 - 21/01/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ZHE HAI 2

Trọng tải: 35104 tấn

Thời gian tàu mở: 24/11/21 - 29/11/21

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV GLOBAL DIAMOND

Trọng tải: 24830 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/18 - 08/09/18

Cảng mở: General Santos (PH) - Philippines

MV UNIHOPE

Trọng tải: 8559 tấn

Thời gian tàu mở: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV AN HAI STAR

Trọng tải: 11596 tấn

Thời gian tàu mở: 10/09/21 - 15/09/21

Cảng mở: Chennai (IN) - India

MV MP PACIFIC

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 18/03/21 - 23/03/21

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV VIET THUAN 30-02

Trọng tải: 30611 tấn

Thời gian tàu mở: 04/12/21 - 09/12/21

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV HOANG HAI ACE

Trọng tải: 5021 tấn

Thời gian tàu mở: 29/07/21 - 03/08/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV GIANG HAI 09

Trọng tải: 4738 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV EASTERN DELIGHT

Trọng tải: 12286 tấn

Thời gian tàu mở: 14/09/21 - 19/09/21

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV PHU DAT 88

Trọng tải: 3162 tấn

Thời gian tàu mở: 08/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV PHOSPHERUS NH

Trọng tải: 9445 tấn

Thời gian tàu mở: 10/12/21 - 15/12/21

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV EASTERN PROGRESS

Trọng tải: 12555 tấn

Thời gian tàu mở: 13/09/21 - 18/09/21

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV AN HAI ORI

Trọng tải: 9239 tấn

Thời gian tàu mở: 20/08/21 - 25/08/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAY SON 3

Trọng tải: 13286 tấn

Thời gian tàu mở: 12/12/21 - 17/12/21

Cảng mở: Son Duong (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG 87

Trọng tải: 32816 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV VINALINES SUNRISE

Trọng tải: 56057 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV VINALINES BRAVE

Trọng tải: 53529 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: San Fernando (PH) - Philippines

MV GIANG HAI

Trọng tải: 4738 tấn

Thời gian tàu mở: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV PHU AN 289

Trọng tải: 3170 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV VIMC FREEDOM

Trọng tải: 13278 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/21 - 21/12/21

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV TAY SON 4

Trọng tải: 13303 tấn

Thời gian tàu mở: 16/12/21 - 21/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV MP ATLANTIC

Trọng tải: 22035 tấn

Thời gian tàu mở: 12/10/21 - 17/10/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV MP STAR

Trọng tải: 8822 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV YORK 27

Trọng tải: 13525 tấn

Thời gian tàu mở: 17/12/21 - 22/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV JADE CASTLE

Trọng tải: 7963 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV RUI HAI 2

Trọng tải: 9651 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV VTC PHOENIX

Trọng tải: 22763 tấn

Thời gian tàu mở: 20/12/21 - 25/12/21

Cảng mở: Polloc (PH) - Philippines

MV ATN APOLLO

Trọng tải: 7206 tấn

Thời gian tàu mở: 04/03/21 - 09/03/21

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV HOA BINH 27

Trọng tải: 2716 tấn

Thời gian tàu mở: 31/12/21 - 04/01/22

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV YORK 17

Trọng tải: 11612 tấn

Thời gian tàu mở: 11/07/21 - 16/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TRUONG MINH DRAGON

Trọng tải: 13254 tấn

Thời gian tàu mở: 04/11/20 - 06/11/20

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV BAOSHAN SUCCESS

Trọng tải: 28630 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/22 - 10/01/22

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV CHEN GLORY 1

Trọng tải: 12629 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/22 - 12/01/22

Cảng mở: Dammam (SA) - Saudi Arabia

MV DEWI SHINTA MANGGALA

Trọng tải: 32018 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV BAO TONG I

Trọng tải: 23716 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: South China (CN) - China

MV JACARANDA V

Trọng tải: 9523 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: Balikpapan (ID) - Indonesia

MV BAO LONG

Trọng tải: 22056 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/22 - 15/01/22

Cảng mở: North VietNam (VN) - Viet Nam

MV ASIA GLORY 6

Trọng tải: 7748 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV QUANG HAI 09

Trọng tải: 7204 tấn

Thời gian tàu mở: 01/10/21 - 06/10/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TAY SON 2

Trọng tải: 13302 tấn

Thời gian tàu mở: 09/09/21 - 14/09/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG SUN

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV BAI HUA

Trọng tải: 7847 tấn

Thời gian tàu mở: 08/05/19 - 13/05/19

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV VTC PLANET

Trọng tải: 22176 tấn

Thời gian tàu mở: 08/01/22 - 13/01/22

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV VINALINES MIGHTY

Trọng tải: 22625 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/18 - 15/05/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV OCEAN BRIGHT

Trọng tải: 7126 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DD VOYAGER

Trọng tải: 26541 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Yangjiang (CN) - China

MV JETSTREAM

Trọng tải: 34563 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV DD VICTORY

Trọng tải: 26482 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia

MV TTC VINH AN

Trọng tải: 6500 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Kumai (ID) - Indonesia

MV AN THINH PHU 08

Trọng tải: 6651 tấn

Thời gian tàu mở: 25/10/20 - 30/10/20

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV PHU AN 369

Trọng tải: 5360 tấn

Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VIET THANG 136

Trọng tải: 5175 tấn

Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV QI SHAN 

Trọng tải: 6200 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

MV VICTORIA 82

Trọng tải: 5234 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 16/01/19

Cảng mở: Songkhla (TH) - Thailand

MV MERIT

Trọng tải: 28438 tấn

Thời gian tàu mở: 28/05/21 - 02/06/21

Cảng mở: Hon Gai (VN) - Viet Nam

MV FU XING HAI

Trọng tải: 9300 tấn

Thời gian tàu mở: 15/12/21 - 20/12/21

Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia

MV WOOYANG PRINCESS

Trọng tải: 11353 tấn

Thời gian tàu mở: 18/01/22 - 23/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV YU BRIGHT

Trọng tải: 11675 tấn

Thời gian tàu mở: 01/06/21 - 06/06/21

Cảng mở: YANGTZE RIVER (CN) - China

MV GIANG HAI 11

Trọng tải: 5262 tấn

Thời gian tàu mở: 29/10/19 - 02/11/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SCSC FORTUNE

Trọng tải: 8411 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV LUCKY PIONEER

Trọng tải: 24279 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV BOXY

Trọng tải: 34147 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV WOOYANG LEADER

Trọng tải: 7364 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines

MV OCEAN SPRING

Trọng tải: 8800 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VIEN DONG 151

Trọng tải: 6967 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HTP OCEAN

Trọng tải: 3061 tấn

Thời gian tàu mở: 07/12/21 - 12/12/21

Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia

MV PHC ENDEAVOR

Trọng tải: 6539 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 05/08/21

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV PHUONG DONG 06

Trọng tải: 22200 tấn

Thời gian tàu mở: 14/06/21 - 19/06/21

Cảng mở: Thilafushi (MV) - Maldives

MV OCEAN 39

Trọng tải: 7166 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/21 - 15/04/21

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV MARIWIT

Trọng tải: 12190 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/21 - 25/02/21

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV VTC SUN

Trọng tải: 23581 tấn

Thời gian tàu mở: 04/12/20 - 09/12/20

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080 tấn

Thời gian tàu mở: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: East India (IN) - India

MV OS KANO 35

Trọng tải: 35360 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 05/05/19

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV BAO LI

Trọng tải: 16860 tấn

Thời gian tàu mở: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV EN OCEAN

Trọng tải: 27865 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: Qidong (CN) - China

MV OPTIMAX I

Trọng tải: 7811 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV IDM DOODLE

Trọng tải: 11464 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/22 - 26/01/22

Cảng mở: MANGALORE (IN) - India

MV REGION 87

Trọng tải: 46634 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV DL LAVENDER

Trọng tải: 35187 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV HAI AU 28

Trọng tải: 5236 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV AUTAI

Trọng tải: 24236 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV SILVER SAILING

Trọng tải: 8543 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV OCEAN GEMSTONE

Trọng tải: 10932 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV BJ QUEEN

Trọng tải: 11421 tấn

Thời gian tàu mở: 02/04/20 - 09/04/20

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV SCORPIO GLORY

Trọng tải: 14407 tấn

Thời gian tàu mở: 01/03/21 - 06/03/21

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV ALLIANCE NO.3

Trọng tải: 2787 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV AC SESODA

Trọng tải: 28306 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ORIENTAL DRAGON

Trọng tải: 2741 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV SUN BULK

Trọng tải: 28572 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV IZUMO

Trọng tải: 20150 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Kandla (IN) - India

MV BAO RONG 7

Trọng tải: 5378 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV PHU DAT 268

Trọng tải: 3668 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV LONG MON SKY

Trọng tải: 6568 tấn

Thời gian tàu mở: 18/12/21 - 23/12/21

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV FULL RICH

Trọng tải: 8898 tấn

Thời gian tàu mở: 03/09/21 - 08/09/21

Cảng mở: Vladivostok (RU) - Russian Federation

MV HOANG DUONG STAR

Trọng tải: 6900 tấn

Thời gian tàu mở: 15/07/21 - 20/07/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HOANG TUAN 69

Trọng tải: 3684 tấn

Thời gian tàu mở: 10/04/21 - 15/04/21

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV FUKU HARU

Trọng tải: 10088 tấn

Thời gian tàu mở: 28/10/20 - 02/11/20

Cảng mở: Nanjing (CN) - China

MV SUN WINNER II

Trọng tải: 72928 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV QUANG MINH 18

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV QUANG MINH 9

Trọng tải: 4374 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Batam Island (ID) - Indonesia

MV XIU SHAN

Trọng tải: 6406 tấn

Thời gian tàu mở: 07/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV DARYA JAYA

Trọng tải: 63584 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/22 - 01/02/22

Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia

MV GALAXY SEA

Trọng tải: 6366 tấn

Thời gian tàu mở: 30/04/21 - 04/05/21

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV MERCURY

Trọng tải: 33324 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/22 - 02/02/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV JC FUTURE

Trọng tải: 8625 tấn

Thời gian tàu mở: 28/01/22 - 02/02/22

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV BAO KAI

Trọng tải: 5050 tấn

Thời gian tàu mở: 07/02/21 - 12/02/21

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV DONG SHUN

Trọng tải: 6668 tấn

Thời gian tàu mở: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV KAI YUE

Trọng tải: 50326 tấn

Thời gian tàu mở: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV HAI BINH 16

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV MING SHAN

Trọng tải: 6100 tấn

Thời gian tàu mở: 09/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV HALIT YILDIRIM

Trọng tải: 29738 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/22 - 31/01/22

Cảng mở: MUMBAI (IN) - India

MV ALLIANCE  7

Trọng tải: 2990 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/22 - 03/02/22

Cảng mở: Moji (JP) - Japan

MV SATURN

Trọng tải: 13334 tấn

Thời gian tàu mở: 16/01/22 - 21/01/22

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV AQUILA GLORY

Trọng tải: 12355 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/21 - 18/02/21

Cảng mở: Kanmon-Ko, (JP) - Japan

MV QI XIA SHAN

Trọng tải: 13939 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV AN TRUNG 168

Trọng tải: 3071 tấn

Thời gian tàu mở: 07/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GOLD EAGLE

Trọng tải: 9002 tấn

Thời gian tàu mở: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV PHUONG DONG 05

Trọng tải: 23724 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

MV WOOHYUN HOPE

Trọng tải: 17556 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV LUCKY RIVER

Trọng tải: 28343 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV RICH LUCKY

Trọng tải: 6290 tấn

Thời gian tàu mở: 31/01/22 - 04/02/22

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV JC TREASURE

Trọng tải: 16761 tấn

Thời gian tàu mở: 31/05/21 - 04/06/21

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV TRUONG MINH STAR

Trọng tải: 10287 tấn

Thời gian tàu mở: 19/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV SILVER PEACE

Trọng tải: 12271 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV PHU AN 36

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV PHU AN 368

Trọng tải: 5063 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV VSG GLORY

Trọng tải: 8192 tấn

Thời gian tàu mở: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV FUTURE OCEAN

Trọng tải: 14514 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 06/02/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV PROSPECT OCEAN

Trọng tải: 14117 tấn

Thời gian tàu mở: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV HOANG TUAN  88

Trọng tải: 5223 tấn

Thời gian tàu mở: 01/02/22 - 06/02/22

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV STEP FORWARD

Trọng tải: 11700 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (IN) - India

MV VW PEACE

Trọng tải: 9423 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV ALLIANCE NO.1

Trọng tải: 2825 tấn

Thời gian tàu mở: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV ORANGE LINK

Trọng tải: 16397 tấn

Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 18/11/19

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV VAST OCEAN 1

Trọng tải: 9038 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/18 - 20/01/18

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV NEWSUN BLUE

Trọng tải: 13239 tấn

Thời gian tàu mở: 05/12/21 - 10/12/21

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV PRECIOUS OCEAN

Trọng tải: 12909 tấn

Thời gian tàu mở: 26/10/20 - 01/11/20

Cảng mở: Phom Penh (KH) - Cambodia

MV PHC DYNAMIC

Trọng tải: 8595 tấn

Thời gian tàu mở: 15/04/21 - 20/04/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCEAN GRACE

Trọng tải: 10037 tấn

Thời gian tàu mở: 22/02/21 - 27/02/21

Cảng mở: South China (CN) - China

MV VAST OCEAN 5

Trọng tải: 12205 tấn

Thời gian tàu mở: 30/01/18 - 03/02/18

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV JC RUBY

Trọng tải: 16732 tấn

Thời gian tàu mở: 23/01/22 - 28/01/22

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV HARMONY GLORY

Trọng tải: 13325 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/22 - 09/02/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV SPRING MOTA

Trọng tải: 13276 tấn

Thời gian tàu mở: 13/01/22 - 18/01/22

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV WEN XIANG

Trọng tải: 3000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/05/21 - 17/05/21

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ALLIANCE NO.2

Trọng tải: 2775 tấn

Thời gian tàu mở: 17/10/20 - 22/10/20

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV LUCKY STAR

Trọng tải: 22776 tấn

Thời gian tàu mở: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV CHANG CHUAN

Trọng tải: 2150 tấn

Thời gian tàu mở: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VIEN DONG 09

Trọng tải: 6596 tấn

Thời gian tàu mở: 03/11/21 - 08/11/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VSG DREAM

Trọng tải: 7748 tấn

Thời gian tàu mở: 01/05/20 - 08/05/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HONG LI

Trọng tải: 26435 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV PHUONG DONG 10

Trọng tải: 6563 tấn

Thời gian tàu mở: 29/01/18 - 02/02/18

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV SPRING AMIR

Trọng tải: 13325 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Changshu (CN) - China

MV GAO XIN 15 

Trọng tải: 7194 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/22 - 30/01/22

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SHENG WEI 18 

Trọng tải: 12239 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV HPC FUTURE

Trọng tải: 32816 tấn

Thời gian tàu mở: 07/02/22 - 12/02/22

Cảng mở: Kwangyang (KR) - Korea, Republic of

MV HAI DANG 168

Trọng tải: 5098 tấn

Thời gian tàu mở: 01/08/21 - 05/08/21

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV VW GOLD

Trọng tải: 9597 tấn

Thời gian tàu mở: 17/01/22 - 22/01/22

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV BAO XING

Trọng tải: 5200 tấn

Thời gian tàu mở: 16/02/21 - 21/02/21

Cảng mở: Tomakomai (JP) - Japan

MV HAN REN

Trọng tải: 20106 tấn

Thời gian tàu mở: 11/10/20 - 16/10/20

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV SCSC LUCK

Trọng tải: 8397 tấn

Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV MERCURY

Trọng tải: 11288 tấn

Thời gian tàu mở: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV PROSPECT OCEAN

Trọng tải: 14117 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/22 - 15/02/22

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV HOANG TUAN 89

Trọng tải: 5341 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/22 - 20/01/22

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV DK ILIOS

Trọng tải: 11247 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/22 - 25/01/22

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV RICH HONOR

Trọng tải: 4031 tấn

Thời gian tàu mở: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV PHU AN 268

Trọng tải: 3068 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV FLOURISH OCEAN

Trọng tải: 10065 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV FORTUNE OCEAN

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Weihai (CN) - China

MV VW FORTUNE

Trọng tải: 9597 tấn

Thời gian tàu mở: 12/02/22 - 17/02/22

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV DOLPHIN 21

Trọng tải: 8522 tấn

Thời gian tàu mở: 17/11/21 - 22/11/21

Cảng mở: West India (IN) - India

MV OCEAN 19

Trọng tải: 7165 tấn

Thời gian tàu mở: 13/08/21 - 18/08/21

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV YAMA HARU

Trọng tải: 7448 tấn

Thời gian tàu mở: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV BAO PING

Trọng tải: 5829 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/22 - 18/02/22

Cảng mở: Ishinomaki (JP) - Japan

MV SCORPIO

Trọng tải: 6613 tấn

Thời gian tàu mở: 14/02/22 - 19/02/22

Cảng mở: Sandakan (MY) - Malaysia

MV PHC MARITIME

Trọng tải: 8523 tấn

Thời gian tàu mở: 08/05/21 - 13/05/21

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV VW SAFETY

Trọng tải: 8956 tấn

Thời gian tàu mở: 12/12/20 - 17/12/20

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV TU SON

Trọng tải: 6582 tấn

Thời gian tàu mở: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Bontang (ID) - Indonesia

MV HONG LINH 1

Trọng tải: 13291 tấn

Thời gian tàu mở: 01/11/20 - 05/11/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV BLUE LOTUS

Trọng tải: 14187 tấn

Thời gian tàu mở: 05/08/21 - 10/08/21

Cảng mở: Puerto Princesa (PH) - Philippines

MV SPRING GLORY

Trọng tải: 14451 tấn

Thời gian tàu mở: 16/07/21 - 21/07/21

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV GALAXY OCEAN

Trọng tải: 8450 tấn

Thời gian tàu mở: 18/04/21 - 23/04/21

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV TREASURE OCEAN

Trọng tải: 11885 tấn

Thời gian tàu mở: 20/11/19 - 25/11/19

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV PRINCE HENRY

Trọng tải: 12271 tấn

Thời gian tàu mở: 25/05/19 - 30/05/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV JOYFUL FORTUNE

Trọng tải: 8540 tấn

Thời gian tàu mở: 10/05/19 - 15/05/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV JOYFUL SPIRIT

Trọng tải: 12271 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV SILVER SAFETY

Trọng tải: 8543 tấn

Thời gian tàu mở: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV SILVER SMOOTH

Trọng tải: 8543 tấn

Thời gian tàu mở: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Chiba (JP) - Japan

MV SINO 5

Trọng tải: 7795 tấn

Thời gian tàu mở: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV VF GLORY

Trọng tải: 8456 tấn

Thời gian tàu mở: 05/05/21 - 10/05/21

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV TAI HANG SHAN

Trọng tải: 12024 tấn

Thời gian tàu mở: 21/01/19 - 28/01/19

Cảng mở: Kinuura (JP) - Japan

MV GALAXY SKY

Trọng tải: 9000 tấn

Thời gian tàu mở: 02/12/21 - 07/12/21

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV SN QUEEN

Trọng tải: 11478 tấn

Thời gian tàu mở: 26/03/20 - 31/03/20

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV ORANGE DREAM

Trọng tải: 11042 tấn

Thời gian tàu mở: 13/02/19 - 18/02/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV KAI JIE

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV SEIYO SPIRIT

Trọng tải: 9601 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TRIUMPH

Trọng tải: 10074 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/22 - 25/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (IN) - India

MV OCEAN 29

Trọng tải: 7165 tấn

Thời gian tàu mở: 20/02/22 - 25/02/22

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV SPRING HUMMER

Trọng tải: 10749 tấn

Thời gian tàu mở: 02/11/20 - 06/11/20

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV QUANG MINH 5

Trọng tải: 4376 tấn

Thời gian tàu mở: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV HOSEI 58

Trọng tải: 13276 tấn

Thời gian tàu mở: 27/01/22 - 01/02/22

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV SPRING ARAM

Trọng tải: 13336 tấn

Thời gian tàu mở: 03/02/22 - 08/02/22

Cảng mở: Sulawesi (ID) - Indonesia

MV VENUS

Trọng tải: 11560 tấn

Thời gian tàu mở: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia

MV OCEAN FAITH

Trọng tải: 11654 tấn

Thời gian tàu mở: 02/02/21 - 07/02/21

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV QUANG MINH 6

Trọng tải: 4375 tấn

Thời gian tàu mở: 03/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Pasir Gudang (MY) - Malaysia

MV SPRING HONOR

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 04/02/22 - 09/02/22

Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia

MV SPRING SHINE

Trọng tải: 7800 tấn

Thời gian tàu mở: 22/01/22 - 27/01/22

Cảng mở: BAYUQUAN (N.CN) - China

MV MARS

Trọng tải: 13338 tấn

Thời gian tàu mở: 08/11/20 - 13/11/20

Cảng mở: Moji (JP) - Japan

MV THANG LONG

Trọng tải: 8934 tấn

Thời gian tàu mở: 29/03/20 - 26/03/20

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV SILVER LUCKY

Trọng tải: 12257 tấn

Thời gian tàu mở: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV TOKU HARU

Trọng tải: 10088 tấn

Thời gian tàu mở: 26/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV SPRING NELSON

Trọng tải: 8500 tấn

Thời gian tàu mở: 10/02/22 - 15/02/22

Cảng mở: North China (CN) - China

MV SPRING SAPO

Trọng tải: 11308 tấn

Thời gian tàu mở: 15/02/22 - 20/02/22

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV DOLPHIN 18

Trọng tải: 8123 tấn

Thời gian tàu mở: 25/12/20 - 31/12/20

Cảng mở: Sambava (MG) - Madagascar

FRESH CARGO OFFER_@RUSSIA

Khối lượng hàng: ANY SIZE BULK CARGO tấn

Thời gian xếp hàng: 17/05/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: - Russian Federation

ABT 60000MT LIMESTONE IN BULK 10PCT MOLCO

Khối lượng hàng: 60000 tấn

Thời gian xếp hàng: 21/11/20 - 01/12/20

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of

FRESH CARGO OFFER_@BANGLADESH

Khối lượng hàng: tấn

Thời gian xếp hàng: 28/04/21 - 05/05/21

Cảng xếp hàng: - Bangladesh

FRESH CARGO OFFER@PAPUA NEW GUINEA

Khối lượng hàng: ANY SIZE BULK CARGO tấn

Thời gian xếp hàng: 13/05/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: - Papua New Guinea

FRESH CARGO OFFER_LOADING PORT IN_ INDONESIA _43 WEEK_OCT 2019

Khối lượng hàng: SMALL SIZE tấn

Thời gian xếp hàng: 01/05/21 - 30/05/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (ID) - Indonesia

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_ CHINA _42 WEEK_OCT 2019

Khối lượng hàng: HANDY SIZE tấn

Thời gian xếp hàng: 09/04/21 - 30/05/21

Cảng xếp hàng: - Taiwan, Province of China

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_PHILIPPINES

Khối lượng hàng: ANY SIZE tấn

Thời gian xếp hàng: 01/01/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (IN) - India

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_MALAYSIA_42 WEEK_OCT 2019

Khối lượng hàng: HANDY SIZE tấn

Thời gian xếp hàng: 01/01/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (MY) - Malaysia

FRESH CARGO OFFER_LOADING IN_THAILAND_43 WEEK_OCT 2019

Khối lượng hàng: SMALL SIZE tấn

Thời gian xếp hàng: 29/04/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (TH) - Thailand

FRESH CARGO OFFER_@CHINA

Khối lượng hàng: tấn

Thời gian xếp hàng: 19/04/21 - 31/12/21

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (CN) - China

8,000 mts 5 pct moloo bulk Limestone

Khối lượng hàng: 8000 tấn

Thời gian xếp hàng: 11/03/20 - 31/03/20

Cảng xếp hàng: -

Lý do chọn TOÀNTHẮNG Shipping ?

2011

Thành lập công ty

123

Nhân viên nhiệt tình và trách nhiệm

234

Đối tác và khách hàng hài lòng

100%

An toàn - Tin cậy - Nhanh chóng
Giới thiệu TOÀNTHẮNG Shipping

Toan Thang Shipping là công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, giúp kết nối thông tin giữa chủ hàng và nhà vận tải hàng hoá, giữa các đơn vị mua và bán phương tiện vận tải, quản lý khai thác phương tiện tối ưu một cách đơn giản, tiện lợi.

Sứ mệnh của Toan Thang Shipping là trở thành nền tảng ứng dụng cung cấp các công cụ hữu ích trong các giao dịch vận tải đường biển như: Tìm kiếm và lựa chọn đối tác vận chuyển, mua&bán các phương tiện vận tải đã qua sử dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện và kinh tế nhất…

Dịch vụ của ToànThắng Shipping

Vận tải biển hàng rời, hàng xá

***Hàng xá, hàng rời được vận chuyển bằng đường biển với số lượng lớn như xi măng, phân bón, thức ăn gia súc, than, thiết bị, máy móc… TOANTHANG SHIPPING là những nhà vận chuyển chuyên nghiệp cung cấp giải pháp vận tải nhanh gọn thông qua đội tàu của công ty, đội tàu đối tác phục vụ hàng hóa chuyển tải từ cảng xuất đến người tiêu dùng cuối cùng như đóng gói, cân, kiểm đếm, giám định, vận tải, giao nhận, giải quyết khiếu nại…

Thuê tàu, môi giới hàng hải

TOANTHANG SHIPPING, hãy liên hệ với chúng tôi để được làm việc với các nhà môi giới chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam.

Đại lý hàng hải
Đại lý hàng hải là một trong những lĩnh vực kinh doanh ngay từ lúc thành lập công ty Vận tải biển TOÀN THẮNG. Chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng các Chủ tàu, Chủ hàng trên toàn cầu nhằm hoàn thành công việc tại mỗi đầu cảng ở Việt Nam theo cách nhanh, tiết kiệm chi phí nhất cho đối tác, thân chủ của chúng tôi. VTB TOÀN THẮNG hy vọng được hợp tác, cung cấp dịch vụ Đại lý tàu biển hiệu quả nhất cho Quý khách.
Dịch Vụ Logistics, Dự Án

Project & logistics is getting your goods to market on time, in the right quantities, and in good shape, is a complex business. TOANTHANG SHIPPING’s specialised contract logistics and value-added services can take the strain of the multi-faceted operation for you, with full supply chain visibility freeing you up to focus on your core business.

Dịch Vụ Logistics, Dự Án

Khai Thác, Quản Lý Tàu

TOANTHANG Shipping is an experienced dry-bulk commercial operation/ manager for clients seeking optimal earnings in distressed market conditions.
Our chartering and operations team is comprised of shipping professionals with vast networks and proven track records in beating the dry cargo index. Our shipping expertise and geographical focus gives us a competitive edge amongst our peers.

Khai Thác, Quản Lý Tàu

Dịch Vụ Mua Bán Tàu biển

>>>Sale and purchase of second hand assets>>> 
>>>Supply of process equipment, spare parts and ship machinery supply>>> 
>>>Sales & purchase inspection>>>
>>>Demolition vessel>>>

Dịch Vụ Mua Bán Tàu biển 

Tin tức CẬP NHẬT

ý kiến từ Khách Hàng

“Toàn Thắng đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi rất hài lòng về dịch vụ  và thái độ phục vụ của Công ty Vận Tải Biển Toàn Thắng.”
Ông. Nguyễn Duy Phúc
Ông. Nguyễn Duy Phúc
Trưởng Phòng Thủ Tục HảiQuan MOL
“Tôi đã hợp tác cùng Toàn Thắng Shipping 9 năm, họ có dịch vụ tốt, an toàn, đáng tin cậy, đội ngũ nhân viên tư vấn giỏi, chuyên nghiệp, phong cách phục vụ tận tình, ân cần và chu đáo. Rất an tâm khi giao công việc và cảm ơn đến Công ty ToànThắng Shipping."
Ông. Paisan
Ông. Paisan
Giám Đốc Sea Horse Martime-in Thailand.

Đối tác

SEATRADELOGISTICS
United JMT Shipbrokers